Gå til innhold

Hamneneset

, TROMSØ

Hamneneset

, TROMSØ

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 8/9/2022 10:53

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Villa Havet - 8 siste enheter ute for salg nå! Finn ditt nye hjem på Solneset, helt nært og med utsikt mot havet!

Område

Adresse: Hamneneset

Poststed: TROMSØ

Kommune: Tromsø

Kommunenummer: 5401

Prosjektnavn: Villa Havet

Beliggenhet og adkomst

Like ved Villa Havet ligger Solneset barneskole, med en trygg og kort skolevei. Mellom skolen og din bolig ligger barnehage og dagligvarebutikk Coop X-tra. Da kan du hente på skole/barnehage og handle i samme slengen. Perfekt tilrettelagt for en praktisk hverdag, og enklere kan det nesten ikke bli! Noen få minutters gange fra Villa Havet ligger busstopp med gode forbindelser, trygge gang- og sykkelstier og er det 4 km til UiT/ UNN med ski, sykkel eller til fots via lysløypenettverket. Fra din bolig i Villa Havet er det en kort spasertur til oversiden av Solneset som tar deg inn i mangfoldige turstier, uberørt grøntområde og lysløypenettverket som følger toppen av Tromsøya fra nord til sør. Langs uberørt fjæra kan du følge sjøstien til den populære Tvillingbukta som er en lun liten strand, perfekt for små og store badeløver. Strandsonen er tilrettelagt for grilling, trening og familiehygge, så vell som flotte muligheter for padling og dykking. Langs sjøstien og i området vil du møte grønne friområder, lekeplasser og fotballøkke. Perfekt for dem som kombinerer hverdag og fritid med avslapping og aktivitet. Hamna er full av flotte naturopplevelser for både store og små – alt venter rett utenfor stuedøra!

Prosjektet

Om prosjektet

Villa Havet er først ut av totalt 3 byggetrinn i boligprosjektet Havet, der det er planlagt ca. 86 enheter. Tromsøs kanskje flotteste bydel, Solneset i Hamna, har på kort tid blitt svært populært blant voksne, unge og familier. Solneset ligger lengst sør-vest i Hamna og er et nyetablert boligområde i Tromsø. Her er det kort vei til nesten alt man kan ønske seg av både hverdagstilbud og fritidsaktiviteter. Beboerne beskriver området som barnevennlig, rolig og solrikt med hyggelige naboer og mangfoldige turmuligheter like utenfor døra. Villa Havet består i alt av totalt 28 stk leiligheter i to- og firemannsboliger. I hvert hus er det en 3- og 4-roms leilighet på 56 og 110 kvm. 20 er allerede solgt. Nå selges de siste 8 enhetene. Med moderne utrykk, høy kvalitet på standardleveransen og ideell beliggenhet med havutsikt håper vi du vil trives nettopp her! Leilighetene har flotte lys- og solforhold både inne og ute. Praktiske planløsninger fin størrelse på rommene gir god bokvalitet både til hverdag og fritid.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges oppført og ferdigstilt samtidig med resten av feltet (tidlig høst 2023). På grunn av et planlagt kollektivfelt mellom Ørnevegen og Heilovegen på Langnes, som er satt som en forutsetning for brukstillatelse for hus 1-4, vil en overtagelse ikke kunne skje før dette er ferdig. Dette antas å være 2.-4. kvartal 2024. Alternativt at kommunen aksepterer en garantistillelse fra selger for sin del av kostnadene til kollektivfeltet. Brukstillatelse vil i så fall være samtidig med ferdigstillelse. En endelig og forpliktende frist for overtagelse vil gis med minimum 8 måneders varsel, og senest innen 30.04.2024. Dersom det ikke gis en endelig frist for overtagelse innen 30.04.2024 har kjøper rett til å trekke seg fra handelen, uten kostnader. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at fremdriftsplanen blir endret. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg og sameie i byggetrinnet ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal rundt boligene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Øvrige fellesarealer på området Sameiet Villa Havet/boligene kan bli tildelt ideelle andeler av tilhørende lekeplasser/stinett når utbyggingen av angjeldende deler av boligområdet er ferdigstilt.

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Oppvarming med el-kraft. Varmeovner i rom. Varmekabler i flislagt entré og bad i standardleveranse. Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning, ikke koblet til ventilasjon på kjøkken. 1 stk. ildsted med innvendig stålpipe leveres til 4-roms leilighetene.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Alle 4-roms leiligheter har carport i tilknytning til boligen, samt mulighet for oppstillingsplass foran boligen. Enkelte carporter i prosjektet kan oppgraderes til garasje som et tilvalg. 3-roms leilighetene beliggende i sokkelleilighetene vil ha parkeringsplass i Sameiet Bergliåsen, beliggende rett over vegen fra Villa Havet. Garasjeplassene i dette sameiet er organisert som egne næringsseksjoner og kjøper vil få overskjøtet hjemmel til parkeringsseksjonen samtidig med boligen. Kjøper av disse leilighetene blir dermed sameiere i Sameiet Bergliåsen. Det vil være 4 gjesteparkeringsplasser på Villa Havets eiendom. Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Hver bolig har sportsbod i tilknytning til boligen.

Sameiet

Organisasjonsform

BB1 er planlagt å bestå av ett eierseksjonsameie (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 28 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Forretningsfører

BONORD

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter og husordensreglement for sameiet og disse følger vedlagt.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at Tv/internett, forsikring av bygningsmassen, snøbrøyting, forretningsførsel er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. For de som skal ha garasjeplass i Sameiet Bergliåsen vil det påløpe fra kr 176-302 i mnd felleskostnader iht budsjett for dette sameiet. Dette er inkludert i kolonnen Felleskostnader i prislisten.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Hver seksjon blir fakturert kostnaden for vann- og avløp direkte. Det blir ikke vannmåler, og vann- og avløpsgebyret beregnes utfra størrelsen på boligen. Kommunen opplyser at gebyret pr kvm er kr 60,10 inkl. mva. Boligene på 110 kvm har derav en estimert årlig kostnad for vann og avløp på kr 6 611,-. For boligene på 56 kvm er denne kostnaden kr 3 366,-. Kommunale avgifter faktureres 2 ganger i året. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Det vil bli felles avfallscontainere på området, som blir fakturert direkte til seksjonseier. Det er ikke bestemt størrelsen på disse, og derav er det heller ikke mulig å opplyse prisene for dette. Årsgebyr for fellescontainer er pt fra kr 1 950 – kr 2 390. Feie- og tilsynsgebyr fastsettes av Tromsø Kommune. Kostnaden påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere avtale/krav fra det stedlige brann- og feievesen. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside samt opplysninger fra kommunen og gjelder for 2021. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser. Endelig kommunale avgifter blir fastsatt først etter ferdigstillelse.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Selger

Bergli Utvikling AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Nord-Norge

Hamneneset

Fredrik Langesgate 22

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

803215009

Salgsoppgavedato: 9/8/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Bergli Nord, planid 1926 gjelder for felt B1, B2 og B3, men denne detaljreguleringen er ikke vedtatt. Området er regulert til boligformål og BB1 er regulert til småhusbebyggelse. Nabotomten BB2 er regulert til blokkbebyggelse. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Der er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette er planlagt å bli sendt inn til kommunen for behandling innen 01.10.21. Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei (ev. privat vei så må dette beskrives som for ledningsnett).

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5401/115/4: 01.07.1913 - Dokumentnr: 901528 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1 Bestemmelse om beiterett Bestemmelse om torvrettigheter Gjelder denne registerenheten med flere 23.01.1928 - Dokumentnr: 900184 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:13 Bestemmelse om båt/bryggeplass Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.1946 - Dokumentnr: 405209 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:134 Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1957 - Dokumentnr: 1028 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:27 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1957 - Dokumentnr: 1029 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:24 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1957 - Dokumentnr: 1030 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:26 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.1957 - Dokumentnr: 1031 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:25 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 09.01.1961 - Dokumentnr: 92 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:31 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 01.10.1962 - Dokumentnr: 4910 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 21.08.1963 - Dokumentnr: 3910 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 21.08.1963 - Dokumentnr: 3910 - Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 12.10.1963 - Dokumentnr: 4890 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:35 Gjelder denne registerenheten med flere 12.10.1963 - Dokumentnr: 4891 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:36 Gjelder denne registerenheten med flere 07.11.1963 - Dokumentnr: 5571 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:36 Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.1963 - Dokumentnr: 6480 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:48 Bestemmelse om veg Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 23.12.1963 - Dokumentnr: 6584 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:35 Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.1964 - Dokumentnr: 402077 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:33 Bestemmelse om bebyggelse Gjelder denne registerenheten med flere 16.11.1964 - Dokumentnr: 402277 - Best. om adkomstrett Gjelder denne registerenheten med flere 03.12.1964 - Dokumentnr: 402449 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:56 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 04.12.1964 - Dokumentnr: 402458 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:54 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 29.03.1965 - Dokumentnr: 400783 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:60 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om båt/bryggeplass Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1965 - Dokumentnr: 400960 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:55 Med flere bestemmelser Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 02.09.1965 - Dokumentnr: 402401 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:64 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 25.11.1965 - Dokumentnr: 400198 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:59 Bestemmelse om vannledning Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.1966 - Dokumentnr: 400242 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:43 Gjelder denne registerenheten med flere 29.01.1966 - Dokumentnr: 400324 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:67 Fjæra Gjelder denne registerenheten med flere 31.01.1966 - Dokumentnr: 400339 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:66 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 31.01.1966 - Dokumentnr: 400340 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:68 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 04.02.1966 - Dokumentnr: 400389 - Best. om båt/bryggeplass Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:69 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1966 - Dokumentnr: 400979 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:45 Gjelder denne registerenheten med flere 12.04.1966 - Dokumentnr: 400980 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 23.07.1966 - Dokumentnr: 402240 - Best. om vann/kloakkledn. Gjelder denne registerenheten med flere 14.01.1967 - Dokumentnr: 400096 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 13.03.1967 - Dokumentnr: 400832 - Best. om adkomstrett Bestemmelse om naustplass Gjelder denne registerenheten med flere 12.09.1967 - Dokumentnr: 402889 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:44 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 12.09.1967 - Dokumentnr: 402890 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:46 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere 21.02.1969 - Dokumentnr: 400512 - Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 18.06.1969 - Dokumentnr: 401708 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:54 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 18.05.1971 - Dokumentnr: 401295 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:117 Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.1976 - Dokumentnr: 405209 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:134 Gjelder denne registerenheten med flere 27.10.1997 - Dokumentnr: 13868 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:118 Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1058 Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 09.08.2005 - Dokumentnr: 12124 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:54 Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:55 Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:56 Rettet i medh. av tgll. § 18, 26.07.2012 E.N. Overført fra: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:30 Gjelder denne registerenheten med flere 12.11.2007 - Dokumentnr: 920437 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:22 Gjelder denne registerenheten med flere 12.11.2007 - Dokumentnr: 920437 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:22 Gjelder denne registerenheten med flere 17.06.2019 - Dokumentnr: 680785 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Gjelder denne registerenheten med flere 06.09.2019 - Dokumentnr: 1045255 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Gjelder denne registerenheten med flere 01.11.1912 - Dokumentnr: 900138 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1 18.07.1927 - Dokumentnr: 900089 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:13 05.05.1954 - Dokumentnr: 1993 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:22 18.08.1956 - Dokumentnr: 3731 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:24 16.10.1956 - Dokumentnr: 4982 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:25 15.12.1956 - Dokumentnr: 6182 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:26 15.12.1956 - Dokumentnr: 6183 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:27 18.08.1960 - Dokumentnr: 3754 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:30 28.12.1960 - Dokumentnr: 6194 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:31 02.09.1963 - Dokumentnr: 4124 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:33 12.10.1963 - Dokumentnr: 4890 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:35 12.10.1963 - Dokumentnr: 4891 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:36 16.12.1963 - Dokumentnr: 6424 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:48 16.12.1963 - Dokumentnr: 6425 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:43 16.12.1963 - Dokumentnr: 6426 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:44 16.12.1963 - Dokumentnr: 6427 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:46 16.12.1963 - Dokumentnr: 6428 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:47 16.12.1963 - Dokumentnr: 6429 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:45 06.02.1964 - Dokumentnr: 273 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:51 21.10.1964 - Dokumentnr: 402044 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:54 22.10.1964 - Dokumentnr: 402058 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:55 22.10.1964 - Dokumentnr: 402059 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:56 17.12.1964 - Dokumentnr: 402600 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:59 30.12.1964 - Dokumentnr: 402690 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:60 02.08.1965 - Dokumentnr: 401989 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:64 13.12.1965 - Dokumentnr: 403786 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:66 13.12.1965 - Dokumentnr: 403788 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:67 13.12.1965 - Dokumentnr: 403790 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:68 20.12.1965 - Dokumentnr: 403879 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:69 14.12.1966 - Dokumentnr: 403815 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:93 17.04.1967 - Dokumentnr: 401185 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:95 20.01.1969 - Dokumentnr: 400162 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:111 20.01.1969 - Dokumentnr: 400163 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:112 18.02.1971 - Dokumentnr: 400428 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:117 29.03.1971 - Dokumentnr: 400823 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:118 01.03.1973 - Dokumentnr: 400673 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:134 08.11.1973 - Dokumentnr: 404038 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:141 18.12.1974 - Dokumentnr: 404535 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:144 20.05.1981 - Dokumentnr: 401802 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:359 20.05.1981 - Dokumentnr: 401803 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:360 20.05.1981 - Dokumentnr: 401804 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:361 29.04.1987 - Dokumentnr: 404126 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:458 04.05.1999 - Dokumentnr: 5023 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1062 02.01.2004 - Dokumentnr: 38 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1096 Tilleggsparsell til gr 115 bnr 36 24.04.2009 - Dokumentnr: 288709 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1150 13.11.2009 - Dokumentnr: 867724 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1151 04.12.2009 - Dokumentnr: 932635 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1152 04.12.2009 - Dokumentnr: 932639 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1153 04.12.2009 - Dokumentnr: 932649 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1154 04.12.2009 - Dokumentnr: 932654 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1156 04.12.2009 - Dokumentnr: 932666 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1157 04.12.2009 - Dokumentnr: 932702 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1158 04.12.2009 - Dokumentnr: 932711 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1159 04.12.2009 - Dokumentnr: 932715 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1160 23.03.2010 - Dokumentnr: 215391 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1166 07.09.2010 - Dokumentnr: 672573 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1190 04.02.2011 - Dokumentnr: 95279 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1192 13.04.2012 - Dokumentnr: 287392 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1218 13.04.2012 - Dokumentnr: 287411 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1219 13.12.2012 - Dokumentnr: 1061520 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1226 31.01.2013 - Dokumentnr: 90132 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1227 21.02.2013 - Dokumentnr: 152472 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1225 30.04.2013 - Dokumentnr: 345911 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1229 05.12.2013 - Dokumentnr: 1057827 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1238 05.12.2013 - Dokumentnr: 1057838 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1239 17.01.2014 - Dokumentnr: 46864 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1240 06.05.2014 - Dokumentnr: 356715 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1244 18.03.2015 - Dokumentnr: 243393 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:360 27.03.2015 - Dokumentnr: 278188 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1248 28.06.2016 - Dokumentnr: 584761 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1260 06.11.2017 - Dokumentnr: 1232608 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:1272 Elektronisk innsendt 07.11.2017 - Dokumentnr: 1241642 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1273 Elektronisk innsendt 27.11.2017 - Dokumentnr: 1324548 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:112 20.12.2018 - Dokumentnr: 1716622 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:27 Vederlag: NOK 76 000 Omsetningstype: Uoppgitt 01.01.2020 - Dokumentnr: 218786 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1902 Gnr:115 Bnr:4 04.11.2020 - Dokumentnr: 3281468 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1282 04.11.2020 - Dokumentnr: 3281489 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1283 13.11.2020 - Dokumentnr: 3329636 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:30 24.11.2020 - Dokumentnr: 3385779 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1286 24.11.2020 - Dokumentnr: 3385791 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1287 15.01.2021 - Dokumentnr: 58903 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1288 15.01.2021 - Dokumentnr: 58913 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1289 15.01.2021 - Dokumentnr: 58922 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5401 Gnr:115 Bnr:1290

Legalpant

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter og ev. eiendomsskatt. De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 5401

Sameiets Gårdsnummer: 115

Sameiets Bruksnummer: 4

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.