Gå til innhold

Kammerudveien 40A - 60B

, MYSEN

Kammerudveien 40A - 60B

, MYSEN

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 06:06

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Siste mulighet, kun 1 igjen! | Mysen - Moderne og innbydende 2- mannsboliger med 3 soverom | Arealeffektiv planløsning | Barnevennlig |

Område

Adresse: Kammerudveien 40A - 60B

Poststed: MYSEN

Kommune: Indre Østfold

Kommunenummer: 3014

Prosjektnavn: Kammerudveien 40A - 60B

Beliggenhet og adkomst

Eiendommen ligger høyt og fritt i Kammerudåsen som ligger ca 2 km fra Mysen sentrum. Her finner du Mysen stasjon med avgang til Oslo. Togturen tar ca 1 time og 7 minutter. Det er etablert gang- og sykkelvei til Mysen sentrum og skolebussen stopper rett i nærheten. Det er også kort vei til barnehage. Kammerudåsen er et nyere boligfelt som består av flotte og ærverdige villaer samt annen småhusbebyggelse. Eiendommen ligger på en høyde og har meget gode solforhold. Området har nærhet til Mysen sentrum med gode servicetilbud. I Mysen finner man Eidsberghallen, en idrettshall som rommer flere arrangementer, aktive idrettslag og foreninger. Det er også kort vei til tennisanlegg. m.m. Trømborgfjella er et yndet sted som byr på turopplevelser tilpasset store og små, samt rike fiskemuligheter. Det er også fine turstier langs Mysenelva. Av severdigheter og kulturelle tilbud kan Høytorp fort og Folkenborg museum, anbefales. Om vinteren er området ved Høytorp fort regionalt senter for langrenn, og det legges løyper med kunstsnø så snart muligheten tilsier det. Det er også kort vei til Askim og populære Østfoldbadet, med bl.a. stupebasseng, boblebad, bølgebasseng og sklier. Adkomst: Se vedlagt kartskisse for nærmere veibeskrivelse.

Prosjektet

Om prosjektet

Moderne og tiltalende tomannsboliger under oppføring. Kammerudåsen er et nyere og attraktivt område med variert bebyggelse og barnevennlig beliggenhet. Prosjektet vil bestå av totalt 22 seksjoner fordelt på 11 tomannsboliger. Boligene har et minimalistisk ytre med store vindusflater som slipper inn mye lys. Husene vil ligge vendt mot syd/ vest og har gode solforhold. Planløsning 1.etasje: Hall, bad/wc/vaskerom, soverom og kjøkken/stue. I tillegg er det en utvendig sportsbod. 2.etasje: Gang/trapp, bod og 2 soverom. Kort fortalt - Prosjekterte tomannsboliger over to plan. - Gjennomgående lyse boliger på 78,9 kvm BRA - Meget god beliggenhet i et etablert boligområde - Biloppstillingsplass - Boligene er orientert mot syd/vest - Utgang til fellesarealer fra stuen. - Entré med pene fliser og gulvvarme. - Åpen kjøkkenløsning. - Moderne innredning fra Aubo med integrerte hvitevarer (løst kombiskap). - Lys og trivelig stue med mulighet for peisovn. - Romslig bad med gulvvarme. - 3 soverom. - God lagringsplass i innvendig og utvendig bod. - Balansert ventilasjon. Prosjektet omfatter 22 seksjoner fordelt på 11 tomannsboliger med tilhørende sportsbod og parkeringsplass. Boligene oppføres med støpt såle og ringmur av betong. Yttervegger i trekonstruksjon som blir isolert og kledd med liggende trekledning. Takkonstruksjon i tre, med svart takstein. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert 18.02.2022.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4.kvartal 2022, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen utgangen av 2.kvartal 2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: o Åpning av byggelån o Igangsetting for byggearbeidene i samsvar med søknad Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 2. kvartal 2022. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at området er under utvikling og aksepterer de ulemper som dette vil kunne medføre. Byggearbeider, som blant annet bringer med seg støy, støv og redusert fremkommelighet, må påregnes i byggeperioden. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Det er ubebygde tomter mot øst som må regnes med at blir bebygd i fremtiden. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Bygget oppføres iht. krav i byggeforskriften TEK 17. Støpt såle med ringmur i betong. Yttervegger er trekonstruksjoner som er isolert og kledd med liggende trekledning.

Yttertak

Takkonstruksjon i tre, type saltak, tekket med svart glatt takstein.

Balkonger/Terrasser/uteplasser

Utvendig platting/trapp som kan være inntegnet, inngår ikke i leveransen. Utearealene opparbeides iht. situasjonsplan. Dette er ikke målbart og kan avvike i forhold til tegninger. Innkjøring og parkeringsplass planeres med subbus. TIltenkte plenarealer er markert med grønt i situasjonsplan, men plen etableres ikke. Fellesareal avsatt til lekeplass vil bli bestrødd med sand. Øvrige arealer vil bli grovplanert med stedelige masser.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 160, bnr 43 i Indre Østfold kommune. Eiendommen vil bli seksjonert. Samlet tomteareal for prosjektet er i matrikkelen oppgitt å være ca. 6846 m². Prosjektet er planlagt i et byggetrinn med totalt 22 boliger. Endelig adresser vil være Kammerudveien 40A og B – Kammerudveien 60 A og B, 1852 Mysen. Fellesarealer samt fasader ferdigstilles samtidig med boligene. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Innkjørsel/ kjøreveier på feltet, samt lekeplass er planlagt som fellesareal i sameiet. Resterende uteareal bli delt opp med enhetenes naturlige del. Tomannsboligene er vertikaldelt, og seksjoneringen vil gå ved husveggen. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organiseringen av utearealer vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtestørrelse

6846

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Kjøkken type Aubo, Modena eller tilsvarende. Innredningen har slette fronter i fargen standard hvit, og det leveres laminat benkeplate i farge grå. Det er utarbeidet egne tegninger for kjøkkenet. Se vedlegg i salgsoppgaven. Integrerte hvitevarer som ventilator, stekeovn, platetopp og oppvaskmaskin inngår i leveransen. Det leveres også et frittstående kombiskap. Hvitevarene er fra Electrolux eller tilsvarende.

Bad

Det legges vinylbelegg på gulv samt våtromspanel i hvit farge med 60x30 flisutseende imitasjon på veggene. Badet blir innredet med 60 cm standard baderomsinnredning, nedsenket dusjsone og gulvstående wc.

Sanitær

Rør i rør anlegg. 120 l varmtvannsbereder plasseres i benkeskap på kjøkken. Gulvstående Wc. Dusjstand med slange og dusjhode og blandebatteri i dusjen. 1 stk utvendig vannutkaster med kaldt vann.

Andre oppholdsrom

Innvendig overflatebehandling blir utført med fliser i hall og laminat på øvrige gulv. Vegger kles med malte mdf-plater i hvit nyanse. Himlinger kles med malte takplater. Hvit, tett furutrapp med beisede trinn i gråtoner med barnesikringslist. Garderobeskap inngår ikke i leveransen.

El-anlegg

El. punkter i boligen er basert på NEK 400: 2018. Fortrinnsvis skjult anlegg. Det kan forekomme åpent anlegg noen steder. Sikringsskap plasseres i hall i 1.etasje og måleren plasseres i utvendig sikringsskap

Trapper

Tett furutrapp i hvit utførelse med beisede trinn i gråtoner med barnesikringslist.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning uten trykkvakt. Plassering av ventilasjonsanlegg vil være i utvendig bod.

Dører og vinduer

Vinduer er i tre behandlet utvendig og innvendig fra fabrikk. Vinduer merket med L er toppsving lukkevindu og vinduer merket med F er fastkarmvindu. Ytterdør som Sweedoor P-500 leveres hvitmalt med glassfelt. Tett hvitmalt ytterdør til sportsbod leveres som P-100 el.l. Innvendige dører er glatte dører uten glass.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av Idehus Østfoldbygg AS til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler på gulv i hall og på bad. Ildsted leveres ikke, men kan bestilles som tilvalg.

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering på gårdsplass i forkant av bod. Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en utvendig sportsbod og en innvendig bod iht. plantegning.

Bodløsninger

Utvendig bod på ca 5 kvm og innvendig bod i 2.etg.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 22 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameiedel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt.

Postkasser

Det etableres felles postkassestativ med post kasser for eiendommene.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

1. stk punkt for data og 1 punkt for antenne/tv leveres som tomrørsanlegg. Det avsettes plass til bredbånd i sikringsskap i hall. Kjøper forplikter seg til å inngå avtale med Telia om levering av tjenester og 12 måneders abonnement.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Felleskostnader inkluderer

Pr salgsstart er det lagt opp til at seksjonseier selv bekoster egne kostander knyttet til sin seksjon (kommunale avgifter, bygningsforsikring, strøm, kabel-tv/bredbånd osv.) Det legges ikke opp til felleskostnader for seksjonene. Evt. felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Når sameiet er stiftet blir det opp til sameiet å vedta om man skal betale fellesutgifter eller om seksjonseierne selv betaler sine egne kostnader. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Det vil bli installert kloakkpumpe med felles strømmåler for følgende boliger: 48 a-b, 50 a-b,52 a-b, 54 a-b, og 56 a-b. Strømutgiftene og utgifter til drift/vedlikehold vil bli fordelt likt mellom disse boligene.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og evt. feiing. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen kr 42,3 per m³. I tillegg kommer abonnementsgebyr per boenhet på ca. kr 3.500, -. Standard renovasjonsløsning utgjør kr 250,- for hver seksjon. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 464,- per gang. Kostnaden påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere avtale/krav fra det stedlige brann- og feievesen. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2021. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt for boliger i Indre Østfold kommune ved salgsstart, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen må Kjøper må tegne egen bygningsforsikring og innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 50.000, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000, - for tilrettelegging per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2144,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Selger

Krog Invest AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Askim

Kammerudveien 40A - 60B

A.B. Aarstensgt. 2

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, herunder følgende: 1) Prisliste datert 22.10.21 2) Salgsoppgave med A-Å 3) Leveransebeskrivelse 4) Fasade-, snitt- og plantegninger 5) Situasjonsplan 6) Utkast sameievedtekter datert 7) Kjøpekontrakt (fås ved henvendelse til megler) 8) Reguleringsplan m/bestemmelser, (fås ved henvendelse til megler) 9) Grunnkart (fås ved henvendelse til megler) 10) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler) 11) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler) 12) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr. 100.000, - forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 50.000, - per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000, - for tilrettelegging per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 2144,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Oppdragsnummer

205215053

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Kammerudåsen 2, planid 012520050003, vedtatt 31.3.2005. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 1.10.21. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp blir tilknyttet ledningsnettet via felles private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne bli tinglyst på eiendommen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er: 16.08.2021 - Dokumentnr: 995567 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Elvia AS Org.nr: 980 489 698 Stedsvarig rett til bygging, drift, vedlikehold og fornyelse av lav og høyspennings kabelanlegg. Netteier eller nødvendige underentreprenører skal ha rett til uhindret adgang til kabelanlegget. Det skal ikke foretas bygging eller beplantning som kan være til skade eller til hinder for vedlikehold av kabelanlegget.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 1

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 2

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 3

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 4

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 5

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 6

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 7

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 8

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 9

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 10

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 11

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 12

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 13

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 14

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 15

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 16

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 17

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 18

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 19

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 20

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 21

Kommunenummer: 3014

Sameiets Gårdsnummer: 160

Sameiets Bruksnummer: 43

Seksjonsnummer: 22

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.