Gå til innhold

Nordviken Øvre Trinn II Bygg A

, HAMAR

Nordviken Øvre Trinn II Bygg A

, HAMAR

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 14:57

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Nordviken Øvre Hus A - Siste trinn på Nordviken. Leiligheter med 1-4 soverom, romslig balkong, flere med mjøsutsikt! Ferdigstilles høst 2023!

Område

Adresse: Nordviken Øvre Trinn II Bygg A

Poststed: HAMAR

Kommune: Hamar

Kommunenummer: 3403

Prosjektnavn: Nordviken Øvre Trinn II Bygg A

Prosjektet

Om prosjektet

Boligprosjektet Nordviken Øvre er lokalisert på Martodden, Hamar Vest. Kort vei til Mjøsa, Domkirkeodden, butikker og sentrum. Nærhet til fantastiske turmuligheter langs Mjøsa eller i Furuberget Nordivken Øvre Hus A er siste trinn med leiligheter på Nordviken. Nordviken Øvre vil bestå av Bygg A, B, C og D. Bygg B og C står ferdig våren 2022. Dette salgstrinnet omfatter Bygg A og består av 36 leiligheter fordelt over 3, 4 og 5 etasjer med tilhørende parkeringskjeller med 18 p-plasser, bodanlegg i kjeller, og carportanlegg med 18 p-plasser. Se prisliste for oversikt over p-plasser. Hus A tilbyr leiligheter med gode kvaliteter som en generell takhøyde på ca 250 cm, vannbåren gulvvarme, fliser i gråtone gulv og vegg bad, integrerte hvitevarer, romslig uteplass for å nevne noe. Boligene varierer i størrelse, og er stort sett gjennomgående leiligheter med sydvestvendt orientering. Leilighetene er fra 32 kvm BRA til 91 kvm BRA med 1 til 4 soverom. Det er lagt til rette for å kunne velge mellom 2 eller 3 soverom i de leilighetene som måler 69 kvm, og du kan velge mellom 3 eller 4 soverom i leilighetene av størrelse 91 kvm. Dette gir deg mulighet til flere rom enten de benyttes som soverom, tv-stue eller kontor – alternativt kan du velge en større stue. Denne valgmuligheten er begrenset i tid og forutsetter at du kommer tidlig inn i prosessen. Leilighetene leveres med 1-stavs eikeparkett i i leilighet A11, A21, A31, A19, A29, A39 samt plan 4 og 5, og øvrige leiligheter leveres med 3-stavs eikeparkett i plan 1, 2 og 3. Det kan velges mellom 2 farger innenfor standard. Se leveransebeskrivelse for detaljer. Du kan kjøpe din nye leilighet på Nordviken Øvre ved innlevering av kjøpetilbud. Etter avklaring av forkjøpsrett skjer dette etter første mann til mølla prinsippet. Kjøpetilbud leveres megler. Vi tar gjerne et møte med deg om du avtaler tid med oss.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i desember år 2023. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. (Må avstemmes med selger)

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: • åpning av byggelån • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad og andre offentlige tillatelser • at det inngås tilfredstillende antall kjøpekontrakter tilsvarende minimum 50% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. • Vedtak om igangsetting i utbyggingselskapets styre Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.07.2022. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Illustrert utsikt er vist etter beste skjønn hvor foranliggende leilighetsbygg er modellert basert på prosjekteringsgrunnlag, og er forsøkt gjengitt så riktig som mulig. Avvike kan forekomme, også mindre avvik på høyde/utstrekning. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

3780

Tomtetype

Eiet

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger vil foreligge før ferdigstillelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod i parkeringskjeller, og en parkeringsplass i parkeringskjeller eller carportanlegg, se prisliste for oversikt over parkering. Og til hver bolig medfølger i tillegg til felles sykkelparkering. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Sameiet

Organisasjonsform

Eierseksjonssameie

Forretningsfører

Usbl Lillehammer

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter som er vedlagt prospekt.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter (med unntak av eiendomsskatt), a-konto fjernvarme, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, revisor, forretningsførsel styrehonorar, vedlikehold (serviceavtaler), kabel TV/internett (grunnpakke). Driftskostnader garasjeanlegg er ikke medtatt i felleskostnaden og tilkommer. Disse er stipulert til kr 250,- pr måned pr garasjeplass for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget .I carportanlegg er det stipulert driftskostnader til kr 150,- pr måned pr plass i carportanlegg, og betales av de som disponerer plass. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert USBL som forretningsfører for sameiet. Avtalen gjelder for 3 år, og deretter er det 6 måneders oppsigelse. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Selger

Martodden Utbygging KS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Innlandet

Nordviken Øvre Trinn II Bygg A

Postboks 233

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Oppdragsnummer

523215012

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljreguleringsplan for Martodden, Felt Komb5 PlanID 073400, vedtatt 12.06.2019. Detaljregulering opphever deler av Arealplanplan PlanID 644 Reguleringsplan for Martodden vedtatt 05.01.2011. Området er regulert til boligformål og samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Hamar kommune som kan fås ved henvendelse til megler. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt. Det vil søkt endring i forbindelse med bygging av garasjekjeller. Kopi av rammetillatelsen/utbyggingsavtalen kan fås ved henvendelse til megler. Det er planlagt videre utbygging av Arcusbygget hvor deler av bygget i dag er ombygd til leiligheter.. Nord for det gule Arcusbygget ligger tidligere lagerbygg (rødlig bygg, omtalt som «Spritlageret» med et tilliggende lagerbygg) fra tiden da Arcus hadde virksomhet på tomten. Det må påregnes utvikling også av denne bebyggelsen, og det kan bli revet for ny utvikling eller omformet og modernisert, fra tidligere lagerbygg til kombinert formål som bla kan inneholde bla bolig/næring/lagerhotell/parkering med naturlig tilhørende funksjoner (boder/parkering/avfallsstasjon etc) eller en kombinasjon av disse. Det er planlagt videre utvikling og utbygging av tomten vest for Nordviken.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/1087: 02.06.1930 - Dokumentnr: 904332 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 13.04.1954 - Dokumentnr: 904561 - Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 01.04.1992 - Dokumentnr: 4471 - Erklæring/avtale HrE har fått tomt til disposisjon for transformatorkiosk og rett til å ha uhindret adgang til den samt rett til å grave grøfter m.m. Gjelder denne registerenheten med flere 01.04.1992 - Dokumentnr: 4473 - Erklæring/avtale HrE har fått tillatelse til å grave kabelgrøft for legging av høyspent jordkabel m.m. Gjelder denne registerenheten med flere 20.08.2009 - Dokumentnr: 607116 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7444 Gjelder denne registerenheten med flere 04.05.2015 - Dokumentnr: 384518 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Gjelder denne registerenheten med flere 07.08.2020 - Dokumentnr: 2844421 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335614 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:9 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:10 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:11 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:12 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:13 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:14 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:15 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:16 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:17 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:18 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:19 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:20 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:21 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:22 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:23 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:24 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:25 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:26 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:27 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:28 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:29 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:30 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:31 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 Snr:32 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7669 Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335614 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7669 Rett til 9 parkeringsplasser Registrert feil avgiver/rettighetshaver Rettet etter tingl. §18 04.04.2022 arkivref 22/13019-2 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335780 - Erklæring/avtale Gjensidig rett til å benytte felles avfallsanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335780 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7677 Rett til å benytt avfallsanlegget på nærmere angitte vilkår Gjelder denne registerenheten med flere 23.12.2021 - Dokumentnr: 1616656 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7677 23.12.2021 - Dokumentnr: 1616656 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 23.12.2021 - Dokumentnr: 1616656 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7677 Gjelder lekeplass Dokumentnr: 803442 - Opprettelse av matrikkelenheten EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN KOMMUNE 15.12.1953 - Dokumentnr: 902957 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr. 1 bnr. 1088, 1029, 1093, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 2584 og 2631 06.10.1966 - Dokumentnr: 104096 - Grensejustering vedr. NSB 19.01.1968 - Dokumentnr: 100323 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3826 19.01.1968 - Dokumentnr: 100324 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3825 18.12.2003 - Dokumentnr: 17654 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3827 02.07.2009 - Dokumentnr: 481271 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7444 16.04.2012 - Dokumentnr: 291877 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7481 16.04.2012 - Dokumentnr: 291880 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:7482 16.04.2012 - Dokumentnr: 291887 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7483 16.04.2012 - Dokumentnr: 291891 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7484 04.05.2015 - Dokumentnr: 384493 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 04.05.2015 - Dokumentnr: 384501 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7544 04.05.2015 - Dokumentnr: 384505 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 21.12.2016 - Dokumentnr: 1187280 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:661 Vederlag: NOK 450 000 Omsetningstype: Fritt salg 01.01.2020 - Dokumentnr: 1097985 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:1087 21.01.2020 - Dokumentnr: 2008001 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7579 Elektronisk innsendt 20.08.2021 - Dokumentnr: 1021219 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7669 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335559 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335572 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7676 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335600 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7677 30.12.2015 - Dokumentnr: 1216099 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:28 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:29 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:30 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om adkomstrett Gjelder denne registerenheten med flere 30.12.2015 - Dokumentnr: 1216140 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:28 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:29 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 Snr:30 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335723 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7676 Gjelder også for senere fradelte parseller av gnr. 1 bnr. 1087 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335723 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7676 Rett til å ha liggende og vedlikeholde teknisk infrastruktur 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335780 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:28 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:29 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:30 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:31 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:32 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:33 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:34 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:35 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:36 Rett til å benytte grøntarealer Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2021 - Dokumentnr: 1335780 - Erklæring/avtale Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:28 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:29 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:30 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:31 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:32 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:33 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:34 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:35 Rettighet hefter i: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7675 Snr:36 Rett til å anlegge og ha liggende infrastruktur i form av rør og ledninger Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3403

Sameiets Gårdsnummer: 1

Sameiets Bruksnummer: 1087

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her) Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.