Gå til innhold

Bergevegen 28-34

, BREMNES

Bergevegen 28-34

, BREMNES

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 4/10/2022 11:21

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Rubbestadneset - 4 moderne boliger under oppføring i sjøkanten på Kattaholeneset. Båtplass inkludert

Område

Adresse: Bergevegen 28-34

Poststed: BREMNES

Kommune: Bømlo

Kommunenummer: 4613

Prosjektnavn: Bergevegen 28

Beliggenhet og adkomst

Kattaholeneset er omgitt av sjø på 3 kanter, og kan definitivt beskrives som boliger i maritime omgivelser. Følg Bergevegen, boligene ligger på et lite høydedrag, og får husnr 28, 30, 32 og 34. Fra Rubbestadneset går det 4 daglige avganger, med kun 55 min til Flesland og derfra kun 25 min til Bergen sentrum.

Prosjektet

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Siste frist for ferdigstillelse av hus 7B er satt til 90 dager etter signert kjøpekontrakt. Dette er å regne som en siste frist iht. bustadoppføringslova. Siste frist for ferdigstillelse av Hus 6A og 6B er satt til 01.06.2023. Dette er å regne som en siste frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av priser uten varsel på usolgte enheter. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Løsninger/ innredninger som ikke fremgår av leveransebeskrivelsen leveres ikke, dersom ikke annet er avtalt. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper er gjort kjent med at selger i flere tilfeller vil kunne sende informasjon elektronisk via e-post dersom ikke annet er avtalt. Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Bømlo kommune, gnr. 83, bnr. 699 og 700. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 599 kvm for hus 7 og ca. 550 kvm for hus 6. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen. Eiendommen vil bli seksjonert. Foreløpig adresse er Bergevegen 32-34 for hus 7 og Bergevegen 28-30 for hus 6, men endelig adresse vil foreligge i forbindelse med overtagelse. Feltet har en egen mindre badestrand og kaier i friområdet. Det medfølger bruksrett til 1 stk. småbåtplass til boligen i egen båthavn på gnr. 83 bnr. 37. I tillegg er det mulig å leie båtplass for større båter i båthavnen ca. 100 meter fra feltet. Leiepris for større båtplass inntil 38 fot beregnes av en fast avgift + bredde-avgift. Maks sum ca. 4000 pr. år, strøm tilkommer.

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider, ev. avtales eget møte med selger/selgers representanter. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Område Rubbestadneset: Rubbestadneset er en av de største tettstedene på Bømlo. Her ligger egen barneskole, barnehage og videregående. Maritimt næringsliv har alltid vert sentral i Rubbestadneset med lang tilknytning til Wickmann motorfabrikk og i dag Wärtsilä. Det bygges forskningssenter og ny dokk i Rubbestadneset som en utvikling av dette. Rubbestadneset har eigen dagligvare butikk, gatekjøkken og hotellet på Bømlo ligger her. Rubbestadneset IL har også egen hall for fotball. Transport: Rubbestadneset er godt tilknyttet, med hurtigbåt kai med 4 daglige avganger (2 avganger lørdag) og kun 55 minutter til Flesland kai og 1 t og 20 min til Bergen sentrum. Det er og bygget nye vei med tunnel til Rubbestadneset. Bergeneset: Bergeneset også kalla båthamna, dette ut i fra plasseringa nært til den største fritidsbåt havnen på Bømlo. Område ligger på et nes med kun én tidligere bustad, hele området ligger sørvendt med fantastiske solforhold. Nærheten til sjøen er umiddelbar, ingen tomter er mer enn 50m fra sjøen. Området har en opparbeid badestrand, og stort friområde på neset med kjekk bade plass og mye boltreplass for barn. Feltet er også opparbeid med leikeplass og leikestativ. Alle boligene i feltet har båtplass inkludert. I tillegg til muligheten for å kjøpe naust. Området er opparbeid med fortau til skolen.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger men dette er pr. lansering ikke utført. Selger antar at byggene får energiklasse C eller bedre.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger to stk. parkeringsplasser i egen garasje, som også inkluderer sportsbod. Hus 6A og 7A får i tillegg verksted iht. plantegning i bakkant av garasje. Hus 6B og 7B får større sportsbod i garasje istedenfor verksted. Høyde i garasje er begrenset til 210 cm. El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger men kan bestilles som tilvalg. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av hage/uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Boder

Det medfølger innvendig bod iht. plantegning og sportsbod i tilknytning til/del av garasje.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen) og hvert sameie er planlagt å bestå av totalt 2 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Hvert hus blir derfor et eget sameie. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det kan fastsettes i vedtektene at areal som naturlig grenser til den enkelte bolig/seksjon blir organisert med vedtektsfestet eksklusiv bruksrett. Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Velforening

Selger opplyser om at det skal stiftes et felles lag for sameiene på feltet. Laget vil ha ansvar for vedlikehold av veier, brøyting, strøm til gatelys og vedlikehold av felles kai/strand på feltet. Kostnader til dette er estimert til å ligge på rundt kr 500 pr. år. Selger tar forbehold om endelig beløp da velforeningen ikke er stiftet pr. lansering av dette prosjektet.

Vedtekter/Husordensregler

Kopi av sameiets vedtekter følger vedlagt. Disse er like for begge husene pr. lansering.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til faste priser etter prinsippet om førstemann-til-mølla.

Felleskostnader inkluderer

Det er pr. salgsstart lagt opp til at seksjonseier selv bekoster egne kostnader knyttet til sin seksjon (kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm, kabel-tv/bredbånd osv.). Når sameiet er stiftet blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter eller om seksjonseierne selv betaler sine egne kostnader. Felleskostnader vil ev. avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Det vil bli klargjort for fiber fra altibox. Kjøper må selv tegne og bekoste abonnement. Kostnadene til strøm vil avhenge av b.la. antall medlemmer i husstanden. Iht. fjordkraft sine nettsider er gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus / tomannsbolig 15 000 kWh pr år (1 250 kWh pr. mnd.). Pris på forsikring vil avhenge av hva forsikringen skal dekke, egne fordelsavtaler etc.

Info kommunale avgifter

Huseier betaler kommunale avgifter for vann og avløp, renovasjon og avfall samt slamtømming. Vannmåler leveres ikke. I følge informasjon mottatt fra kommunen er årlig avgift for vann og avløp stipulert til kr 10.876 pr. bolig. Hver boligseksjon er ansvarlig for avtale med SIM AS om bossdunker. Disse oppbevares ved eget hus, og skal i forbindelse med tømming flyttes til renovasjonsplass som er ved innkjøringen til feltet. Årsgebyr for husholdningsrenovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Grunngebyr er på ca. kr 1.391,- inkl. mva. pr. år. Ekstra gebyr påløper for tømming av bio, papir, glass etc. Se www.sim.as for ytterligere informasjon og priser for andre beholdninger. Slamgebyr er for slamtank på 4,1 m3 – 9,5 m3 ca. kr 1.188,- inkl. mva pr. år. Tallene er hentet fra kommunens nettsider og gjelder for 2020. Det tas forbehold om endringer i oppgitte gebyrer som følge av politiske vedtak med mer.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge kommunen eiendomsskatt på boliger i Bømlo kommune pr. 2020 og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Skattesats for 2020 er 3,5 promille.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Den enkelte kjøper tegner boligforsikring fra overtagelse, og alle kjøperne er anbefalt å stille slik forsikring. Kjøper besørger også selv å tegne egen innboforsikring. Selger er ansvarlig for å forsikre bygget frem til nye kjøpere overtar.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 62.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- pr. enhet i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: Ca. Kr 3.200,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Selger

Credo Vest AS

Credo Vest AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bergen

Bergevegen 28-34

Postboks 7100

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Leveransebeskrivelse datert 23.09.19 2) Plantegning datert 27.11.17 3) Fasade- og snitt tegninger datert 27.11.17 4) Situasjonsplan/Utomhusplan datert 27.11.17 samt oversikt over feltet datert 08.06.20 5) Utkast til sameievedtekter for hvert sameie datert 02.06.20 6) Salgsprospekt 7) Detaljregulering m/kart 8) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler) 9) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler) 10) Infoskriv vedr. skjeggkre fra Boligprodusentenes forening (fås ved henvendelse til megler) Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + alle omkostninger betales i sin helhet i forbindelse med overlevering. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 62.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- pr. enhet i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: Ca. Kr 3.200,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Oppdragsnummer

715205008

Salgsoppgavedato: 10/4/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommene ligger i et område som er regulert til bl.a. “Bustader - frittliggjande - småhus” iht. Detaljreguleringsplan for bustadfelt Kattaholet Gnr. 83, bnr. 37 m.fl. i Bømlo kommune. Andre arealformål på feltet er småbåtanlegg i sjø og vassdrag, renovasjonsanlegg, naust, lekeplass, kai, friområde med mer. Igangsettingstillatelse for hus 6 er gitt 20.12.2017. Igangsettingstillatelse for hus 7 er gitt 21.12.2017. Selger opplyser om at det er vedtatt utbygging av industriområdet på Rubbestadneset, herunder bl.a. ny dokk og nytt forskningssenter. Dette ligger ca. 1 km. fra feltet.

Vei, vann og avløp

Det er felles privat vei frem til prosjektet med ca. 530 meter fra avkjøring ved Fylkesvei 541. Prosjektet vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt og dette kan bli tinglyst på eiendommen.

Radonmåling

Fra 01.01.2014 må radonverdier oppgis for alle boliger hvor det foregår utleie. Ved for høye verdier må det iverksettes tiltak. Se også: http://www.nrpa.no/radon Det er ikke utført radonmåling på noen deler av eiendommen

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som vil følge eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 04.05.1960 - Dokumentnr: 1347 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:154 Bestemmelse om vannrett Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 09.11.1961 - Dokumentnr: 3868 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:168 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 17.09.1962 - Dokumentnr: 3168 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:170 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 23.06.1965 - Dokumentnr: 2350 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:199 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 23.09.1966 - Dokumentnr: 3882 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:213 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 03.10.1972 - Dokumentnr: 6323 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:263 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler skyldskifte. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Servitutten fremstår noe utydelig for megler og kopi av servitutt kan fås ved henvendelse til megler. 26.03.1973 - Dokumentnr: 2011 - Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler at “Underskrevne har ikkje noko imot at Mellesdal kan koma intil 1 m. frå grenselina til bruk nr. 37 gardsnr. 83, med sportsbod på bolighus som byggjest på parsell nr. 263 i det hyrna der x tek til i berg. Parsellen skal og eiga strandlina frå x i stein ved sjøkanten 8 m. sørvest langs vegen som går over sundet mot Holmen bruksnr. 168.” 23.09.1981 - Dokumentnr: 9124 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4613 Gnr:83 Bnr:388 Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler overdragelse samt at parsellen det omhandler, bnr. 388, skal ha samme veirett frem til tomten som hovedbruket har. 13.05.1986 - Dokumentnr: 4867 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler jordskifte av utmark til gnr. 83, bnr. 2, 4 og 31 i Bømlo. “Utmarka til gnr. 83, Rubbestadneset, bnr. 2, 4 og 31 er skifta til full eigedom. Vidare er bruksrettar til gnr. 83, bnr. 8 og 216 avløyste med ein eigedomsteig til full eigedom. Elles er det lagt ut rettar til bårstø og båtføyte m.m. i Kobbevågen. Det er gjort vedtak om gjerde og standskog...”. 03.11.2010 - Dokumentnr: 856222 - Jordskifte Jordskiftesak 1210-2010-0006 Rubbstadneset ved Haugaland og sunnhordland jordskifterett. Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler krav om grensegang etter jordskifteloven § 88, herunder grenser i sjø mellom bnr. 602 og tilstøtende eiendommen. Grensene for gnr. 83, bnr. 602 vedtas å gå slik som i forslag til vedtak samsvarende med grensebeskrivelse som fremgår i servitutten. Kopi av ovennevnte servitutter kan fås i sensurert utgave ved henvendelse til megler. Selger kan tinglyse nødvendige rettigheter, herunder blant annet nødvendig adkomstveier eller andre ting i forbindelse med etablering av sameiet.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 4613

Sameiets Gårdsnummer: 83

Sameiets Bruksnummer: 699

Kommunenummer: 4613

Sameiets Gårdsnummer: 83

Sameiets Bruksnummer: 700

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Selger/utbygger har rettigheter i eiendommen iht. inngått tomteavtale med KHR AS. KHR AS har inngått avtale med Bømlo Hus Eiendomsutvikling AS som videre har avtale med hjemmelshaver. Personopplysningsloven: I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr. seksjon fremkommer i prospekt. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Terrasser på terreng leveres ikke.