Personvern

DNB Eiendom personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for DNB Eiendom AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i DNB Eiendom AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Her kan du styre hvilke formål du lar oss bruke cookies til:

 

Ved bruk av DNB Eiendom sine tjenester vil vi motta, innhente og behandle personopplysninger i tråd med det som står her og i henhold til DNBs konsernfelles personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i DNB Eiendom AS er hovedansvarlig for all behandling av personopplysningene som utføres. Den daglige oppfølgingen er delegert til Daglig Leder på det enkelte eiendomsmeglerkontor/avdeling.

Daglig leder i det enkelte franchiseselskap er hovedansvarlig for alle behandlinger og etterlevelse av personopplysninger som behandles i franchiseselskapet

Vår behandling av personopplysninger

DNB Eiendoms AS formål med innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge deg opp som kunde, bruker og interessent på best mulig måte.

DNB Eiendom AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi/befaring og/eller formidle salg av deres eiendom
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendom og besvare henvendelser relatert til markedsføringen
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
 • Behandling av personopplysninger for interessenter og budgivere
 • Behandling av personopplysninger for spørreundersøkelser, statistikk, analyse og forskning
 • Behandling av personopplysninger i forbindelse med utbyggers innsikt i og informasjon om, fremdrift i prosjekter
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
 • Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering av medarbeidere
 • Behandling av personopplysninger ved informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse, statistikk og informasjons formål for utvikling av vår nettside og produkter
 • Behandling av personopplysninger i forbindelse med bestilling av verdivurdering i franchisetakers område
 • Behandling av personopplysninger i forbindelse med oppdragsinngåelse med Samsolgt by DNB Eiendom

Det er frivillig å avgi personopplysninger, men dersom vi skal håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, samt holde deg orientering om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre opplysninger om deg.

Vi behandler opplysninger om deg når du er kunde hos oss som selger, kjøper, interessent av eiendom eller iforbindelse med befaring/verdivurdering. 

Ved bruk av vår nettside, herunder at du som kunde selv fyller inn informasjon på vår nettside eller i våre applikasjoner, for eksempel for å bli kontaktet for verdivurdering, teste verdien av din bolig eller motta salgsoppgave, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter under.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagt oppbevaringsplikt. DNB Eiendom oppbevarer personopplysninger og alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med eiendomsmeglervirksomhet i 10+3 år.

Personopplysninger i forbindelse med oppdragsinngåelse med Samsolgt by DNB Eiendom som ikke leder til et oppdrag slettes etter tre uker fra opplysningene registreres.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Tilgang til personopplysninger

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter og underleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Du kan lese om cookies og hvilke cookies vi benytter under.

DNB Franchise benytter dnbeiendom.no ifbm markedsføring av eiendom. Dersom du som kunde bestiller verdivurdering i område til DNB Franchise, vil din kontaktinformasjon bli formidlet til det aktuelle franchisekontoret.

DNB Eiendom vil benytte dine personopplysninger som er registrert i Boligkjøperregisteret til å oppdatere deg om aktuell eiendommer ihht søkeprofil, markedsføring av DNB Eiendom AS og våre samarbeidspartnere. Grunnlaget for behandlingen er konsernsamtykke og artikkel 6 nr 1 bokstav a. Opplysninger knyttet til eiendomsmegling oppbevares i 10 + 3 år etter forskrift om eiendomsmegling §3-7. Boligprofilen og –søket lagres så lenge du har en aktiv profil/søk, og oppbevares i 180 dager etter at profilen er slettet eller dersom profilen/søket ikke har vært aktiv ila 30 dager.

Ved forespørsel fra selger, vil DNB Eiendom kunne sette selger i kontakt med en takstmann og/eller stylist for å utarbeide takst/tilstandsrapport  eller style eiendommen som skal selges. For å oppfylle denne avtalen med selger, vil DNB Eiendom utlevere selgers kontaktinformasjon, som selgers navn, eiendommens adresse, e-post og mobilnummer. Selger velger selv hvilken takstmann som skal engasjeres for oppdraget.

DNB Eiendom vil utlevere informasjon om eiendommen til den takstmann som selger har valgt for oppdraget. Slik informasjon inkluderer informasjon fra forretningsfører, kommunen og selgers egenerklæring. Denne utleveringen skjer med grunnlag i takstmannens berettigede interesse i å motta dokumentasjon som DNB Eiendom allerede har innhentet, for gjennomføringen av takstmannens oppdrag med selger.

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger til Eiendomsverdi AS og Eiendom Norge (se Eiendom Norges personvernhåndbok) for statistikk og informasjonsformål, samt til forskning som Hosuing Lab/Oslo Met for forskningsformål. Det gjelder opplysninger knyttet til eiendommen som bl.a.: Adresse, matrikkelnummer/andelsnummer/seksjonsnummer, kommunenummer, eierform, boligtype, egenskapsdata (som antall rom, soverom, primærrom, garasje, balkong, energimerking), takst og takst data (som bruksareal, etasje, byggeår, tomt), antall visninger/bud, megler, bilder av eiendommen, verdivurdering, prisantydning og salgspris. Opplysningene vil bli benyttet av selskapene og deres kunder (eiendomsmeglere og banker) for statistikk og informasjonsformål, samt til offentlig informasjon. Opplysningene er stor sett offentlig tilgjengelig. Opplysningene benyttes også til å utstede e-takst/verdivurdering til kunden og oppslag i grunnboken.

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger knyttet til eiendommen og salget til bruk for offentlig statistikk, analyse og forskningsformål. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger og behandling av disse er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6, 1 bokstav f og GDPR artikkel 5, nummer 1, bokstav b, jf. artikkel 89 nr. 1. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn som statistikk, verdivurdering ved finansiering, analyse og forskning, overstiger eventuelle personvernulemper. Formålet er å bidra til offentlig statistikk, analyse og forskning og det er gjennomført nødvendige tiltak i form av avidentifisering av de registrerte. 

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger om kjøpere og interessenter i prosjekter, som navn, e-post, mobilnr, adresse, fødselsdato (kjøper), eiendommens adresse til utbygger og utbyggers samarbeidspartnere. Dette gjøres ifbm utsendelse av informasjon om fremdrift i prosjektet, tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer, samt utarbeide statistikk og analyser som benyttes til innsikt i markedet og utvikling av nye prosjekter. Utbygger er selvstendig behandlingsansvarlig for å ha lovlig behandlingsgrunnlag for å benytte personopplysningene til formål utover det som er regulert i eiendomsmeglingsloven om salg av eiendom.

DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e-post for å sende ut spørreundersøkelser til selgere, kjøpere og ved gjennomført befaring, for blant annet å få din tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym. Resultatene benyttes til analyse, informasjon- og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og produktene. Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er Personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav f. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne ikke besvares . Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det «her» Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlingen er GDPR art. 6 nr 1 bokstav f

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger til medieselskaper og aviser som bl.a. Schibsted AS, Amedia AS og andre aktører i forbindelse med markedsføring av eiendommen. Dette gjelder annonsetekst av eiendommen med bilder og egenskapsdata som adresse, matrikkel, kommune, eierform, boligtype, areal, byggeår, tomt, etasje, antall soverom, primærrom, garasje, balkong og energimerking, takst, takst data, egenerklæring og navn, meglerkontor, e-post og mobilnummer til megler. Opplysningene vil bli benyttet av medieselskapene og avisene for markedsføring av eiendommen. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger og behandling av disse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Medieselskapene og avisene er selvstendige behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger i forbindelse med markedsføringen.

Personopplysninger knyttet til eiendomsmeglingstjenester er tilgjengelig internt i DNB Eiendom AS, for informasjonsformål, å yte de tjenester som kunden forespør, yte kunden service eller der det ellers foreligger et berettiget behov.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker? 

Personopplysninger innhentes av den registrerte som bl.a. navn, adresse, fødselsnummer, e-post, mobiltelefon, finansinstitusjon, kontonummer, heftelser på eiendommen og selvdeklarering PEP. Opplysninger om eiendommen som ligningsverdi, kommunale opplysninger, opplysninger ifbm borettslag/sameie, grunnboks utskrift og heftelser/restgjeld er lovpålagt informasjon som innhentes via offentlige register, altinn.no, Ambita/Infoland, forretningsfører og finansinstitusjon. DNB Eiendom innhenter personopplysninger fra offentlige register iforbindelse med avtale om gjennomføring av befaring/verdivurdering.

Når du besøker en av DNB Eiendoms nettsider, registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "cookie" (informasjonskapsel). En cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist og legger dette som standard valg for deg. All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert og blir lagret ihht. våre strenge krav til datasikkerhet.

Informasjonen som registreres, kan for eksempel være:

 • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
 • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte eller produkter du bestiller
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Analytiske formål

For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Data fra Googles’ informasjonskapsler, som for eksempel IP-adresse, lagres anonymisert på Googles’ servere i USA. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og anonymisering gjør at ingen informasjon kan spores tilbake til deg.

Tekniske formål

For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction». 

Vi bruker et Tag Management System som heter Google Tag Manager for å administrere verktøyene vi bruker i forbindelse med analyse og markedsføring. Her lagres det ikke data.

Markedsføring

Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før den sendes til tredjepart. Det betyr at informasjon blir lagt sammen og anonymisert slik at tredjepartene ikke får personopplysninger eller annen informasjon som kan identifisere deg som bruker av våre internettsider. Personopplysningsloven, personvernforordningen og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, YouTube, Adform, LinkedIn, Delta Projects og DoubleClick.net.

Din kontroll på bruk av informasjon fra din nettleser

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingen i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser om hvordan du kan du kan slette eller avvise informasjonskapsler. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonskapselen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av annonseinnstillinger, hos Google eller ved å registrere nettstedet på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Les om hvordan Google bruker sine informasjonskapsler. Les mer om hvordan LinkedIn bruker informasjonskapsler. Les mer om hvordan Adform bruker sine informasjonskapsler.

Bruk av databehandlere

DNB Eiendom AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Lagring av personopplysninger

Personopplysninger som behandles av DNB Eiendom AS lagres på servere i innenfor EU/EØS.

Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. 

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Som kunde kan du bestille innsyn, dataportabilitet og sletting på dnb.no her. DNB Bank ASA bistår med å håndtere forespørselen, og vil i den forbindelse behandle personopplysninger om deg på vegne av DNB Eiendom AS. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

DNB Eiendom AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til DNB Eiendom AS behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet@dnb.no

Sist oppdatert 4. desember 2020.

 

Vi tilrettelegger for en trygg og smittefri bolighandel. Les mer om våre tiltak her.