Gå til innhold

Hasseldalen Brygge trinn 4

, GRIMSTAD

Hasseldalen Brygge trinn 4

, GRIMSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 10/8/2022 08:11

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Hasseldalen Brygge | Grimstad sentrum | 14 nye boliger på bryggekanten med båtplass og innendørs parkering | Innflytting første kvartal 2022

Område

Adresse: Hasseldalen Brygge trinn 4

Poststed: GRIMSTAD

Kommune: Grimstad

Kommunenummer: 4202

Prosjektnavn: Hasseldalen Brygge trinn 4

Beliggenhet og adkomst

Fra bryggene i Grimstad sentrum tar det fem minutter å gå til Hasseldalen via idylliske Biodden. Fortsett forbi Sjøfartsmuseet og prosjektets strandeiendom med tilhørende bryggeanlegg ligger da rett frem. Kommer du med bil fra sentrum kjører du Arendalsveien til brannstasjonen, og tar til høyre mot Hasseldalen. Kjør ca. 400 m og Hasseldalen Brygge ligger da til venstre i det du kommer ned mot sjøen.

Prosjektet

Om prosjektet

BYGGESTART VEDTATT! I prosjektet Hasseldalen Brygge som ligger ved sjøen sentralt i Grimstad, består byggetrinn 4 av bygg 7 og bygg 8 og bærer navnet Løvetand, oppkalt etter et av skipene som ble bygget på verftet på denne tomten i seilskutetiden. «Løvetand" består av 14 stk. moderne og gjennomgående leiligheter fordelt over fire etasjer med heis. Parkering blir i kjelleren til byggetrinn 2 og 3, med adresse Hasseldalen 11 og 15. Leilighetene blir liggende helt fremme på bryggekanten, med flott utsikt til sjøen fra samtlige leiligheter. Hasseldalen Brygge kan ferdig utbygget bestå av ca. 80 boenheter fordelt på ca 10 bygg av forskjellig størrelse. Kjøper kan ikke motsette seg den resterende utbyggingen, herunder nødvendig deling og/eller reseksjonering som følge av annen oppdeling av antall seksjoner innenfor godkjent bygningsmasse. De tekniske kravene for bygget følger TEK 17. I forbindelse med kjøp av leilighet i prosjektet, følger det med båtplass (brutto bredde 3,0 meter) i havnen som er etablert med gnr 200, bnr 180, snr 1 (tilleggsdel til snr 1).

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: • åpning av byggelån • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad • forbehold om reseksjonering av gnr 200, bnr 180, slik at kjøperne får rettsvern for p-plassene beliggende i Hasseldalen 11/15. • at det inngås kjøpekontrakter for minimum 5 leiligheter i prosjektet. Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30.06.2021. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 50.000,- . Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Alle leiligheter inneholder minimum 2 soverom i tillegg til stue med utgang til balkong/terrasse, kjøkken, bad og bod. Se ellers de enkelte leilighetenes planløsning gjengitt i prospektet. Det er ellers lagt vekt på å gi bygningen en god standard på utstyr, materialer og overflater. Det leveres blant annet en-stavs eikeparkett på gulv i entré, gang, stue/kjøkken og soverom. Bad leveres flislagt på gulv og vegger. Det leveres gulvvarme (varmekabel) i baderom, wc og vaskerom. Panelovner i stue/kjøkken og soverom.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til hver leilighet medfølger en utvendig sportsbod og en innendørs parkeringsplass i felles underjordisk garasjeanlegg beliggende i nabobygningen. Dog vil 4 av leilighetene få sportsbod i nytt midlertidig, frittstående bygg, frem til nytt parkeringsanlegg med sportsboder i fremtidig byggetrinn er etablert. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt kunne disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser og boder, herunder kunne gjennomføre utleie eller salg til andre enn seksjonseiere. Lading for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at lading av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for lading av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at lading av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Sameiet

Organisasjonsform

Sameiet er planlagt å bestå av 14 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Kjøper må akseptere at det senere kan bli foretatt en sammenslåing av dette sameiet med foregående og/eller fremtidige byggetrinn. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører (Arendal BBL) og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Vedtekter/Husordensregler

Megler har kopi av selskapets husordensregler og vedtekter. Dette kan interessenter få oversendt. Spørsmål vedr. dyrehold rettes til megler.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 24,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a deler av kommunale avgifter (forbruk av vann og avløp),løpende og fremtidig vedlikehold, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. I tillegg kommer TV/internett-abonnement med ca. kr 549,- pr. måned. Fastabonnement kommunale avgifter samt eiendomsskatt kommer i tillegg og faktureres den enkelte direkte fra kommunen. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Arendal BBL som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader til garasje-/parkeringsanlegget er stipulert til ca. kr 200,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasje-/parkeringsanlegget.

Info kommunale avgifter

Fastabonnement kommunale avgifter faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Abonnementsgebyr for vann ca kr 1.345,36 inkl mva. Abonnementsgebyr for avløp ca kr 2.144,- inkl mva. Prisene er pr. 2020. Kostnad for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for www.grimstad.kommune.no. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For skatteåret 2020 er det vedtatt en promillesats på 3,6 promille. Bunnfradrag/reduksjonsfaktor er satt til 30 % på skattetakst av boligen. Kommunen fakturerer den enkelte seksjonseiere direkte.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligene har ingen egen utleieenhet. Dersom du ønsker å leie ut båtplassen, er det i reguleringsplanen satt begrensninger som innebærer at man samtidig må leie ut parkeringsplass.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet inkl. mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.875,- inkl. mva. i oppgjørstjenester per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Hasseldalen Brygge AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Agder

Hasseldalen Brygge trinn 4

Postboks 404

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste 2) Romskjema (vedlagt prospekt) 3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt) 4) Plantegning (vedlagt prospekt) 5) Etasjetegninger (vedlagt prospekt) 6) Fasade og snitt tegninger (fås ved henvendelse til megler) 7) Situasjonsplan (vedlagt prospekt) 8) Utomhusplan (vedlagt prospekt) 9) Utkast sameievedtekter (Fås ved henvendelse til megler) 10) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler) 11) Salgsprospekt datert oktober 2020 12) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler) 13) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler) 14) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler) Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 50.000,- . Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- per enhet inkl. mva. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.875,- inkl. mva. i oppgjørstjenester per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

653205008

Salgsoppgavedato: 8/10/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger inn under Reguleringsplan for Hasseldalen, del 1 og del 2 med bestemmelser vedtatt 30.10.2006, sist revidert 09.06.2010. Området er hovedsakelig regulert til byggeområde for bolig, samt kombinert bolig og kontor i ett av byggene (bygning 1). Området i sjø utenfor einedommen er regulert til privat småbåtanlegg. Endring av tidligere avgitt tillatelse. Ny Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 20.08.2020. Endringen består av: -økning av antall leiligheter i bygg 7, fra 4 til 7. -total BRA økes noe. -total BYA reduseres noe. -bygene på tomt 7 og 8 sammenbygges med gangbruer -fasadeendringer -tilhørende boder plasseres midlertidig på tomt 9 -parkering etableres midlertidig på tomt 10 og 11 Bygningsmyndigheten gir i medhold av pbl § 19-2 dispensasjon fra regulert utnyttelsesgrad.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei (ev. privat vei så må dette beskrives som for ledningsnett).

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4202/200/1987: 06.04.1876 - Dokumentnr: 903532 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:11 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 16.04.2013 - Dokumentnr: 299716 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:39 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 16.04.2013 - Dokumentnr: 299972 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:1 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711166 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Bestemmelse om kummer Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:39 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711166 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Bestemmelse om kummer Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:26 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711229 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Adkomstrett med motorisert kjøretøy Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:34 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 21.06.2018 - Dokumentnr: 920841 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 01.01.2020 - Dokumentnr: 1821814 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:1963 07.08.1867 - Dokumentnr: 900023 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:179 05.09.1972 - Dokumentnr: 990022 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr. 200 Bnr. 185 og 186. 18.10.1972 - Dokumentnr: 4012 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:243 07.12.1978 - Dokumentnr: 6099 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:252 22.03.1994 - Dokumentnr: 1578 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2014 - Dokumentnr: 499467 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:243 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:253 17.11.2014 - Dokumentnr: 1000677 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Næring Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 25/1478 Snr: 2 Formål: Bolig Sameiebrøk: 85/1478 Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 116/1478 Snr: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 93/1478 Snr: 5 Formål: Bolig Sameiebrøk: 98/1478 Snr: 6 Formål: Bolig Sameiebrøk: 93/1478 Snr: 7 Formål: Bolig Sameiebrøk: 98/1478 Snr: 8 Formål: Bolig Sameiebrøk: 159/1478 Snr: 9 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 174/1478 Snr: 10 Formål: Bolig Sameiebrøk: 77/1478 Snr: 11 Formål: Bolig Sameiebrøk: 113/1478 Snr: 12 Formål: Bolig Sameiebrøk: 77/1478 Snr: 13 Formål: Bolig Sameiebrøk: 113/1478 Snr: 14 Formål: Bolig Sameiebrøk: 157/1478 Gjelder denne registerenheten med flere 21.06.2018 - Dokumentnr: 920841 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1963 21.06.2018 - Dokumentnr: 920865 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1964 01.01.2020 - Dokumentnr: 1056657 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:180 Gjelder denne registerenheten med flere 4202/200/180: 06.04.1876 - Dokumentnr: 903532 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:11 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 16.04.2013 - Dokumentnr: 299716 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:39 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 16.04.2013 - Dokumentnr: 299972 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:1 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711166 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Bestemmelse om kummer Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:39 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711166 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Bestemmelse om kummer Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:26 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 30.06.2017 - Dokumentnr: 711229 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Grimstad Kommune Org.nr: 864 964 702 Adkomstrett med motorisert kjøretøy Overført fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 Snr:34 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 21.06.2018 - Dokumentnr: 920841 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:180 01.01.2020 - Dokumentnr: 1821814 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:1963 07.08.1867 - Dokumentnr: 900023 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:179 05.09.1972 - Dokumentnr: 990022 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: Gnr. 200 Bnr. 185 og 186. 18.10.1972 - Dokumentnr: 4012 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:243 07.12.1978 - Dokumentnr: 6099 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:252 22.03.1994 - Dokumentnr: 1578 - Grensejustering Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2014 - Dokumentnr: 499467 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:243 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:253 17.11.2014 - Dokumentnr: 1000677 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Næring Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 25/1478 Snr: 2 Formål: Bolig Sameiebrøk: 85/1478 Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 116/1478 Snr: 4 Formål: Bolig Sameiebrøk: 93/1478 Snr: 5 Formål: Bolig Sameiebrøk: 98/1478 Snr: 6 Formål: Bolig Sameiebrøk: 93/1478 Snr: 7 Formål: Bolig Sameiebrøk: 98/1478 Snr: 8 Formål: Bolig Sameiebrøk: 159/1478 Snr: 9 Formål: Bolig Tilleggsdel: Grunn Sameiebrøk: 174/1478 Snr: 10 Formål: Bolig Sameiebrøk: 77/1478 Snr: 11 Formål: Bolig Sameiebrøk: 113/1478 Snr: 12 Formål: Bolig Sameiebrøk: 77/1478 Snr: 13 Formål: Bolig Sameiebrøk: 113/1478 Snr: 14 Formål: Bolig Sameiebrøk: 157/1478 Gjelder denne registerenheten med flere 21.06.2018 - Dokumentnr: 920841 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1963 21.06.2018 - Dokumentnr: 920865 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:4202 Gnr:200 Bnr:1964 01.01.2020 - Dokumentnr: 1056657 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:180 Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 4202

Sameiets Gårdsnummer: 200

Sameiets Bruksnummer: 1987

Kommunenummer: 4202

Sameiets Gårdsnummer: 200

Sameiets Bruksnummer: 180

Seksjonsnummer: 1

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.