Gå til innhold

Nordviken Øvre Trinn I

, HAMAR

Nordviken Øvre Trinn I

, HAMAR

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 31/8/2022 12:47

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Kun 1 igjen - ikke la denne muligheten gå fra deg! Med nærhet til Mjøsa, romslige balkonger, utsikt, garasjeplass og heis.

Område

Adresse: Nordviken Øvre Trinn I

Poststed: HAMAR

Kommune: Hamar

Kommunenummer: 3403

Prosjektnavn: H52316304 - Nordviken Øvre - Trinn I

Prosjektet

Om prosjektet

Få leiligheter igjen - vil du bo her må du komme på banen! Vi har igjen to 3-roms - med gode kvaliteter. Kontakt megler for å avtale visning og for å få en gjennomgang av prosjektet. Besøk prosjektets hjemmeside på www.nordviken.com Østenfor sol og vestenfor sentrum finner du Nordviken Øvre. På sjarmerende Nordviken har det i løpet av noen ganske få år vokst frem et helt nytt nabolag. Et sted der det føles godt å bo og trygt å vokse opp, med utsikt til Mjøsa og gåavstand til det meste du trenger eller ønsker deg i hverdagen. Den fine utsikten inviterer deg ut – det være seg på en søndagstur til Domkirkeodden, en rusle- eller sykkeltur langs mjøsstranda til Hamar sentrum, eller en løpetur den andre veien – mot Jessnes og Furuberget, med sitt utstrakte nettverk av stier og lysløyper. Visste du forresten at Furuberget naturreservat ble vernet for å ta vare på en av Nordens største, sammenhengende lågurtfuruskoger? Her kan du også finne ville orkidéer og en rekke andre planter som trives spesielt godt i den kalkholdige jorda. Nordviken Øvre vil bestå av Bygg B, C, A og D. Dette salgstrinnet omfatter Bygg B og C. Bygg B består av 27 leiligheter fordelt over 3 og 4 etasjer. Bygg C består av 8 leiligheter over 3 etasjer. I tillegg bygges underjordisk parkeringskjeller som strekker seg under begge byggene. Velg mellom to-, tre- eller fireroms leiligheter fra 58 til 112 kvm – alle leiligheter har romslig balkong eller terrasse, og flere med vestvendt utsikt mot Mjøsa. Hver leilighet får også en egen sportsbod og biloppstillingsplass i garasjekjelleren som er felles for begge bygg. Fra garasjen går det heis opp til alle etasjer. Oppføringen av nærmere 200 nye boliger bare her på Nordviken har gitt utbygger god kunnskap om hva du som boligkjøper forventer av din nye bolig.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden april til juli 2022. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks større virusutbrudd

Bebyggelsen

Boligtype

Leilighet

Tomt

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles.\r\n Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider.\r\n Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44.\r\n Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.\r\n Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Første byggetrinn vil bestå av 35 nye to-, tre- og fireroms leiligheter, fordelt på to flotte tre/fire etasjes bygg. De to leilighetsbyggene bygges i et svakt skrånende terreng, orientert mot sørvest, med romslige terrasser og balkonger som utnytter de gode solforholdene og utsikten til Mjøsa. Bygg B består av fire etasjer, bygg C får tre, og under begge bygg blir det et felles garasjeanlegg. I utformingen av Nordviken Øvre, har arkitektene lagt vekt på å utnytte den fine beliggenheten og solforholdene best mulig for flest mulig. Det har også vært viktig å skape noe nytt i forlengelsen av det eksisterende, på en god måte.

Oppvarming

Info energiklasse

Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Frittstående bygninger under 50 kvm er unntatt. Det foreligger ikke energiattest for denne boligen.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 35 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Bygg A som planlegges bygd etter bygg B og C (se situasjonsplan) kan bli en del av sameiet, eller et eget sameie. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Se for øvrig leveransebeskrivelse vedr informasjon om planlagt utvikling på området. Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Brudd på bestemmelsen kan også medføre at Kartverket kan nekte overskjøting. Dersom det skjer er kjøper allikevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Forretningsfører

Usbl Lillehammer

Vedtekter/Husordensregler

Utkast til vedtekter, se prospekt eller kontakt megler.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter (med unntak av eiendomsskatt), forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, revisor, forretningsførsel styrehonorar, vedlikehold (serviceavtaler), kabel TV/internett (grunnpakke). Se prisliste for månedlig stipulert felleskostnad per leilighet. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert USBL som forretningsfører for sameiet. Avtalen gjelder for 3 år, og deretter er det 6 måneders oppsigelse. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Fjernvarme (Oppvarming/tappevann) vil komme i tillegg til felleskostnadene og betales som a konto innbetaling til sameiet hver måned. Beregnet innbetaling a konto utgjør kr 9,- per måned kvm/BRA. Det vil bli installert måler til hver enkelt leilighet og den endelige kostnaden vil være avhengig av forbruk. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 200,- pr måned pr garasjeplass for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Selger

Martodden Utbygging KS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Innlandet

Nordviken Øvre Trinn I

Postboks 233

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige bud.Det samme gjelder budforhøyelser og motbud. Budet måha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra budet inngis.\r\nDet første budet skal inngis påDNB Eiendom sitt budskjema påført din signatur.\r\nSamtidig med at du inngir første bud mådu legitimere deg. Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon (dvs .bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS eller mail.\r\nDersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, måsamtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere seg.\r\nDet kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til åforhøye budet påvegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, må samtlige gi budforhøyelser skriftlig.\r\nDu kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Innlevere direkte til megler, per e-post, per SMS eller per fax. E-postadressen, fax-og telefonnummer til det aktuelle kontoret finner du i salgsoppgaven.\r\nBud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.\r\nDu har selv risikoen for at ditt bud kommer frem til megler. Megler vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om budet er mottatt.\r\nSelger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Oppdragsnummer

523160304

Salgsoppgavedato: 8/31/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3403/1/1087: 02.06.1930 - Dokumentnr: 904332 - Rettigheter iflg. skjøte Bestemmelse om kloakkledning Med flere bestemmelser 13.04.1954 - Dokumentnr: 904561 - Elektriske kraftlinjer 01.04.1992 - Dokumentnr: 4471 - Erklæring/avtale HrE har fått tomt til disposisjon for transformatorkiosk og rett til å ha uhindret adgang til den samt rett til å grave grøfter m.m. 01.04.1992 - Dokumentnr: 4473 - Erklæring/avtale HrE har fått tillatelse til å grave kabelgrøft for legging av høyspent jordkabel m.m. 20.08.2009 - Dokumentnr: 607116 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7444 04.05.2015 - Dokumentnr: 384518 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 07.08.2020 - Dokumentnr: 2844421 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Dokumentnr: 803442 - Opprettelse av matrikkelenheten EIENDOMMEN OVERFØRT FRA ANNEN KOMMUNE 15.12.1953 - Dokumentnr: 902957 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr. 1 bnr. 1088, 1029, 1093, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 2584 og 2631 06.10.1966 - Dokumentnr: 104096 - Grensejustering vedr. NSB 19.01.1968 - Dokumentnr: 100323 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3826 19.01.1968 - Dokumentnr: 100324 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3825 18.12.2003 - Dokumentnr: 17654 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:3827 02.07.2009 - Dokumentnr: 481271 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7444 16.04.2012 - Dokumentnr: 291877 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7481 16.04.2012 - Dokumentnr: 291880 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:7482 16.04.2012 - Dokumentnr: 291887 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7483 16.04.2012 - Dokumentnr: 291891 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7484 04.05.2015 - Dokumentnr: 384493 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7543 04.05.2015 - Dokumentnr: 384501 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7544 04.05.2015 - Dokumentnr: 384505 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7545 21.12.2016 - Dokumentnr: 1187280 - Arealoverføring Areal overført fra: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:661 Vederlag: NOK 450 000 Omsetningstype: Fritt salg 01.01.2020 - Dokumentnr: 1097985 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0403 Gnr:1 Bnr:1087 21.01.2020 - Dokumentnr: 2008001 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:3403 Gnr:1 Bnr:7579 Elektronisk innsendt

Matrikkel

Kommunenummer: 3403

Sameiets Gårdsnummer: 1

Sameiets Bruksnummer: 7675

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet.\r\n Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.