Gå til innhold

Kristianslyst Park

, STAVANGER

Kristianslyst Park

, STAVANGER

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 15/9/2022 09:01

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Kristianslyst Park - 22 nye leiligheter med store, solrike balkonger. Økonomisk fleksibilitet - faste priser. P-plass inkludert i kjøpesum.

Område

Adresse: Kristianslyst Park

Poststed: STAVANGER

Kommune: Stavanger

Kommunenummer: 1103

Prosjektnavn: Kristianslyst Park

Beliggenhet og adkomst

Langs den sentrale aksen i retning Stavanger sentrum kommer nå Kristianslyst Park. Det er den gamle bensinstasjonstomta som skal få nytt liv på Kristianslyst. Leilighetene ligger perfekt plassert for deg som ønsker kort avstand til servicetilbud og fantastiske turområder, og samtidig en kort sykkeltur til Stavanger sentrum.

Prosjektet

Om prosjektet

Endelig er salget av Kristianslyst Park i gang! I trinn 1 er det planlagt 22 leiligheter fordelt på 2 flotte bygg plassert lengst sør på tomten. Leilighetene blir i størrelser fra 55 til 157 m2 BRA. Den totale bebyggelsen vil bestå av 5 sammenhengende bygg, med ulike byggehøyder fra 5 til 9 etasjer. Byggene er forskjøvet i forhold til hverandre, noe som gir en spennende, variert og enhetlig fasade. Den skjermede hagen ligger tilbaketrukket og solfylt til, og vil ha soner for rekreasjon, trening og lek. Unikt for prosjektet, er de gunstige finansieringsløsningene, som gir deg som kjøper stor økonomisk fleksibilitet. Det er mulighet for 40 % innskudd og 60 % fellesgjeld med 20 års avdragsfrihet og 50 års løpetid. Her kan en holde bokostnadene svært lave de første 20 årene, uten at det gir unødig høye avdrag etter avdragsfrihetens slutt, da det enda gjenstår 30 års løpetid. Samtidig vil borettslaget etablere IN-ordning med mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette innebærer at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld 2 ganger i året. Litt om leilighetene: - Alle leilighetene vil ha gode sol- og lysforhold, og mange leiligheter er gjennomgående. - Store, tilbaketrukkede balkonger vendt mot vest gir herlig ettermiddags- og kveldssol. 2 av leilighetene har skjermede private takterrasser som vil gi fantastisk utsikt til Gandsfjorden og Ryfylkefjellene. - Rolig og grønn utsikt til den skjermede hagen, og til naboene som allerede bor og trives her. - Fast parkeringsplass i lukket anlegg er inkludert i prisen. - Heis og maks 2 leiligheter i hver oppgang gir gode bokvaliteter. - Gjesteleilighet i borettslaget. Standardleveranse til leilighetene er følgende, men kan selvfølgelig endres mot tillegg dersom du ønsker det: - HTH er valgt som kjøkkenleverandør, og kjøkkenet leveres i modellen HTH Tendens. Det kan velges mellom 10 forskjellige fronter uten tillegg i prisen. - Baderom med innredning i modellen HTH Tendens, vegghengt toalett og dusjhjørne i herdet glass. - Leilighetene leveres med 1-stavs hvitkalket eller natur lakket eikeparkett. - Vannbåren varme med viftekonvektor i stue, og elektriske varmekabler på bad. Kristianslyst Park er utviklet av arkitektkontorene LINK arkitektur AS og AROS Arkitekter AS, og med Marierogaarden AS som oppdragsgiver.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 1. kvartal 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.22.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: - Åpning av byggelån. - Igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad. - At det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 70% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 30.06.2022. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall andeler i borettslaget. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte andeler. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

3544

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering og gjesteparkering er plassert i lukket anlegg under byggene. Til hver leilighet medfølger det en parkeringsplass. Det blir også etablert 6. stk utendørsplasser til besøksparkering. Prosjektet er dimensjonert med 3 sykkeloppstillingsplasser pr. leilighet. Alle parkeringsplasser tilhørende leiligheter vil få tilrettelagt et moderne anlegg for lading av elbil. For å kunne lade bestiller og betaler du for din egen elbillader.

Boder

Det medfølger en sportsbod, plassert enten i kjeller eller første etasje.

Borettslaget

Organisasjonsform

Borettslag.

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter og husordensreglement for sameiet og disse følger vedlagt. Spørsmål om dyrehold rettes til megler.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste.

Lånebetingelser fellesgjeld

Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 50 års løpetid hvorav de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell rente er p.t. 1.40 % pa. iht. tilbud fra Handelsbanken og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig kommer frem av prislisten. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må regnes med at disse vil øke i løpet av lånets løpetid. Renteutgiftene er for tiden fradragsberettiget med 22 % etter gjeldende regler for 2021, forutsatt at andelseieren har tilstrekkelig skattbar inntekt. Borettslaget eier eiendommen og står ansvarlig for å betjene felleslånet. Andelseier har ikke personlig ansvar for borettslagets fellesgjeld, men er solidarisk ansvarlig for å dekke borettslagets løpende utgifter. Dette innebærer at andelseiere kan holdes ansvarlig for manglende betaling av fellesutgifter fra øvrige andelshavere med mindre borettslaget er tilknyttet en Husleiegarantiforsikring.

Sikringsordning fellesgjeld

Borettslagets krav på fellesutgifter vil bli sikret gjennom forretningsførers finansieringsforetak Klara Finans (Boligbyggelagenes Finansieringsforetak/NBBL). (Premien for sikringen er hensyntatt i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter den til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt av forsikringsselskapet, sikret mot tap som følge av at øvrige andelseiere unnlater å betale sine felleskostnader. Sikringsordningens varighet er frem til oppsigelse. Oppsigelse vedtas av generalforsamlingen. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring

Borettslagets forsikringsselskap

Borettslaget tegner boligforsikring fra overtagelse. Kjøper besørger selv å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 1,125 % av kjøpesummen inkl mva pr enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Marierogaarden AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Stavanger

Kristianslyst Park

Postboks 198 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste datert 2) Romskjema (vedlagt prospekt) 3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt) 4) Plantegning (vedlagt prospekt) 5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt) 6) Utomhusplan (vedlagt prospekt) 7) Foreløpig vedtekter for Borettslaget (fås ved henvendelse til megler) 8) Foreløpig budsjett for Borettslaget (fås ved henvendelse til megler) 9) Salgsprospekt datert juni 2021 10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler) 11) Matrikkelbrev Fås ved henvendelse til megler) 12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler)

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - av total kjøpesum (innskudd og andel fellesgjeld) forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller hjemmelsdokument er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at hjemmelsdokumentet tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 1,125 % av kjøpesummen inkl mva pr enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift Firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

663195013

Salgsoppgavedato: 9/15/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 1103

Borettslagets Gårdsnummer: 20

Borettslagets Bruksnummer: 366

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.