Gå til innhold

Sørfrøyveien 295-297

, HAMARVIK

Sørfrøyveien 295-297

, HAMARVIK

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 30/9/2022 11:07

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Kun 1 igjen: Prosjekterte enebolig - Sentral beliggenhet - Carport - Blindvei - Barnevennlig område - Gode solforhold

Område

Adresse: Sørfrøyveien 295-297

Poststed: HAMARVIK

Kommune: Frøya

Kommunenummer: 5014

Prosjektnavn: Sørfrøyveien 295-297

Beliggenhet og adkomst

Eiendommene ligger ti minutters kjøring fra kommunesenteret Sistranda, og fem minutters kjøring fra tunnelåpningen på Hamarvik hvor vi også finner nærmeste butikksenter med blant annet dagligvarebutikk og byggevarer. Flott turterreng rett utenfor døra. I tillegg til umiddelbar nærhet til sjøen er det også gangavstand til ferskvann med opparbeidet badeplass og gode fiskemuligheter. Innenfor en radius av to kilometer finner man gårdskafé, motorsportsenter, småflyplass, fotballbaner og marina/småbåthavn. Barnehage: Hamarvik barnehage Skole: Nabeita oppvekstsenter

Prosjektet

Om prosjektet

Boligprosjektet er lokalisert på Hamarvik. Prosjektet er planlagt med carport når prosjektet er ferdig utbygd. Boligene inneholder kjøkken, stue 3 soverom, bad, vaskerom og tekniskrom.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Beregnet byggetid er ca 4 mnd fra byggestart. Når selger har avklart forbeholdene og vedtatt byggestart vil selger gi en frist for ferdigstillelse som er en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse. Selger kan kreve overtagelse før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: - åpning av byggelån - igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad - at det er inngått kjøpekontrakt for èn av boligene Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.12.2021 Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at beskrivelser i prospektet gjelder foran tegninger og bilder/illustrasjoner og at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr /etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

Enebolig

Konstruksjon

Isolert bindingsverk m/sperretak iht TEK17. Støpt plate på mark.

Fasade

Liggende d.fals 19x148, brunbeiset. Det vil bli sådd plen rundt boligene. Gårdsplassen vil bli belagt med singel.

Yttertak

Sorte Evertile takplater

Balkonger/Terrasser/uteplasser

Liten platt i trykkimpregnert materiale ved inngangsparti, ifbm trykkimpregnert trapp.

Overflater og kledning

Liggende d.fals 19x148, brunbeiset.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommene fradelt fra gnr 8, bnr 72 i Frøya kommune. Eiendommen er under fradeling og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Tomtearealet er oppgitt av selger å bli ca. 380 m² per enhet. Det tas forbehold om utjevning av nivåforskjell på tomtene. Det blir sådd plen rundt boligene. Gårdsplassen blir belagt med singel. Eventuell beplantning og opparbeidelse utover dette vil være tilvalg. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av den enkelte bolig eller så snart årstiden tillater det. På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil/kan også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtestørrelse

380

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

JKE Nordic basic m/Electrolux hvitevarer som kjøleskap/frys, platetopp og oppvaskmaskin. 10x hvite downlights m/dimming på stue og kjøkken.

Bad

Flislagte gulv og vegger, nedsenket gulv i dusjsone (lys grå farge på alle fliser, mosaikk i dusjsone). Innredning fra Lind (hvitfarget) (servantskap, speilskap, høyskap) Sanitærutstyr fra Gustavsberg. Varme kabler i gulv.

Sanitær

Rør-i-rør med fordelerskap montert på vaskerom.

Andre oppholdsrom

Soverom, bod og teknisk rom: Pergo laminat på gulv, hvitmalte MDF veggplater og hvitmalte takess himlingsplater. Std hvitmalt listverk. Stue og kjøkken: Pergo laminat på gulv (lys eik), malte gipsplater på vegger og himling. Listfri overgang mellom vegg/himling. Std hvitmalt listverk ellers. 10x hvite downlights m/dimming på stue og kjøkken. Gang: Flislagte gulv, malte gipsplater på vegger og i himling. Listfri overgang mellom vegg/himling. Std hvitmalt listverk ellers. Vaskerom: Baderomsplater på veggene. Lys grå fliser på gulvet. Innredning fra Lind (hvitfarget) (servantskap, speilskap, høyskap) Sanitærutstyr fra Gustavsberg

Garderobe - fasiliteter

- 60cm garderobeskap, med enkel innredning på alle soverom.

El-anlegg

Sikringeskap blir montert i gang.

Trapper

Innvendige trapper leveres med hvitmalte vanger og hardtre (brunbeiset ask) trinn m/stusstrinn. Utvendige trapper leveres i trykkimpregnert materiale.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon på alle rom, aggregat monteres på teknisk rom.

Brannsikring

Brannvarslere på alle rom, med brannsentral montert på teknisk rom.

Dører og vinduer

Vinduer og balkongdører leveres i PVC m/3-lags glass. Ytterdører (hoveddør) Swedoor P1700, hvit bomull med klart glass. Innerdører Swedoor Style 3-speils, hvit. Boddør (bod ifbm carport): Swedoor type "Bodil", hvitmalt og 18gr isolert.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger eller entreprenøren til eget tilvalgsmøte. Her vil kjøper bli presentert for muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger

Generell orientering

Eneboligene ligger i en stille og rolig blindvei. Det vil bli egen carport med bod. Boligene blir oppført i tre med bærekonstruksjoner i tre. Enhetene har en gjennomtenkt planløsning. I første etasje kommer du inn i en romslig gang, videre finner du bad/vaskerom , samt en åpen og luftig stue- og kjøkkenløsning. Fra hagen er det egen inngangsdør direkte inn i stue delen. I direkte tilknytning ligger også carport og en sportsbod. Andre etasje har 3 soverom og bad, i tillegg er det bod og tekniskrom. Pergo leveres i Entrè, oppholds- og soverom. Bad blir flislagt. Boligene med JKE kjøkken med Electrolux integrerte hvitevarer. Bad og vaskerom vil få Innredning fra Lind. Boligene leveres med carport. Husene får fasader i trekledning. Boligene får private utearealer og gode solforhold.

Oppvarming

Peis og elektrisk. Alt ligger klart til å sette opp varmepumpe. Tilvalg: Varmepumpe.

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger, men dette er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen må foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er carport til hver bolig i tillegg til biloppstillingsplass, på egen tomt Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Garasjeport

Carporten leveres med uisolert takoverbygg, trykkimpregnerte stolper. "Himlingen" over takoverbygget blir kledd med 19x148 d.fals panel i samme utførelse som på yttervegger.

Boder

Utvendig bod på ca 3 kvm.

Bodløsninger

Boden leveres i isolert bindingsverk (48x98) innvendig kledd med ubehandlede sponplater, ubehandlet betong på gulv, hvite takessplater i himling og enkel hvitmalt boddør u/glass. Samme ytterkledning som på husene.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i Veilyslag for området. Alle seksjonseierne plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Det betales 400,- pr enhet for lys per år.

Postkasser

Std.postkasse montert på stolpe ved carport

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Det blir lagt fiberkabel inn til huset, på stue. Kjøper besørger selv alt øvrig utstyr ifbm oppkobling og leverandør.

Økonomi

Prisinformasjon

Hver bolig selges til fast pris kr 3 890 000,- Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Totalpris per bolig er kr 3 898 842

Info kommunale avgifter

Renovasjon: kr 7 667,50 pr år. ( per enhet) Slam: kr 3 632,50 pr år.( per enhet) Det er 4 terminer i løpet av året. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 578,- per gang. Kostnaden påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere avtale/krav fra det stedlige brann- og feievesen.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Info vannavgift

Vann fra Hamarvik vannverk. Det betales kr 5.361,- pr år for hver enhet.

Utleie

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger regler som er til hinder for at eiendommen leies ut. Det er ingen egen utleieenhet i boligene.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 56 250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 2 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Grytvik Eiendom AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Trondheim Valentinlyst

Sørfrøyveien 295-297

Anders Estenstads veg 20

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: Fasade-, snitt- og plantegninger datert 30.10.20 Situasjonsplan ikke datert Reguleringsplan m/bestemmelser - fås ved henvendelse til megler Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser - fås ved henvendelse til megler Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre - fås ved henvendelse til megler Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 10 000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 56 250,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6 250,- i oppgjørstjenester og kr 6 250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser mv.: ca. kr. 2 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

823215003

Salgsoppgavedato: 9/30/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Boligene omfattes av Kommuneplanens arealdel (planid: 5014201809) og befinner seg i et område som er avsatt til «boligbebyggelse (nåværende)». Frøya flyplass skal utvide rullebanen i nordøstlig retning. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar for flyplassen med atkomstveg, areal for eksisterende motorsportsenter og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret, både med klubbhus, motorsykkelbane og forlengelse av dagens bilbane. Rammetillatelse for prosjektet er gitt 27.05 21. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei via Fylkesveien Avløp - Septikktank. Vann: Vannet kommer fra privat vannverk. Hamarvik vannverk

Radonmåling

Det er ikke foretatt radon måling.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 18.04.1968 - Dokumentnr: 1117 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt Gjelder denne registerenheten med flere Gjelder tilbygg til hovedbølet, dette er grunnet fylkesveg. 14.05.2003 - Dokumentnr: 2610 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 09.10.2006 - Dokumentnr: 6532 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 06.05.2009 - Dokumentnr: 316435 - Jordskifte Sak 1600-2008-0004 Flatval Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.2018 - Dokumentnr: 1580222 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Frøya Kommune Org.nr: 964 982 597 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Gjelder vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler som går over hovedbølet. 09.12.2019 - Dokumentnr: 1478150 - Skjønn Saksnr 14-135342SKJ-FOSN Gjelder erstatning utbetalt ifm bygging av ny høyspentlinje fra Frøya vindkraftverk til Frøya transformatorstasjon. Gjelder denne registerenheten med flere 17.02.2021 - Dokumentnr: 199514 - Jordskifte Jordskiftesak 19-164139REN-JTRD FLATVAL Gjelder denne registerenheten med flere Megler besitter kopi av servitutter, kan fås på forespørsel.

Matrikkel

Kommunenummer: 5014

Gårdsnummer: 8

Bruksnummer: 385

Kommunenummer: 5014

Gårdsnummer: 8

Bruksnummer: 386

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Informasjon om hjemmelsforhold: Hjemmelshaver: Navn: Håkon Grytvik Adresse: Sørfrøyveien 294, 7263 Hamarvik Selger/utbygger råder over eiendommen gjennom en ugjenkallelig generalfullmakt.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

BRA: 98 kvm P- rom: 95 kvm Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. I tillegg er det carport på ca 16 kvm, og sportsbod i bakkant av denne på ca 3 kvm. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

Kontraktsforholdet reguleres av kjøpsloven og avhendingslova § 1-1 fjerde ledd. I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Pipe/ vedfyring: Sort utenpåliggende stålpipe. Downlights på stue og kjøkken. Enkle plfonder på alle andre rom, inkludert bad. Varmekabler i hele 1.etg og bad i 2.etg. Enkelt ringeanlegg. TILVALG: Det vil før oppstart bli gjennomført et tilvalgsmøte hvor kjøperne vil bli presentert med mulige tilvalg for: - Bad (innredning, fliser og VVS-utstyr) - Kjøkken (fronter, VVS-utstyr og hvitevarer) - Fargevalg på malte overflater - Gjerder, plattinger og andre utenomhus tilvalg - Garderobe løsninger