Gå til innhold

Siljustølvegen 13

, RÅDAL

Siljustølvegen 13

, RÅDAL

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 19/9/2022 12:44

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Siljustølvegen 13-15 | Ny tomannsbolig for salg! Flott beliggenhet med nærhet til det meste. 1 bolig solgt!

Område

Adresse: Siljustølvegen 13

Poststed: RÅDAL

Kommune: Bergen

Kommunenummer: 4601

Prosjektnavn: Siljustølvegen 13-15

Beliggenhet og adkomst

Følg veien til Fana stadion, kjør inn Siljustølvegen og man får da prosjektet på høyre hånd. Det vil bli skiltet på felles visning. Prosjektet har den perfekte beliggenhet for en travel familie med alt i umiddelbar nærhet. Her har du korte avstander til blant annet: - Skoler og barnehager - Lagunen bydelssenter som tilbyr alt av hverdagsfasiliteter - Bybanen og bussholdeplass - Byens største handlesenter, Lagunen - Fine turområder - Huset Raa - Fana Stadion - 18 hulls golfbane - Idrettsanlegg

Prosjektet

Om prosjektet

Boligene er fra 122 til 130 m2. Begge med 4 soverom, begge med praktiske planløsninger. Biloppstillingsplass til hver enhet, samt felles HC plass.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selger vil starte byggingen av denne tomannsboligen når første del er solgt (50%). Byggetid er beregnet til ca. 16 måneder. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved oppstart av tømrerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger har valgt J H Nævdal Yrkesbygg AS som utførende totalentreprenør. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: • åpning av byggelån • igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad • Selger beslutter bygging når 50% av tomannsboligen er solgt Selger gjør spesielt oppmerksom på følgende: 3D illustrasjonene viser utvendige tak med «båndtekking» mens det i leveransebeskrivelsen er tydelig beskrevet papp-tekking. Sistnevnte er gjeldende for leveransen. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Bygging av en tomannsbolig (Prosjektet) skal oppføres på eiendommen gnr. 119, bnr. 156 i Bergen kommune. Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets bruttotomteareal er oppgitt av selger å være ca. 1.050 m². Hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Fellesarealer, herunder felles trappeganger, felles bod anlegg i bygget (mellom hus A og B) samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene. Utomhus arealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, kan også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtestørrelse

1050

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av utbyggers entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Boligene selges med faste priser, ingen budrunde - kun førstemann til møllen som gjelder!

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering under terrasse til hus A. Det medfølger en biloppstillingsplass til hver bolig i tillegg til felles sykkelparkering. Videre så legges det til rette for en HC-parkering på terreng. Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod til hver av boligene. I hus B er det også innvendig bod, iht. plantegning.

Sameiet

Organisasjonsform

Sameiet er planlagt å bestå av totalt to boligseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Priser: Hus A kr 5.390.000 Hus B kr 5.690.000 Totale omkostninger pr bolig: kr 127.167 -

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert til kr 10,- pr. BRA m2 for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at utvendigforsikring på bygget, strøm på fellesarealer er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Kostnader til vann: Årsgebyr: kr 2.244, -. Enhetspris pr m3 vann: ca kr 8,25,-. Kostnader til avløp: Årsgebyr: kr 3.833, -. Enhetspris pr m3 avløp: ca kr 12,91,-. Vannmåleravgift kr 700,- per år. Renovasjon grunnpris kr 2.219. Se kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser for andre løsninger. Feiegebyr koster ca kr 500,- per pipeløp. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen. Kjøper må fra overtagelse tegne egen fullverdiforsikring av sin boligdel.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- inkl mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker også følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr

Selger

Webu AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bergen

Siljustølvegen 13

Postboks 7100

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Romskjema 2) Leveransebeskrivelse 3) Plantegning 4) Fasade-, snitt- og etasjetegninger 5) Utomhusplan 6) Reguleringsplan m/bestemmelser 7) Matrikkelbrev 8) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser 9) Informasjonsskriv som gjelder skjeggkre Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 250.000 av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500, - inkl mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000, - inkl mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- inkl mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker også følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr

Oppdragsnummer

715205023

Salgsoppgavedato: 9/19/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Grønstølen boligområde, planid 61720000, vedtatt 18.02.2015. Området er regulert til boligformål og omhandler frittliggende småhusbebyggelse (felt BF5). Kommuneplanens arealdel (KPA2018), vedtatt i Bystyret 19.06.2019, viser eiendommen som ytre fortettingssone og den ligger innenfor hensynssonene for støy (gul sone) og fjernvarme. Tiltaket ligger innenfor BKK sitt konsesjonsområde, men ansvarlig søker redegjør for dialog med BKK – fjernvarme som ikke krever tiltaket tilknyttet fjernvarmenettet. Tiltaket er nabovarslet og det er ikke mottatt noen merknader. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 10.07.2020 og omhandler oppføring av en tomannsbolig, totalt ca. 250 kvm BRA samt etablering av støttemur, støyvoll og støyskjerm. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan nummer 61720000 § 1.2 om byggegrense og 1.7.2 om antall parkeringsplasser for bil (det opparbeides 3 parkeringsplasser), jf. Plan- og bygningsloven §19-2. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp blir tilknyttet ledningsnettet via private stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er: 1955/303996 21.05.1955 Best. om Gjerde. Bestemmelse om veg. Registrering av grunn Servitutten omhandler: Skylddelingsforretning, gjerdeplikt i sine grenselinjer, rett til brønn med ledning, bruksrett til fellesvegen frem til Grimseidvegen og til den nye vegen som fører til Flesland mot vedlikehold etter bruk. 2000/15769 15.06.2000 Bestemmelse om vannledning. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Gjelder denne registerenheten med flere Servitutten omhandler: Vedlikeholdsplikt i den del av fellesledningene de selv har nytte av. På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 4601

Sameiets Gårdsnummer: 119

Sameiets Bruksnummer: 156

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer per bolig: Hus A: 122 kvm BRA; 109,2 kvm P-areal Hus B: 130 kvm BRA; 114,4 kvm P-areal Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.