Gå til innhold

Mesnakvartalet

, LILLEHAMMER

Mesnakvartalet

, LILLEHAMMER

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 12:54

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Leiligheter med 2 og 3 soverom, parkeringsplass - gode kvaliteter i hver leilighet. Velkommen til visning med påmelding til megler. Kom og se!

Område

Adresse: Mesnakvartalet

Poststed: LILLEHAMMER

Kommune: Lillehammer

Kommunenummer: 3405

Prosjektnavn: H52316150 - Mesnakvartalet

Prosjektet

Om prosjektet

Velkommen til Mesnakvartalet! Leiligheter til salgs, nytt treningssenter og faghandel av ulike typer. MESNAKVARTALET Byens beste beliggenhet ut fra Lillehammers kvaliteter! Sjekk ut prosjektets hjemmeside: www.mesnakvartalet.no Mesnakvartalet inneholder 107 leiligheter, med respekt for de historiske og naturgitte omgivelsene fordelt over tre unike boligbygg. Alle byggene står nå ferdig. Boligbyggene inneholder et uvanlig bredt utvalg av leiligheter og har fasiliteter for folk som verdsetter Lillehammers kvaliteter, sommer som vinter. BYENS BESTE SENTRUMSBELIGGENHET Bare her renner elva forbi husveggen din og ned mot de fine butikkene ved Lilletorget. Her stopper bussene i Brubakken og her er taxiholdeplassen. Sykehuset ligger kun minutters gange unna og det er lett å gå både til Stampesletta, hoppbakken og lysløypa. I tillegg ligger leilighetene i Mesnakvartalet på en liten høyde, en etasje over Lillehammer sentrum. Lillehammer har vært et viktig handelssentrum helt siden 1300-tallet. I dag finnes over 125 butikker plassert i og rundt den koselige Storgata. Sjarmerende trehusbebyggelse og korte avstander gjør byens sentrum til et attraktivt og praktisk sted å få tak i det man trenger eller får lyst på. Gjennom hele året fylles sentrum med aktiviteter og markeder som gir ekstra liv til byen. Her tilbys et rikt utvalg av lokalmat og varer fra fjern og nær. Mesnakvartalet har til og med sitt eget pittoreske handelsområde hvor du finner alt fra bakeri, frisør, blomster, sko og klær til kaffe, kioskvarer og interiørartikler. Innenfor et område på 50-100 meter har du alt du behøver av servicetilbud enten du trenger lege, Lego, laks eller leggvarmere! Mesnakvartalet er tegnet av det internasjonalt anerkjente arkitektkontoret Lund Slaatto.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene er ferdigstilt og overtas etter avtale.

Forbehold fra utbygger

Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter skriftlig samtykke fra selger. Ved slik transport påløper et gebyr kr. 15.000,- Ved endring/utstedelse av nytt skjøte påløper et gebyr kr. 5.000,- Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger, er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikkebenyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS -installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Bebyggelsen

Boligtype

Leilighet

Tomt

Tomtetype

Eiet

Oppvarming

Info energiklasse

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Dette kan fås ved henvendelse til megler.

Sameiet

Organisasjonsform

Sameie: Den daglige driften er organisert som seksjonssameie iht. lov av 16. juni 2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Forretningsfører

Usbl Lillehammer

Vedtekter/Husordensregler

Megler har kopi av selskapets husordensregler og vedtekter. Dette kan interessenter få oversendt.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader fremkommer av prislisten og inkluderer: Akonto innbetaling fjernvarme, akonto innbetaling vann, strøm fellesarealer, avsetning vedlikeholdsfond, vaktmestertjenester, drift av heis/port, renhold, snømåking og strøing, beplantning, forretningsførsel, revisjon, kabel-tv, internett, felles forsikring. Kr 200 i driftskostnader per garasjeplass tilkommer. Eiendomsskatt, renovasjon, abbonementsgebyr vann og kloakk faktureres til hver enkelt seksjonseier og kommer utover felleskostnader. Kontakt megler for beløp tilknyttet aktuell leilighet.

Info Eiendomsskatt

Det er i eiendomsskatt på boligen som faktureres fra kommunen til seksjonseier. Kontakt megler for beløp tilknyttet aktuell leilighet.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Selger

Mesna Senter AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Innlandet

Mesnakvartalet

Postboks 233

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste 2) Leveransebeskrivelse datert 13.12.2017 3) Plantegning datert 08.12.2017 4) Fasadetegninger datert 08.12.2017 5) Vedtekter 6) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud.Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.\r\nDet første budet skal inngis påDNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur. Samtidig med at du inngir første bud mådu legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg. Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig. Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven. Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt. Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Oppdragsnummer

523160150

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Ferdigattest/Brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse. Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 28.09.20.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3405/200/1973: 08.01.2020 - Dokumentnr: 1959509 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3405 Gnr:200 Bnr:6 24.06.2020 - Dokumentnr: 2641813 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 61/9322 Snr: 2 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/9322 Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 45/9322 Snr: 4 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 45/9322 Snr: 5 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/9322 Snr: 6 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 53/9322 Snr: 7 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 122/9322 Snr: 8 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 9 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/9322 Snr: 10 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 105/9322 Snr: 11 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 12 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 79/9322 Snr: 13 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 122/9322 Snr: 14 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 15 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/9322 Snr: 16 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 108/9322 Snr: 17 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 18 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/9322 Snr: 19 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 122/9322 Snr: 20 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 21 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/9322 Snr: 22 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 108/9322 Snr: 23 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 24 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/9322 Snr: 25 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 122/9322 Snr: 26 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 27 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/9322 Snr: 28 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 108/9322 Snr: 29 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 30 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/9322 Snr: 31 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 122/9322 Snr: 32 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 33 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/9322 Snr: 34 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 108/9322 Snr: 35 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 50/9322 Snr: 36 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/9322 Snr: 37 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 140/9322 Snr: 38 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/9322 Snr: 39 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/9322 Snr: 40 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 53/9322 Snr: 41 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 58/9322 Snr: 42 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 48/9322 Snr: 43 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 49/9322 Snr: 44 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 58/9322 Snr: 45 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 53/9322 Snr: 46 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 54/9322 Snr: 47 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 48 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 49/9322 Snr: 49 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 49/9322 Snr: 50 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 51 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 54/9322 Snr: 52 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/9322 Snr: 53 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 54 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 55 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 80/9322 Snr: 56 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 57 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 58 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 59 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 60 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 61 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 62 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 63 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 64 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 65 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 66 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 67 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 68 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 69 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 70 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 71 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 72 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 73 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/9322 Snr: 74 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 75 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 76 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 77 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 75/9322 Snr: 78 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 144/9322 Snr: 79 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 80 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 81 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/9322 Snr: 82 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 83 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 84 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 85 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 86 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 76/9322 Snr: 87 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/9322 Snr: 88 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 101/9322 Snr: 89 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 90 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/9322 Snr: 91 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 76/9322 Snr: 92 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 117/9322 Snr: 93 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 124/9322 Snr: 94 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 95 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 76/9322 Snr: 96 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 97 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 98 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 127/9322 Snr: 99 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/9322 Snr: 100 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 124/9322 Snr: 101 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 102 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/9322 Snr: 103 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/9322 Snr: 104 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/9322 Snr: 105 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 123/9322 Snr: 106 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 105/9322 Snr: 107 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 109/9322 Snr: 108 Formål: Næring Sameiebrøk: 328/9322 Snr: 109 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 110 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 111 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 112 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 113 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 114 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 115 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 116 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 117 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 118 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 119 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 120 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 121 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 122 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 123 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 124 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 125 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 126 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 127 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 128 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 129 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 130 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Snr: 131 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/9322 Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 3405

Sameiets Gårdsnummer: 200

Sameiets Bruksnummer: 1973

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Boligen selges etter avhendingslovens normalordning, jf. avhendingsloven § 3-2 til § 3-6. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.