Gå til innhold

Gullsmedgada

, GRIMSTAD

Gullsmedgada

, GRIMSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 3/10/2022 04:16

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

2 SOLGT, KUN 1 TOMT IGJEN! Boligtomter sentralt og attraktivt beliggende i landlige omgivelser på Frivold. Solrikt| Kort vei til sentrum.

Område

Adresse: Gullsmedgada

Poststed: GRIMSTAD

Kommune: Grimstad

Kommunenummer: 4202

Prosjektnavn: Gullsmedgada

Beliggenhet og adkomst

Tomtene ligger i landlige omgivelser på Frivold, nær Holbekk-feltet, som er et meget attraktivt og veletablert boområde med kort vei til Grimstad sentrum og til flotte turområder mot Dømmesmoen og Roresanden. Herfra har du også kort gangavstand til Bergemoen med godt utvalg av diverse forretninger, samt kort vei til to barnehager, og barneskole. Det vil bli skiltet ved annonsert påmeldingsvisning.

Bebyggelsen

Boligtype

Tomt

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomtene fremstår i dag som naturtomter. Kjøper må selv stå for grunnarbeid og opparbeidelse av tomten. Tomt 612 har også en eldre garasje på ca. 16 kvm. Gnr. 7 bnr. 612 - 580 kvm. Prisantydning kr. SOLGT! Gnr. 7 bnr. 613 - 612,4 kvm. Prisantydning kr. SOLGT! Gnr. 7 bnr. 614 - 829,5 kvm. Prisantydning kr. 1 350 000,-

Tomtestørrelse

829

Tomtetype

Eiet

Økonomi

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil bli fastsatt etter oppføring.

Info Eiendomsskatt

Eiendomsskatt vil bli fastsatt etter oppføring.

Info formuesverdi

Eiendommen har pt. ikke fått fastsatt formuesverdi. I følge skatteetaten skal formuesverdien for primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien. Formuesverdien for sekundærbolig settes til 90 prosent av boligverdien.

Selger

Petra Synnøve Austenå

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Grimstad

Gullsmedgada

Postboks 53

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til DNB Eiendom sin klientkonto før overtagelse. PRISER: 4202/7/612: Ca. 580 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. SOLGT! 4202/7/613: Ca. 612,4 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. SOLGT! 4202/7/614: Ca. 829,5 kvm. eiet tomt. Prisantydning kr. 1 300 000,-

Oppdragsnummer

612225002

Salgsoppgavedato: 10/3/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område regulert til - Områder for boliger med tilhørende anlegg. PlanID 57. Plannavn: Holbekk. Ikraftredelsesdato: 18.10.1999. Reguleringskart, reguleringsbestemmelser mm ligger vedlagt i salgsoppgaven. Det oppfordres at interessenter setter seg godt inn samtlige dokumenter. Utsnitt fra reguleringsplan: § 3: Områder for boliger (B1-B22): 3.1 Områdene skal benyttes til boliger med tilhørende garasjer og uthus. Bebyggelsens plassering og utforming (dimensjoner, takvinkel, samt material- og fargebruk) skal harmonere med terreng og omgivelser, både naturgitte og bygde. 3.2 Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 3.3.a All nybygging, også fortetting i bebygde område, kan skje etter godkjent situasjonsplan for området. 3.3.b Kommunen kan kreve bebyggelsesplan. 3.3.c Kommunen kan godkjenne tilbygg eller nybygg på bebygd enkelttomt, uten at det utarbeides 3.4 Byggegrenser er vist på plankartet. Garasje og uthus kan, etter Kommunens vurdering, plasseres utenfor byggegrense, dvs. nærmere nabogrense og/eller veigrunn. Bygningene i området B7 og B8A skal plasseres som vist på reguleringsplanen. 3.5 Garasje og uthus tillates med inntil 50 m2; med inntil 40 m2 under hovedtak og 10 m2 utformet som skut (pult-tak mot vegg). 3.6 Tilleggsleilighet med inntil 60 m2 bruksareal, kan tillates i hver frittliggende enebolig. 3.7.a I områdene B1 – B18 (mellom mellom Gjærbrøndveien, Holbekkveien og Bergemoveien) skal BYA *) være maks. 30 %, men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr.tomt). 3.7.b I områdene B19 – B22 (på sydøstsiden av Holbekk-veien) skal BYA *) være maks. 25 %, men samlet bebygd areal skal ikke overstige 180 m2 (pr. tomt). For eiendommen gnr. 7, bnr. 32 kan samlet bebygd areal være maks. 200m2. *) Utnyttelsesgrad (BYA) er det samlede bebygde areal i forhold til tomtens areal, målt i %. 3.8.a Boliger kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bygningens høyde (topp såle eller grunnmur) fastsettes av Kommunen. Maks. tillatt gesimshøyde: 4,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 7,5 m. 3.8.b Dersom terrenget ligger til rette for det, kan Kommunen tillate sokkeletasje; maks. tillatt gesimshøyde er da: 5,5 m og maks. tillatt mønehøyde: 8,5 m. 3.9 Bygningers hovedtak skal være saltak uten valming, med fall mellom mellom 30 og 40 grader. Kommunen kan tillate annen takform og –vinkel dersom nabobebyggelse tilsier det. Mindre arker, på inntil 1/3 av mønelengden, kan tillates. Møneretningene i områdeneB1-B11 er fastlagt i reguleringsplanen. 3.10 Søknad om byggetillatelse skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500, som redegjør for bruk og behandling av hele tomten, herunder også terrengbearbeiding (murer/fylling/skjær-ing). Frittliggende garasje skal vises, selv om den ikke byggemeldes samtidig med boligen. 3.11 Næringsvirksomhet i eller ved bolig kan tillates, dersom Kommunen finner tiltaket ubetenkelig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil måtte bli tilknyttet offentlig vann -og kloakknett. Kjøper må selv stå for kostnader for påkoblingsavift til både vann og avløp. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Tomtene har adkomst via privat vei. Selger har hatt en sak til kommunal behandling vedr. veien. Forholdet som ble behandlet var om veien er kommunal eller privat. Resultat: privat vei. Avgjørelsen er anket til Sivilombudsmannen. Dersom veien forblir privat, vil eventuelle kostnader mht. vedlikehold, brøyting og lignende bli fordelt på 9 husstander. Det vil bli tinglyst en erklæring på disse eiendommene der eiere av gnr. 7, bnr. 207 - gir nåværende og fremtidige eiere av gnr. 7, bnr. 612, 613, og 614 veirett over deres eiendom, gnr. 7 bnr. 207. Fremtidig drift og vedlikehold av veien deles likt mellom de fire eiendommene. Konferer megler.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommene er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommenes matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4202/7/612: Heftelser i eiendomsrett: 28.09.1999 - Dokumentnr: 5476 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere Meglers forklaring: Saken omhandler i det vesentlige grensejusteringer, samt at eiendommen har kommunalt sommer- og vintervedlikehold. Til tross for dette så har kommunen fastslått at det er privat vedlikehold av vei. Grunndata: 28.07.1960 - Dokumentnr: 1341 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:7 Bnr:131 02.06.1998 - Dokumentnr: 2897 - Grensejustering Overført fra: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:130 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.1998 - Dokumentnr: 2984 - Grensejustering Overført fra: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:130 Gjelder denne registerenheten med flere 26.06.1998 - Dokumentnr: 3501 - Grensejustering Overført fra: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:130 Gjelder denne registerenheten med flere 06.07.1998 - Dokumentnr: 3733 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:7 Bnr:130 Eiendommens rettigheter: 19.02.1997 - Dokumentnr: 962 - BESTEMMELSE OM VANNLEDN. Rettighet hefter i: KNR: 4202 GNR: 7 BNR: 308 Meglers forklaring: Eiere av gnr. 7, bnr. 308 bekrefter at de vederlagsfritt gir tillatelse til at vannledningen er tilkoblet gnr. 7 bnr. 207. Dette er opphørt da det ble lagt inn kommunalt vann- og avløpsrør direkte ned til Holbekkveien. 4202/7/613: Heftelser i eiendomsrett: 28.09.1999 - Dokumentnr: 5476 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere Meglers forklaring: Meglers forklaring: Saken omhandler i det vesentlige grensejusteringer, samt at eiendommen har kommunalt sommer- og vintervedlikehold. Til tross for dette så har kommunen fastslått at det er privat vedlikehold av vei. Grunndata: 4202/7/613: Grunndata: 17.03.2022 - Dokumentnr: 301663 REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4202 GNR: 7 BNR: 207 ELEKTRONISK INNSENDT Eiendommens rettigheter: Ingen rettigheter registrert. 4202/7/614: Heftelser i eiendomsrett: 28.09.1999 - Dokumentnr: 5476 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere Meglers forklaring: Meglers forklaring: Saken omhandler i det vesentlige grensejusteringer, samt at eiendommen har kommunalt sommer- og vintervedlikehold. Til tross for dette så har kommunen fastslått at det er privat vedlikehold av vei. Grunndata: 17.03.2022 - Dokumentnr: 301678 REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 4202 GNR: 7 BNR: 207 ELEKTRONISK INNSENDT Eiendommens rettigheter: Ingen rettigheter registrert. Det vil bli tinglyst en erklæring på disse eiendommene der eiere av gnr. 7, bnr. 207 - gir nåværende og fremtidige eiere av gnr. 7, bnr. 612, 613, og 614 veirett over deres eiendom, gnr. 7 bnr. 207. Fremtidig drift og vedlikehold av veien deles likt mellom de fire eiendommene. Konferer megler.

Legalpant

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter og ev. eiendomsskatt.

Matrikkel

Kommunenummer: 4202

Gårdsnummer: 7

Bruksnummer: 612

Kommunenummer: 4202

Gårdsnummer: 7

Bruksnummer: 613

Kommunenummer: 4202

Gårdsnummer: 7

Bruksnummer: 614

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Vi oppfordrer interessenter til å besiktige eiendommen sammen med bygningskyndig. Ved kjøp av eiendommen må kjøper avgi erklæring om konsesjonsfrihet. I denne forbindelse kan opplyses at kjøper erklærer at tomten vil bli bebygd innen 5 år. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper likevel ikke ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas forbehold om dette i bud. Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven. Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Når kjøper ikke er forbruker: Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pkt. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.