Gå til innhold

Sandvikhaugen

, JØRPELAND

Sandvikhaugen

, JØRPELAND

1 /

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 1/7/2021 07:20

Hyttefelt med med 4 stk inngåtte festeavtaler og båtplasser for salg!

Vi i DNB eiendom Ryfylke har gleden av å presentere for salg eiendomselskapet Kallesten og Vestvik eiendom AS. Det er alle aksjene i selskapet som selges med tilhørende inngåtte festeavtaler for 4 stk punktfestede tomter med tilhørende båtplasser. Det utarbeides aksjesalgsavtale der avtalt eiendomsverdi benyttes som utgangspunkt for beregning av aksjeverdien. Tomtene i selskapet ligger i Sandvikhaugen hyttefelt, kun en kort kjøretur fra Jørpeland sentrum. I selskapet som selges inngår 4 stk allerede inngåtte festeavtaler hvor hver tomt har tilhørende 1 stk båtplass. Kopi av festeavtale finnes lenger bak i salgsoppgaven. Pr i dag i dag er det etablert brygge med plass til 8 båtfester. 4 av disse tilhører tomtene som selges. Resterende tilhører allerede eksisterende hytter på feltet. Reguleringsplan, samt avtale med grunneier åpner for utvidelse av bryggen med inntil 12 stk nye båtplasser. Byggeområde S1 er avsatt til sjøboder .Tillatt BYA lik 4 m2 pr. båtplass. Sjøboder kan oppføres med maksimal gesims/mønehøyde lik 3,0m/5,5m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Sandvikhaugen hyttefelt er et lite hyttefelt bestående av 4 allerede eksisterende fritidsboliger, samt 4 godkjente punktfestede tomter. Feltet har naturskjønn og sjønær beliggenhet like i nærheten av det populære hyttefeltet på Svines. Hyttene/tomtene på feltet ligger i god avstand fra hverandre med vegetasjon mellom. I henhold til reguleringsplanen skal det bestrebes å beholde mest mulig av naturlig vegetasjonen i området. På bakgrunn av ovennevnte vil en ikke føle at en er i et "typisk" hyttefelt på området. Tomtene ligger fint til med gode solforhold og utsikt til sjøen. Reguleringsplanen for tomtene er godkjent. Tomtene er pr i dag råtomter. Det er betalt for og inngått avtale med entreprenør om å levere tomtene klare med vei, vann, avløp og strøm frem til hyttevegg. Innlagt vann i hyttene krever godkjent utslippstillatelse. Dette gjelder både eksisterende og nye fritidsboliger. Det skal utarbeides en teknisk avløpsplan for planområdet. Avløpsplanen skal godkjennes av kommunen. Bygg- og anleggstiltak ved tilrettelegging av vann- og avløp skal som hovedregel legges til innregulerte byggeområder og regulerte veier. Tiltak for vann- og avløps innenfor friluftsområdet skal minimeres i størrelse og omfang, og skal tilpasses landskap og terreng i størst mulig grad. Se ellers vedlagte reguleringsbestemmelser for området lenger bak i salgsoppgaven. På tomtene kan det føres opp hytte på maksimalt BYA 90 m2 inkl bod/uthus. Maksimal gesims/mønehøyde lik 4,5m/6,0 m2 målt fra gjennomsnittelig planert terreng. Størrelse på terrasser skal ikke overstige 40 m2. Byggene skal ha torvtak, tretak, eller tak av papp eller takstein som demper synliggjøringen av takflaten. Alle bygg skal ha hermonisk utforming med hensyn på arkitektur og materialer. Før det blir gitt byggetillatelse for oppføring av nye hytter er det rekkefølgekrav som må oppfylles først: Avkjørsel fra området til fv 495 skal være opparbeidet i tråd med kravene fra Statens vegvesen og være godkjent av vegvesenet før det gis byggetillatelse for nye hytter. Se vedlagt brev fra Statens vegvesen, datert 02.11.2007 lenger bak i salgsoppgaven. Ny bebyggelse kan ikke tillates oppført i hyttepunktene 1, 2, 3, 5 og 8 før de er dokumentert sikret mot ras og steinsprang. Det er tomt 5, 6, 7 og 8 som tilhører Kallesten og Vestvik Eiendom AS, slik at det er kun tomt 5 og 8 som blir berørt av dette. Nødvendige sikringsanlegg kan etableres i byggeområdet og i det tilgrensende fareområde. Detaljert plassering og utforming av sikringsanlegg må vedlegges søknad om tekniske planer Eier av tomtene betaler pr i dag kr 1000,- pr tomt i årlig festeavgift. Når tomtene blir bebygd oppjusteres denne festeavgiften til kr 4700,- Dersom båtplassenene tilhørende tomtene tas i bruk, betales det kr 500,- i festeavgift for bruk av båtplassen. Interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i salgsoppgaven.

Komplett salgsoppgave