Gå til innhold

Skjeviga

, GRIMSTAD

Skjeviga

, GRIMSTAD

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 31/1/2023 13:52

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Skjeviga Syd | Byggestart vedtatt - 66 nye, moderne leiligheter nær sjøen og Grimstad sentrum | Bygg D utsolgt | 18 solgte

Område

Adresse: Skjeviga

Poststed: GRIMSTAD

Kommune: Grimstad

Kommunenummer: 4202

Prosjektnavn: Skjeviga Syd

Beliggenhet og adkomst

Fra Grimstad sentrum følger man Arendalsveien over Biesletta mot Vikkilen, og tar inn til høyre like etter avkjørselen til Bieheia.

Prosjektet

Om prosjektet

Skjeviga Syd ligger mellom Biesletta og Vikkilen, kun en kilometer fra bryggekanten i Grimstad sentrum. Her er det prosjektert et topp moderne boligområde med ca 116 boliger totalt. Her presenteres trinn 1, med totalt 66 leiligheter fordelt på 7 bygg. Skjeviga Terrasse utgjøres av bygg A, B, C og D og ligger nærmest veien, mens Skjeviga Panorama består av byggene E, F og G, og ligger på høyden med flott utsikt mot Vikkilen og havet. Leilighetene varierer i størrelse fra 41 til 100 kvm BRA. Alle boligene får store, private uteplasser med gode solforhold. Alle leilighetene i hus A, B, C, E, F og G får innendørs parkering i underjordisk garasjeanlegg. Hus D får utendørsparkering i tilknytning til boligen. Her kan du bo moderne og komfortabelt i sykkelavstand til byen og med alle servicetilbud innen rekkevidde. Bygg D er utsolgt og skal overleveres nye eiere 15.12.22. Bygg A, B og C har vedtatt byggestart og skal ferdigstilles 31.10.24. Bygg E, F, og G har ikke vedtatt byggestart.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene i A, B og C skal være ferdigstilt senest 31.10.24.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Boligene skal oppføres på eiendommen gnr. 13 bnr.3 i Grimstad kommune. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Utomhusarealene på området for dette byggetrinn ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Tomtestørrelse

995

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen vil senest foreligge ved overlevering av boligen.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Leilighetene i bygg D leveres med utendørs parkering like ved bygget. Leilighet GU1 og GU2 i bygg G leveres uten parkering. For øvrig har samtlige leiligheter parkering i parkeringskjeller under byggene. El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger, men kan bestilles som tilvalg. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som egen eiendom eller blir lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett.

Boder

Det medfølger en stk. sportsbod til hver leilighet. Sportsbodene er minimum 5 kvm.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Man ser for seg at Hus A, B og C danner eteget boligsameie, videre at Hus D blir et eget boligsameie og til slut danner hus E, F og G et eget boligsameie – totalt 3 sameier, Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. ABBL er valgt som forretningsfører.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Prisinformasjon

se vedlagt prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. For hus A, B og C samt hus E, F og G så er månedlige felleskostnader stipulert til kr 30,- pr. BRA pr. måned, for hus D kr 35,- pr. BRA pr. måned, for første driftsår/fremgår av prislisten, hvor man har lagt til grunn at renovasjon og forbruk vann og avløp, forsikring på bygget, drift av sameiet inkl. forretningsførsel, HMS, ordinær løpende vedlikehold, service avtaler, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Det leveres vannmåler. I tillegg tilkommer abonnement for Kabel-TV/Internett stipulert til kr 549,- pr mnd, a-konto for energiforbruk kr 400,- og tappevann kr 100,-. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 100,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info kommunale avgifter

Vann: Abonnementsgebyr kr 1.345,36 inkl mva. Avløp: Abonnementsgebyr kr 2.144,- inkl mva. Faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen. Se også kommunens hjemmeside: www.grimstad.kommune.no Angitte priser er veiledende.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. For skatteåret 2020 er det vedtatt en promillesats på 3,6 promille. Bunnfradrag/reduksjonsfaktor er satt til 30% på skattetakst av boligen

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligen kan leies ut i sin helhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. En seksjonseier har rett til å leie ut sin seksjon, men leier må godkjennes av styret. Godkjenning kan bare nektes dersom det er saklig grunn til det.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750 inkl mva. Oppgjørstjenester kr. 4.875,- inkl mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 3.625,- inkl mva. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Selger

Skjevika Eiendomsutvikling AS

Hanna Kaupang

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Agder

Skjeviga

Postboks 404

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste 2) Romskjema (vedlagt prospekt) 3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt) 4) Plantegning (vedlagt prospekt) 5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt) 6) Situasjonsplan/Utomhusplan (vedlagt prospekt) 7) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler) 8) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler) 9) Salgsprospekt datert oktober 2022 10) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås vedhenvendelse til megler) 11) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler) 12) Grunnboksutskrift og servitutter (fås ved henvendelse til megler) 13) Bustadoppføringslova Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % av kjøpesummen dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 30.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Følgende vederlag er avtalt pr enhet: Provisjon kr 33.750 inkl mva. Oppgjørstjenester kr. 4.875,- inkl mva. Tilrettelegging, rådgivning fag og analyse kr. 3.625,- inkl mva. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift. Firmaattest kr 77,- pr utskrift.

Oppdragsnummer

653195016

Salgsoppgavedato: 1/31/2023

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, lavblokker, blokkbebyggelse, lekeplass, ballslette, renovasjonsanlegg og energianlegg – trafo samt infrastruktur. PlanID: 222. Plannavn: Del av Skjevika Syd. Godkjent av Grimstad kommunestyre 18.12.2013. Rammetillatelse for prosjektet er søkt om. Området er under utvikling, slik at byggeaktivitet i nærområdet må påregnes

Vei, vann og avløp

Offentlig

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4202/13/293: 11.01.1916 - Dokumentnr: 900079 - Utskifting Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 08.05.1917 - Dokumentnr: 901688 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 19.10.1938 - Dokumentnr: 900531 - Elektriske kraftlinjer Arendal komm. kraftledninger reg. i Nedenes sorenskriveri. Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 05.04.1944 - Dokumentnr: 900632 - Elektriske kraftlinjer AUST-AGDER FYLKES HØYSPENTE ELEK. KRAFTLEDNING REG. VED NEDENES SORENSKRIVEREMBETE Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 18.10.1946 - Dokumentnr: 1242 - Rettsbok Grenseganssak Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 18.10.1948 - Dokumentnr: 1242 - Rettsbok Grensegangsak Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 19.05.1951 - Dokumentnr: 526 - Rettsbok Grensegangsak Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 29.06.1972 - Dokumentnr: 2420 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 02.05.1978 - Dokumentnr: 1935 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:248 Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 21.07.1978 - Dokumentnr: 3423 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:248 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 02.01.1980 - Dokumentnr: 5 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:246 Byggetillatelse gitt etter dispensasjon i henhold til Bygningsloven Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 29.05.1987 - Dokumentnr: 3356 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:259 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 27.06.1989 - Dokumentnr: 3816 - Erklæring/avtale Anerkjennelse av grenser. Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 22.05.1996 - Dokumentnr: 2794 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:258 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 26.06.1996 - Dokumentnr: 3548 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:267 Bestemmelse om vann/kloakkledning Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 12.08.2003 - Dokumentnr: 4717 - Jordskifte Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 21.11.2003 - Dokumentnr: 7295 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: AGDER ENERGI NETT AS Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.08.2009 - Dokumentnr: 630889 - Jordskifte Sak 0900-2008-0008 Bie Øvre. Aust-Agder jordskifterett. Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.2009 - Dokumentnr: 914329 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om ryddebelte Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 14.01.2015 - Dokumentnr: 34540 - Elektriske kraftlinjer Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Fri adkomst for betjening, vedlikehold og feilretting Bestemmelse om bebyggelse Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 09.01.2020 - Dokumentnr: 1963888 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:41 Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:79 Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:287 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 09.01.2020 - Dokumentnr: 1963888 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:41 Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:79 Rettighetshaver: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:287 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2038935 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2038935 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2039023 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2039058 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2039058 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 28.01.2020 - Dokumentnr: 2039086 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Glitre Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 07.02.2020 - Dokumentnr: 2085710 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Overført fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3 Gjelder denne registerenheten med flere 12.12.2022 - Dokumentnr: 1407709 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4202 Gnr:13 Bnr:3

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 4202

Sameiets Gårdsnummer: 13

Sameiets Bruksnummer: 293

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.