Gå til innhold

Gamle Stadion K7-K8

, FREDRIKSTAD

Gamle Stadion K7-K8

, FREDRIKSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 25/5/2022 11:13

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Gamle Stadion - 39 nye, lyse & attraktive selveierleiligheter - siste byggetrinn!

Område

Adresse: Gamle Stadion K7-K8

Poststed: FREDRIKSTAD

Kommune: Fredrikstad

Kommunenummer: 3004

Prosjektnavn: Gamle Stadion K7-K8

Beliggenhet og adkomst

På Gamle Stadion er det lagt vekt på å skape åpne og hyggelige utemiljøer – med gangstier, store grøntarealer og trivelige samlingsplasser. Siden tomten ligger på en gammel fotballbane, er området flatt og tilgjengelig over det hele. Mellom byggene blir det godt med plass, hvilket begrenser innsyn og sikrer gode lysforhold. Balkonger og terrasser ligger mot syd, vest og nord, og vil få gode solforhold både dag og kveld. Bilen får fast plass i en tørr og varm garasjekjeller, som også rommer sportsboder. Leilighetene er utformet etter de nye byggeforskriftene og har tilgjengelighet iht. TEK 17. Dette sikrer deg gode tekniske, miljømessige og økonomiske løsninger du vil nyte godt av så lenge du bor her. Det betyr også at leiligheten er forberedt for rullestolbrukere og bevegelseshemmede, med heis til alle etasjer og garasjekjeller.

Prosjektet

Om prosjektet

Fordelt på to boligenheter og fem plan, vil vi nå bygge 39 lyse og fine selveierleiligheter. Alle utformet med fokus på funksjonelle planløsninger, høy komfort og lavt energiforbruk. Velg mellom leiligheter med to, tre eller fire rom, og størrelser fra ca. 53 kvm. til 124 kvm. Byggetrinn K7 & K8 omfatter en sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen 39 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg. Bygningen utføres med bærende vegger i betong, og etasjeskillere i plasstøpt betong/betongelementer. Takkonstruksjon i betong/betongelementer, utvendig isolert og tekket med pappmembran. Fasadevegger er utført med bindingsverk, isolert med mineralull og innvendig kledd med gipsplater. Utvendige vegger med puss og fasadeplater. Inntrekk ved balkonger, kles med panel. Sidevegger ved balkonger kles med fasadeplater. Balkonggulv er å betrakte som en utvendig konstruksjon. Mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Balkonggulv og himling leveres ubehandlet. Utvendig rekkverk oppføres i metall og glass. Innvendige vegger av stål eller trestendere, kledd med gipsplater. Enkelte vegger har overflate i betong som for eksempel mellom leiligheter, mot trapperom og enkelte steder mot fasaden. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse i prospektet. Fredrikstad kommune gnr. 210, bnr. 219 . Eiendommen skal fradeles og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca 1649 kvm.. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 3. kvartal til 4. kvartal år 2021 , under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.06.2020. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Selger er ikke bundet dersom ikke 60% av prosjektet er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen 01.06.2020 har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

1649

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Boligene blir varmet opp med vannbåren gulvvarme knyttet til Fredrikstad Fjernvarme AS. Det vil bli individuell styring av hvert rom

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger. Megler har forespurt selger om energimerking, men dette er pr dags dato ikke utført. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller. Det vil bli mulighet for tilknytning av ladestasjon for el-bil. Det er tre ekstra garasjeplasser i garasjekjeller som kan kjøpes, se prisliste og kontakt megler. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Garasjekjeller kan også bli seksjonert som egen næringsseksjon hvor ideell andel overskjøtes til kjøper, tilsvarende en andel pr. parkeringsplass. Boder inngår ikke i sameiebrøken.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 39 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Forretningsfører

Fram Forvaltning AS

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er stipulert til kr 50,- pr. BRA. pr måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold,TV/data, fjernvarme, service på heiser og vedlikehold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Info kommunale avgifter

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Skatten vil bli fakturert særskilt hver enkelt seksjonseier

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Selger

Stadion Utbygging KS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Fredrikstad

Gamle Stadion K7-K8

Postboks 26

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Oppdragsnummer

203195071

Salgsoppgavedato: 5/25/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til boliger. Reguleringsplanens navn: nr. 598: Gamle Fredrikstad Stadion. Rammetillatelse for prosjektet er søkt om.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3004/210/1590/8: 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2012 - Dokumentnr: 441932 - Urådighet Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2012/1049603-1/200 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 3004/210/1590/40: 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2012 - Dokumentnr: 441932 - Urådighet Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2012/1049603-1/200 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 3004/210/1590: 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2012 - Dokumentnr: 441932 - Urådighet Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2012/1049603-1/200 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 3004/210/219: 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 14.08.2019 - Dokumentnr: 934676 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 01.01.2020 - Dokumentnr: 1659666 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:219 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2012 - Dokumentnr: 441932 - Urådighet Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2012/1049603-1/200 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 30.09.1947 - Dokumentnr: 302638 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:2 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 07.10.1983 - Dokumentnr: 990037 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: TROSVIK TORV 14 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 15.11.2011 - Dokumentnr: 947212 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:210 Bnr:717 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:755 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0106 Gnr:300 Bnr:756 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 13.11.2012 - Dokumentnr: 959250 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1502 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912138 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1515 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 24.10.2013 - Dokumentnr: 912179 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1516 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 17.11.2016 - Dokumentnr: 1067471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1543 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 27.09.2017 - Dokumentnr: 1055987 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 13.09.2018 - Dokumentnr: 1266362 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1569 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 19.06.2020 - Dokumentnr: 2622114 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.2020 - Dokumentnr: 2546700 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:1 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:2 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:3 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:4 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:5 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:6 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:7 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:8 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:9 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:10 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:11 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:12 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:13 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:14 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:15 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:16 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:17 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:18 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:19 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:20 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:21 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:22 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:23 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:24 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:25 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:26 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:27 Rettighet hefter i: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1577 Snr:28 Gjelder rett til innkjøring over avgivers eiendom for å komme til parkeringskjeller Rettighet også for senerede fradelte parseller fra gnr. 210 bnr. 219 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2007 - Dokumentnr: 157916 - Bestemmelse om gjerde Rettighetshaver: Fredrikstad Kommune Org.nr: 940 039 541 Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147893 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør og midlertidig container Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2013 - Dokumentnr: 147913 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Fredrikstad Fjernvarme AS Org.nr: 981 666 577 Bestemmelse om fjernvarmerør Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2017 - Dokumentnr: 1056107 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1555 gjelder også manøvreringsareal Overført fra: Knr:3004 Gnr:210 Bnr:1590 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.2021 - Dokumentnr: 434026 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 40 Formål: Næring Sameiebrøk: 1/2860

Matrikkel

Kommunenummer: 3004

Sameiets Gårdsnummer: 210

Sameiets Bruksnummer: 1590

Seksjonsnummer: 8

Kommunenummer: 3004

Sameiets Gårdsnummer: 210

Sameiets Bruksnummer: 1590

Seksjonsnummer: 40

Kommunenummer: 3004

Sameiets Gårdsnummer: 210

Sameiets Bruksnummer: 1590

Kommunenummer: 3004

Sameiets Gårdsnummer: 210

Sameiets Bruksnummer: 219

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.