Gå til innhold

Frosta Brygge Hyttetomter

, FROSTA

Frosta Brygge Hyttetomter

, FROSTA

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 22/8/2022 10:03

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Hyttetomter i Småtta med utsøkt beliggenhet, lang solgang og utsikt - Ca. 1 time fra Trondheim - Tomter mellom 774-890m²

Område

Adresse: Frosta Brygge Hyttetomter

Poststed: FROSTA

Kommune: Frosta

Kommunenummer: 5036

Prosjektnavn: Frosta Brygge Hyttetomter

Prosjektet

Om prosjektet

Velkommen til Småtta/Frosta Brygge! Her får man ubebygde fritidstomter med utsøkt beliggenhet, gode størrelser og innen kort kjøretur fra Trondheim, Stjørdal eller Levanger. Tomtene ligger ved populære Frosta Brygge, i Småtta Velforening. Her er det umiddelbar nærhet til sjøen, marina, sandstrand og prosjektert restaurantbygg. Området er i stor utvikling og det vil bli et yndet sted for små og store. Rett ved bygges det nå restaurant og servicebygg! Det er tre tomter for salg: - 221: Denne ligger ved allerede etablerte fritidsboliger og er på 890 kvm. - 234: Tomta er på hele 841 kvm og ligger med vestvendt beliggenhet på oversiden av prosjekterte Frosta Brygge. - 235: Denne tomta har flott beliggenhet og er vestvendt med pen utsikt. Tomten er på ca. 774 kvm.

Bebyggelsen

Boligtype

Tomt

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det er fire tomter: 221: 890 kvm 234: 841 kvm 235: 774 kvm Det tas forbehold om små endringer i tomteareal. Tomteareal er i følge matrikkelen pr. 05.07.21.

Tomtestørrelse

890

Tomtetype

Eiet

Velforening

Det er for eiendommer i Småtta hyttefelt pliktig medlemsskap i Frosta Brygge Vel. Det betales 1 500 kroner i året for medlemsskap. Det tas forbehold om endring i velforeningskontigent.

Økonomi

Info kommunale avgifter

Det er enda ikke stipulert kommunale avgifter for tomten. Dette må påregnes. Det må også påregnes vannavgift og renovasjonsavgift m.m. Det vil tilkomme tilknytningsavgifter for bla. vann, kloakk og strøm.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på fritidsboligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av fritidsboligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Info vannavgift

Det betales årlig vannavgifter til Frosta Vassverk SA. Vannavgift for fritidsboliger er pr. dags dato kr. 2466,- inkl. mva. og faktureres 1 gang pr. år. Tilknytningsavgift pr. hytte er kr. 10 000,- inkl. mva. og faktureres ved tilkobling. Dette er i følge Frosta Vassverk SA ved Frosta Regnskap pr. 26.04.2021. Det gjøres oppmerksom på at kjøper av hyttetomt selv er ansvarlig for å etterfølge eventuelle krav og utførelse med påkobling til vann- og avløpsnett. Det tas forbehold om endringer i nevnte priser.

Selger

Fri-Bo AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Trondheim Torg

Frosta Brygge Hyttetomter

Postboks 4750, Torgarden

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

818215008

Salgsoppgavedato: 8/22/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Området er regulert til blant annet fritidsbolig iht. reguleringsplan for hytteområde Viktil nedre og Viktil Nordre. Megler anbefaler at interessenter etter seg godt inn i denne. Reguleringsplanen følger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på større utbygging og videre utbyggingsplaner i Frosta Brygge. Her skal det bygges mange fritidsboliger (frittstående og i rekke). Byggestart på første del er unnagjort og selger gjør oppmerksom på at dette er en lengre prosess som tomtekjøper må gjøre seg kjent med og godta ved kjøp av tomt. Kjøper av tomt godtar også at utbygger av prosjekt på naboeiendommen endrer på sin prosjektering underveis så langt det er nødvendig for prosjektets gjennomføring. Konferer med megler ved spørsmål.

Vei, vann og avløp

Privat vei. Det er ikke tilkoblet vann og avløp. Det vil tilkomme tilknytningsavgifter for bla. vann, kloakk og strøm. Det er kjøper av tomten som selv må stå får fysisk og juridisk tilkobling til vann, kloakk, strøm og vei.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5036/27/17: 20.09.2006 - Dokumentnr: 10293 - Bestemmelse om kloakkledn Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:27 Bnr:3 Rettighetshaver: Knr:5036 Gnr:27 Bnr:16 Dette gjelder grunneiendommen bnr. 17.

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Det gjøres oppmerksom på følgende: Tomt nr. 221 har gnr. 27 bnr. 48. Tomt nr. 234 har gnr. 27 bnr. 54. Tomt nr. 235 har gnr. 27 bnr. 55.

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen Når kjøper ikke er forbruker: Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.