Gå til innhold

Storgata 58

, DOKKA

Storgata 58

, DOKKA

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 4/10/2022 10:04

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

DOKKA SENTRUM - Allerede 4 av 8 solgt. Byggingen er godt i gang! 1 leilighet ledig i 2. etg. og 3 leiligheter ledig i 1. etg. Heis, vannbåren varme og IN-ordning!

Område

Adresse: Storgata 58

Poststed: DOKKA

Kommune: Nordre Land

Kommunenummer: 3448

Prosjektnavn: Storgata 58

Beliggenhet og adkomst

Leilighetene har sentrumsnær beliggenhet i Storgata 58. Fra Storgata 58 er det kort vei til alt Dokka har å tilby av butikker og servicetilbud. Det er flere dagligvarebutikker, kafeer, frisører, bensinstasjoner, bibliotek, kino og vinmonopol i nærheten. Det er kort og trygg skoleveg til skoler i alle alderstrinn, og det er totalt 3 barnehager på Dokka. Gangavstand til skysstasjon hvor det går busser både til Oslo, Fagernes, Lillehammer og Gjøvik. For adkomst følg Fv 33 til Jevnakervegen Fv 250. Ta til venstre i rundkjøring og du er i Storgata. Kjør til du får Landmovegen på høyre siden. Følg denne og ta til høyre inn Gartnerveien. Adkomst med bil fra Gartnerveien. Det vil bli opprettet gangvei fra bygget og ut til Storgata.

Prosjektet

Om prosjektet

Velkommen til Storgata 58 og 8 nye, moderne borettslagsleiligheter med sentral beliggenhet på Dokka. Prosjektet består av totalt 8 leiligheter fordelt over to etasjer, med en fordeling av 2 og 3-roms leiligheter. Alle leilighetene får egen uteplass i form av terrasse eller balkong og det blir heis i bygget som gir enkel tilgang til leilighetene i 2. etasje. Leilighetene vil bli lyse og innbydende med gjennomgående moderne overflater. Stue og kjøkken i åpen løsning gir et hyggelig og åpent oppholdsrom, samtidig er kjøkkenet i egen sone. Den enkelte andelseier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden og ved den få en lavere lånekostnad (IN-ordning). Størrelse på månedlige beløp avhenger størrelse på fellesgjelden. Konferer med megler for nærmere info.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles senest september 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall andeler i sameiet. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Fasade

Yttervegger får moderne kledning med dobbelfals stående og liggende panel i tidsriktig farge.

Yttertak

Det blir takstein i sort med snøfangere på begge sider.

Balkonger/Terrasser/uteplasser

I 1. etasje leveres platting på bakkeplan med imp-terrassegulv. I 2. etasje leveres balkong med tett gulv, dette gir tett tak til etasjen under.

Overflater og kledning

Innvendig er det beregnet ferdig malte plater.

Fellesareal i bygg

Fellesarealer i bygg omfatter trapperom, fellesbod og heis/løfteplattform i henhold til tegninger.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet omfatter en sammenhengende bebyggelse med totalt 8 leiligheter. Prosjektet skal oppføres på gnr. 41, bnr. 329 i Nordre Land kommune. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det. Tomteareal er på 1 474 kvm i følge Nordre Land kommune. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtestørrelse

1474

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Det leveres moderne og tidsriktig kjøkken av type Aubo med slette fronter av lys grå farge. Det leveres induksjon platetopp, integrert stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap (kjøl/frys). Benkeplate leveres i laminat. Tilvalg på oppgradering av hvitevarer, farge og benkeplater er mulig mot et pristillegg. Kjøkkentegninger følger vedlagt i salgsoppgaven. Det henvises til vedlagt leveransebeskrivelse.

Bad

Baderom leveres med vegghengt toalett, baderomsinnredning i 80 cm og innfellbare dusjvegger i glass. Det leveres baderomsplater på vegg og belegg på gulv. Det henvises til vedlagt leveransebeskrivelse.

Garderobe - fasiliteter

Det leveres ikke garderobeskap.

El-anlegg

Det leveres grunn-belysning i alle rom med unntak av stue og kjøkken. I alle oppholdsrom leveres taklamper. Under kjøkkenbenk leveres LED belysning. I boligen plasseres et sikringsskap med nødvendige kurser, herunder jordfeilbrytere og automatsikringer. Sikringsskap plassers i innvendig bod. Det leveres føringsvei for antenneuttak i boligen (uttak ved TV) og føringsvei for bredbånd/ telefoni. Måler for forbruk av elektrisk kraft plasseres i utomhus.

Trapper

Trapper bygges i egnede materialer og trinn i sklisikkert metall.

Heiser

Det blir heis i bygget så alle leilighetene i 2. etasje blir tilgjengelige leiligheter med adkomst for rullestol. Heisrommet vil være trinnfritt med god snuplass for rullestol bygget inn i eget rom med adkomst ved trapp mot søppel og bod bygg.

Brannsikring

Det blir brannskille mellom alle boenheter vertikalt og horisontalt i etasjeskillet. Konstruksjonen er beregnet ut fra gjeldende brann og lydkrav.

Dører og vinduer

Vinduer leveres ferdig malt i farge dempet sort. Det blir hvite utforinger og hvite 12x70 glatte lister rundt vinduer og dører. Det blir hvite gulv og taklister. Dørene er av typen style 04N.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr. 41, bnr. 329 i Nordre Land kommune. Eiendommen er av selger oppgitt å ha et areal på ca. 1 474 kvm.

Oppvarming

Det vil bli vannbåren varme i alle oppholdsrom for alle leilighetene. Dette vil bli styret med termostater. Det er egen varmtvannsbereder som varmer opp vannet til gulvvarmen i leilighetene.

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og vil foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og en utendørs parkeringsplass på felles biloppstillingsplass til hver leilighet i tillegg til felles sykkelparkering. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Det vil bli noen få ekstra parkeringsplasser til felles bruk som gjesteparkering. Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det legges inn kurs og ledning for eventuelt fremtidig lader av el-bil. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Det vil medfølge en innvendig bod og en utvendig sportsbod til den enkelte leilighet i henhold til tegninger.

Borettslaget

Organisasjonsform

Prosjektet vil totalt bestå av 8 andelsleiligheter i ett bygg (antallet andeler kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert i henhold til lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven. Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er engasjert som forretningsfører. Boligbyggelaget/Selger fastsetter vedtekter for borettslaget i forbindelse med stiftelsen av borettslaget. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle husordensregler for borettslaget. Som medlem av boligbyggelaget og/borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne og som organiseres og driftes av andelseierne i fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med tilhørende borett til en leilighet og borettslagets fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie. Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre og behandler regnskap og budsjett, og tar beslutninger om større vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Hver andel har en stemme i generalforsamlingen.

Forretningsfører

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter/Husordensregler

Utkast til vedtekter følger vedlagt i salgsoppgaven. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle husordensregler for borettslaget. Spørsmål om dyrehold rettes til megler.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Det blir tilrettelagt for fiber. Det blir separat skap ved sikringsskap hvor trådløs ruter kan kobles opp.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se separat prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert til kr ,- pr. BRA. pr måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr ,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Borettslagets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for tilrettelegging per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Rbt Boligutvikling AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Innlandet

Storgata 58

Postboks 233

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste datert 13.06.2022 2) Leveransebeskrivelse datert februar 2022 3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 26.01.2022 4) Situasjonsplan datert 26.01.2022 5) Utkast sameievedtekter 6) Utkast budsjett Fellessameie 7) Salgsoppgave datert 13.06.2022 8) Reguleringsplan m/bestemmelser 9) Matrikkelbrev 10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser 11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre Dokumentnummer 8-11 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Kjøpekontrakt

Det vil etter budaksept bli utarbeidet kjøpekontrakt mellom kjøper og selger.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43 750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for tilrettelegging per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 4 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

523215016

Salgsoppgavedato: 10/4/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Reguleringsplan og rammetillatelse

20140001 - Kommuneplanens arealdel 2016-2027 - Fokusområde Dokka, bestemmelsesområde #2 - Landmoområdet ble vedtatt i kommunestyret den 05.04.2016 sak 17/16, der området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål - Nåværende - Bolig/ Forretning/ Kontor. Hensynssone: Deler av eiendommen ligger innenfor gul (H220_9) støysone fra fylkesvei 250. Ved tiltak innenfor gul sone skal det foretas støyberegninger og gjennomføres tiltak mot støy dersom grenseverdiene i retningslinjen overskrides. Eiendommen er/vil kunne bli berørt av ny plan (ikke påbegynt), Landmoområde.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3448/41/72: 20.07.1949 - Dokumentnr: 1993 - Bestemmelse om gjerde Gjelder denne registerenheten med flere 20.07.1949 - Dokumentnr: 1991 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3448 Gnr:41 Bnr:47 01.04.2016 - Dokumentnr: 290251 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0538 Gnr:123 Bnr:69 01.01.2020 - Dokumentnr: 1387787 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0538 Gnr:41 Bnr:72 09.06.2021 - Dokumentnr: 686758 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3448 Gnr:41 Bnr:329 Elektronisk innsendt

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3448

Borettslagets Gårdsnummer: 41

Borettslagets Bruksnummer: 329

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.