Gå til innhold

Valberggrenda 1

, STOKKE

Valberggrenda 1

, STOKKE

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 3/9/2022 05:46

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SLOTTET - Nøkkelferdige leiligheter i hjertet av Vestfoldskogen! - Felles atelier, Felles stue, gjesterom, park, Sti for Øye - Visninger etter avtale!

Område

Adresse: Valberggrenda 1

Poststed: STOKKE

Kommune: Sandefjord

Kommunenummer: 3804

Prosjektnavn: SLOTTET

Beliggenhet og adkomst

Flott beliggenhet på Fossnes. Fra Oslo følges E18 mot Kristiansand og ta av ved avkjørsel ANDEBU. 5 km fra avkjørsel rett opp i landet til skiltet FOSSNES står. Sving av til venstre før kirken og følg alleen og bakken opp. Første til venstre, velkommen til Fossnes. Fra Oslo til Fossnes: snaue 1 1/2 time. Fra Tønsberg kjører man til Sem og ta broen over E18 mot Andebu. Etter 5km kjørt, ta av til venstre mot Fossnes. Følg alleen og bakken opp, så venstre og da ser dere STI FOR ØYEs skilt og vår første skulptur, Morpheus, som ønsker dere velkommen. Slottet er plassert ved porten til den unike skulpturparken Sti For Øye. Park - en befinner seg i et vakkert skogholt med et landskap designet for å kunne oppleve skogens magi. Den er en kjærlighetserklæring til Vestfoldskogen. Ambisiøse og inspirerende planer formes nå for Slottets område. Dette er en unik mulighet til å bli en del av et inspirerende bomiljø. I nær fremtid vil tomten også romme en egen kafé og en praktfull opparbeidet hage. Sti For Øye er tilrettelagt for alle typer brukere og benyttes i dag som et populært turområde for besøkende, en kulturscene for utøvere, et galleri for kunstnere og et rekreasjonsområde for hele nabolaget og besøkende.

Prosjektet

Om prosjektet

Ønsker du å leve i landlige omgivelser, tett på skogens magi og nær byens muligheter? Slottet er noe så spesielt som helt nye leiligheter i et kreativt fellesskap – i naturskjønne omgivelser utenfor Tønsberg. De 14 leilighetene i den vakre murbygningen vil supplere boligene som allerede omkranser den store og grønne parken, i det som Stiftelsen Sti For Øye vil utvikle til en levende landsby. Leilighetene i Slottet varierer fra 34 til 120 kvm i størrelse. De aller fleste er effektive 2-roms, og alle får egen mark - terrasse eller balkong.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal til 3. kvartal 2023 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.10.2022 Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: • åpning av byggelån • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad • minimum 60% av verdien iht prisliste ved salgsstart er solgt Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.10.2022. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering. Selger tar forbehold om at budgiver skal godkjennes som kunstner og/eller kulturarbeider før bindende avtale inngås. Budgiver må sammen med kjøpetilbud oversende CV med oversikt over hva du har gjort/gjør av arbeider sammen med en søknad hvor du skriver litt om deg selv.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det. Fellesarealer, herunder fellesrom med bl.a. felles forsamlingslokale, bibliotek og gjesterom, trappeganger, rømningsveier, felles bodanlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene og atelierene. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). På eiendommen vil det kunne bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Ledninger som går over eiendommen vil også kunne inngå i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted. Eiendommen vil bli fradelt/delt/grensejustert før overtagelse og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Eiendommen skal seksjoneres i bolig og næringsseksjoner. Sameiets tomteareal er i dag oppgitt av selger å værepå ca.5 530 m², men veigrunn og deler av eiendommen skal fradeles og overdras til Sandefjord kommune. Prosjektet er planlagt å best av totalt 14 boliger 4 atelier og ett kontorlokale som bygges og ferdigstilles samtidig.. Eiendommen vil også bestå av felles atelier i underetasje, forsamlingslokale og bibliotek..

Tomtestørrelse

14076

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Kjøkkeninnredning leveres fra Gulli trevare. Leveres med glatte, hvite fronter i NCS S 0500-N. Det leveres glassplate på vegg bak kjøkkenbenk. Se eget vedlegg med beskrivelse. (det gjelder benkeplate, hvitevarer, LED lyslist under overskap, opplegg for oppvaskmaskin o.l.

Bad

Alle bade- og WC-rommene leveres med flislagt gulv og vegg. Flis på gulv og vegg leveres med lys grå fliser med målene 30x30/30x60. Det leveres vegghengt toalett. Dusjarmatur leveres montert på vegg. Dusjvegger i glass. Det er opplegg for vaskemaskin på bad. Det leveres baderomsmøbel (type Malin) med servant med underskap, samt speil over servant. Det leveres lys ved speil. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Alle armaturer og beslag er i rustfritt stål.

Generell orientering

«Slottet» vil bestå av en parsell av eiendommen gnr 548 bnr 89 i Sandefjord kommune med adresse Valberggrenda 1. Eiendommen er bebygd med et eksisterende bygg som skal bygges om til boliger og næringslokaler. KUNSUTSTILLING: Sommermix på Fossnes Kunstnertun. Det er egen utstilling i den gamle garasjen ved SLOTTE - Se mer på https://www.kulturkonsept.no/SommerMixFossnes.html?fbclid=IwAR1_2_nhhW775M0WU0pRRSm3I6Dvq01_-MVhtkFPXIxCo30nlLjREiNwcuE - Velkommen til Galleri Garasjen på Fossnes hver helg i juli fra 12.00 til 16.00 - Kunstverk av mer enn 20 topp kunstnere kan sees og kjøpes! - Håkon Bleken dypdykker i livet selv, og innlemmer ekistensiell og gjenkjennende hendelser fra fødsel til død. Formidler og kurator Kristin Jordfald har omvisning 13.00 - 15.00

Oppvarming

Leilighetene leveres med radiator i oppholdsrom og varmekabler i baderomsgulv. Varmepumper i kjeller kobles til sentralanlegget og benytter eksisterende radiatorer i oppholdsrom. Det vil bli synlig fordelerskap for varmerør med plassering i vegg i våtrom. VENTILASJON: Det leveres veggmonterte lufteluker i alle leiligheter. Det leveres avtrekk fra komfyr og elektrisk vifte på bad for avtrekk fuktig luft.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod i underetasjen og en utendørs biloppstillingsplass til hver bolig i tillegg etableres felles sykkelparkering på tomten. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplassene og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader for seksjonene er stipulert til ca kr 50,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. følgende inngår: Renhold, bredbånd/Tv, mindre vedlikehold, drift av uteanlegg, brannvarsling, forretningsførsel, forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, forretningsførsel er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjere forretningsfører Regnskapskontoret Stokke for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler selv kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen kr 27,07 pr. m³. I tillegg kommer faste gebyrer med kr 3 095. Estimert årlig kostnad utgjør ca kr 6 600,-. Beløpet er utregnet med utgangspunkt i at boligen har 2 beboere og SSB sitt estimerte forbruk per innbygger. Ifølge SSB er estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per person 65 m³. Kommunale avgifter fordeles over fire fakturaer per år. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Standard felles renovasjonsløsning utgjør kr 2 637,- for hver seksjon. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2022. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger ikke eiendomsskatt per 2022 (årstall), men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato

Selger

Stiftelsen STI for Øye

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Vestfold/Telemark

Valberggrenda 1

2193 Postterminalen

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

941225001

Salgsoppgavedato: 9/3/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/548/89: 23.07.1823 - Dokumentnr: 9000002 - Erklæring/avtale Forlik mellom gnr. 145, bnr. 1 og 3 og gnr. 148, bnr. 1 ang. benyttelsen av Grorudvannet Opprinnelig dok nr 900017/1823 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.07.1845 - Dokumentnr: 9000016 - Erklæring/avtale Forlik mellom gnr. 145, bnr. 1, 3 og 4 om grensene på enkelte punkter Opprinnelig dok nr 900039/1845 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.1847 - Dokumentnr: 9000034 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:538 Bnr:1 Opprinnelig dok nr 901325/1847 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.10.1861 - Dokumentnr: 9000015 - Bestemmelse om gjerde Opprinnelig dok nr 900044/1861 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 10.04.1934 - Dokumentnr: 9000030 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. fra Grorudvannet til Fossnesdammen Opprinnelig dok nr 900653/1934 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.06.1940 - Dokumentnr: 9000026 - Bestemmelse om gjerde Opprinnelig dok nr 1159/1940 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.09.1942 - Dokumentnr: 9000017 - Bestemmelse om vannledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt Opprinnelig dok nr 2448/1942 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.02.1946 - Dokumentnr: 9000186 - Elektriske kraftlinjer Opprinnelig dok nr 500356/1946 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.05.1957 - Dokumentnr: 9000196 - Erklæring/avtale Rett for Vestfold fylke til framdrift av tømmer og ved fra gnr. 148, bnr. 19 Vedlikeholdsplikt til vei Opprinnelig dok nr 501039/1957 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.01.1960 - Dokumentnr: 9000177 - Jordskifte Grensegangssak Opprinnelig dok nr 500145/1960 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.1960 - Dokumentnr: 9000210 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:22 Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Opprinnelig dok nr 504143/1960 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.11.1961 - Dokumentnr: 9000370 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Opprinnelig dok nr 503986/1961 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.11.1963 - Dokumentnr: 9000200 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt Opprinnelig dok nr 504131/1963 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.09.1967 - Dokumentnr: 9000354 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt Opprinnelig dok nr 503663/1967 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.12.1968 - Dokumentnr: 9000262 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Opprinnelig dok nr 505808/1968 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.02.1969 - Dokumentnr: 9000130 - Erklæring/avtale Bestemmelse om spillvann/drensvann/overvann/stikkrenner m.m. Opprinnelig dok nr 500747/1969 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.05.1969 - Dokumentnr: 9000045 - Skjønn Elektriske kraftlinjer Opprinnelig dok nr 502236/1969 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.08.1970 - Dokumentnr: 9000301 - Elektriske kraftlinjer Opprinnelig dok nr 503780/1970 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.10.1970 - Dokumentnr: 9000232 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Vegvesenets betingelser vedtatt Opprinnelig dok nr 504880/1970 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.07.1978 - Dokumentnr: 9000624 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Televerket Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v. Opprinnelig dok nr 504523/1978 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.04.1982 - Dokumentnr: 9000568 - Elektriske kraftlinjer Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Opprinnelig dok nr 4940/1982 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 27.01.1983 - Dokumentnr: 9000567 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:41 Rett til å bygge inntil felles grense i en avstand på 0,3 m Opprinnelig dok nr 1310/1983 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.11.1996 - Dokumentnr: 9002422 - Jordskifte Opprinnelig dok nr 14778/1996 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.02.2004 - Dokumentnr: 9001745 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:558 Bnr:75 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:558 Bnr:76 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:558 Bnr:77 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:558 Bnr:78 Med flere bestemmelser Opprinnelig dok nr 2696/2004 fra TØNSBERG TINGRETT Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.10.2013 - Dokumentnr: 849368 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:64 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:65 Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.10.2013 - Dokumentnr: 849427 - Erklæring/avtale Avtale vedrørende fjernvarme- og tappevannsanlegg Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.10.2013 - Dokumentnr: 849505 - Erklæring/avtale Erklæring vedrørende boligutvikling i området Fossnes Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Delvis sletting ved arealoverføring Erklæringen frafalles i areal overført fra gnr. 548 bnr. 1 til gnr. 548 bnr. 46 på 1585,2 m2 31.10.2013 - Dokumentnr: 936269 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:26 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:27 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:33 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:35 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:36 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:37 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:38 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:39 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:40 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:48 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:49 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:50 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:51 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:52 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:54 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:58 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:61 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:62 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:62 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:62 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:62 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:63 Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.11.2014 - Dokumentnr: 990331 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:72 Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.05.2016 - Dokumentnr: 439637 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:76 Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 26.10.2016 - Dokumentnr: 984617 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:46 Overført fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.2018 - Dokumentnr: 1202291 - Erklæring/avtale Eiendommene kan kun disponeres til aktiviteter som fremmer stiftelsens formål Kommunen kan kreve eiendommmen tilbakeført dersom utnyttelsen ikke er i tråd med stiftelsens formål Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.2018 - Dokumentnr: 1202291 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Sandefjord Kommune Org.nr: 916 882 807 Gjelder denne registerenheten med flere 29.04.2019 - Dokumentnr: 484260 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:71 Snr:9 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Sandefjord Kommune Org.nr: 916 882 807 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 27.06.2017 - Dokumentnr: 688690 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:1 26.04.2018 - Dokumentnr: 696735 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:91 Elektronisk innsendt 01.01.2020 - Dokumentnr: 947722 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:548 Bnr:89 13.02.2020 - Dokumentnr: 2105017 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:548 Bnr:105

Matrikkel

Kommunenummer: 3804

Sameiets Gårdsnummer: 548

Sameiets Bruksnummer: 89

Diverse

Ønsker du å leve i landlige omgivelser, tett på skogens magi, nær byens muligheter og omfavnet av et inspirerende arbeidsmiljø? Nøkkelklare leiligheter på Slottet legges endelig ut for salg. Vi søker deg som arbeider som kunstner og samtidig drømmer om å bo i et bærekraftig og inspirerende fellesskap. Her kan du bo, arbeide og leve i et ressurssterkt kunstmiljø med en tilgjengelig kulturarena som nærmeste nabo. Boligprosjektet Slottet er lokalisert på Fossnes på Stokke (Sandefjord kommune). Slottet er planlagt å bestå av 14 leiligheter og 4 atelieer. Nye kunstnerleiligheter er nå til salgs ved STI FOR ØYE. Om du er på jakt etter et inspirerende sted med kollegaer som nabo, kan dette være noe for deg. Vi søker profesjonelle folk innen alle kulturfag: bildekunst, kunsthåndverk, performance, skulptur, litteratur, foto, musikk, teater, dans, arkitektur, landskapsarkitektur, eller andre kulturrelaterte yrker. Fra før av har kunstnere innen bildekunst, skulptur, keramikk, litteratur, barneteater og foto kjøpt seg inn i tre andre bygninger. Hovedbygningen som heter SLOTTET skal nå bygges om og bli nøkkelklare leiligheter. I tillegg til selveierleiligheter har bygningen flere fellesrom som kjøperne vil ha tilgang til bl. a. møterom, planlagt poesibibliotek, prosjektrom / verksted / atelier og gjesteleilighet. Uteområdet skal gjøres om av vår beste landskapsarkitekt, MNLA Rainer Stange, og leilighetene vil ha balkong eller terrasse / hage. Den ca 2 km. lange stien i skogsgalleriet STI FOR ØYE er tilgjengelig dag og natt året rundt. Se: www.stiforoye.no Kulturstien er i stadig utvikling, og nye prosjekter og skulpturer er planlagt. Resepsjonspaviljong med eget galleri og kafé skal restaureres, og er tegnet om av arkitektene Haugen & Zohar. Hjertet av kunstnersenteret vil bli skjermet for utbygging av nye eneboliger, selv om stedet ligger i et populært pressområde.