Gå til innhold

Spro Havn Fagerstrand - Trinn 2

, FAGERSTRAND

Spro Havn Fagerstrand - Trinn 2

, FAGERSTRAND

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 26/9/2022 08:20

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SPRO HAVN - "Seilet" trinn 2 - Nye, flotte utsiktsleiligheter med båtplass!

Område

Adresse: Spro Havn Fagerstrand - Trinn 2

Poststed: FAGERSTRAND

Kommune: Nesodden

Kommunenummer: 3023

Prosjektnavn: Spro Havn - Seilet Trinn 2

Beliggenhet og adkomst

Fra eiendommen er det en kort spasertur til bussholdeplass med buss som korresponderer videre med båt fra Nesoddtangen til Aker Brygge (det planlegges for bussholdeplass ved havnen). Bussene går 3 ganger i timen i rushtiden. Det er i reguleringsplanen anlagt for båtavgang direkte fra Spro Havn til Oslo. Fra Nesoddtangen går det også hurtigbåt over til Lysaker. Til Tangen Senter tar det ca. 20 minutter med bil, og her finner du flere service- og forretningstilbud som café, sportsbutikk, apotek og vinmonopol. På Tangenten ligger det et nytt kommunehus med flott bibliotek. Til Drøbak sentrum er det også ca. 20 minutter med bil. I Drøbak sentrum finner man caféer, restauranter, gallerier og gågater. I nærheten ligger gamle Spro gruve som er et yndet turmål for både lokale og tilreisende. Spro gruve er en tidligere feltspatgruve som var aktiv frem til tidlig 1900-tallet. Nesodden har flotte turstier langs hele kyststien som strekker seg langs Nesoddlandet. Av andre turmuligheter kan Tjernsbråtan speiderhytte anbefales. Her er det opparbeidede turstier som egner seg for sykkel eller gange. Om vinteren blir det kjørt opp skiløyper og arrangert skirennet Nesodden på langs med start på Fagerstrand. Fagerstrand Idrettsforening har fått anlagt ny kunstgressbane og har flere idrettslag i alle aldersgrupper. Bakkeløkka ungdomsskole har flerbrukshall som brukes til diverse arrangementer, turneringer og kamper. Orange Studio tilbyr døgnåpent treningssenter med egen styrke- og performanceavdeling i tillegg til golfsimulator. Fagerstrand har flere dagligvareforretninger i tillegg til frisør, blomsterhandel og øvrige servicetilbud. Med bil fra Oslo: Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen i ca 4,2 km. Ta venstre inn på Nesoddveien og følg denne mot Fagerstrand. Ta inn på Lillerudveien/fv 157 og følg denne ca. 3,2 km retning Nesoddtangen og du vil få Spro Havn på venstre hånd. Velkommen. Båt/buss fra Oslo: Ta båt B10 fra Aker brygge til Nesoddtangen og deretter buss 575 mot Fagerstrand. Gå av på holdeplass Nordre Spro. Se ellers ruter.no for oppdatert rutetabell. Følg skilting fra hovedvei. Velkommen.

Prosjektet

Om prosjektet

Suksessen på Spro Havn fortsetter ! Seilet salgstrinn 2 består av 82 flotte leiligheter. Flotte, solrike leiligheter med panoramautsikt og gode uteplasser mot vest. Størrelser fra 38 m2 til 191 m2 BRA. Mulighet for kjøp av garasjeplass og rett til båtplass. Gode kvaliteter som vannbåren gulvvarme, Drømmekjøkken med integrerte hvitevarer, god takhøyde og store vinduer. Faste priser og ingen budrunder. Visning bookes med megler. Ta kontakt! Se Boligvelger - Utsikten - Solforhold på www.sprohavn.no. Her finner du også prisliste, prospekt og budskjema.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles 31 mars år 2025. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Endret innflyttingsdato gir i så fall ikke krav på dagmulkt. Kjøper kan ikke nekte å overta selv om fradeling/hjemmelsovergang ikke er gjennomført. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjør- og overtakelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeid med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Ovenfor nevnte gir ikke grunnlag for å nekte overtakelse.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold vedr. igangsetting og gjennomføring av avtalen. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Kjøper gir selger fullmakt gjennom kjøpekontrakten til å gjennomføre nødvendig deling, grensejustering og arealoverføringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper oppfordres særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, og beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt kjøpstilbud inngis. Det kan være avvik mellom planskisser, planløsninger, og tegninger som er presentert i prosjektet, og den endelige leveransen. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/Internettside og leveransebeskrivelse i den endelige kontrakt med kjøper vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Vindusplassering i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av byggene. Det gjøres oppmerksom på at leveransebeskrivelse/utomhusplan i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert, og at endringer vil forekomme. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til å leie ut og ende prisliste samt kjøpsbetingelser uten varsel på usolgte boliger. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesarealer, herunder felles trappeganger, eventuelle svalganger, heis, rømningsveier, felles bodanlegg samt fasader, herunder balkonger, terrasser mv. ferdigstilles av selger samtidig med boligene. Utomhusarealene tilhørende det enkelte bygg, og sameie i byggetrinnet, ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Det er planlagt etablert et Fellessameie etablert som et tingsrettslig sameie på området. Fellessameiets formål er å ivareta og koordinere medlemmenes fellesinteresser som boligeiere, og å vedlikeholde og forvalte felleseiendommen med grøntarealer, beplantning, gjesteparkering, torg, felles lekeområde, feltinterne veier, herunder strøm til gatelysning, tv-anlegg, anlegg for ev. produksjon av energi/varmeanlegg og varmepumper, private feltinterne fellesledninger for vann, avløp, overvann og andre tekniske og felles innretninger av enhver art. Kostnader knyttet til Fellessameiet skal fordeles mellom sameiene i forhold til antall boliger og eierbrøk i hvert boligselskap. Det etableres et styre for Fellessameiet som vil bestå av ett medlem fra hver av boligselskapene slik at alle selskaper er representert. Eventuelle garasjesameier er ikke representert. Det utarbeides egne vedtekter for Fellessameiet og i vedtektene til hvert boligselskap inntas bestemmelser om Fellessameiet. Fellessameiet vil ikke bli etablert og overskjøting vil ikke finne sted før etter at prosjektet i sin helhet er ferdig utbygd og etablert. Alle kostnader med overskjøting herunder også dokumentavgift og tinglysingsgebyrer, dekkes av selger. I påvente av overskjøting vil det enkelte selskap få tinglyst nødvendige adkomst- og bruksrettigheter. Fellessameiet kan først registreres i Foretaksregisteret etter at alle selskapene er blitt registret i Foretaksregisteret. På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse fellesledningene vil kunne gå over eiendommen i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder Fellessameiet. Kjøper er kjent med, og aksepterer, ovennevnte og at den enkelte eiendom vil få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter for sameiet dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Prosjektet Spro Havn skal oppføres på eiendommen gnr. 26, bnr. 3. m. fl. i Nesodden kommune, og er planlagt gjennomført som en trinnvis feltutbygging. Prosjektet er planlagt å bestå av blokker, frittliggende småhusbebyggelse, garasjeanlegg og småbåthavn. Selger planlegger å dele opp tomten slik at hvert boligselskap ligger på egen eiendom. Garasjeanlegget planlegges også skilt ut som egen eiendom. Utbyggingseiendommen skal sammenslås/grensejusteres og fradeles, og eiendomsgrensene og arealet er ikke endelig avklart på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for hele utbyggingsområdet er av kommunen oppgitt til ca. 68 552 m². Ca tomteareal for byggetrinn 1 (130 leil.) vil først komme frem etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Eiendommene tilhørende det enkelte byggetrinn i prosjektet vil bli opprettet som egne eiendommer/matrikler og vil bli organisert som eierseksjonssameier. De enkelte eierseksjonssameier i prosjektet vil bestå av seksjoner hvor hver seksjon utgjør en bolig eller næringsseksjon med tilhørende sameieandel i henhold til tinglyst seksjonsbegjæring. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Tingsrettslige sameier vil kunne bli opprettet for fellesarealer og garasjeanlegg. Det er planlagt oppført ett/flere underjordiske garasjeanlegg hvor alle/deler av boligene er tiltenkt å ha sine parkeringsplasser og sportsboder. Det enkelte byggetrinn i prosjektet vil kunne bestå av ett eller flere bygg som vil bli organisert i ett eller flere selskap, herunder eierseksjonssameier. Selger tar forbehold om antall selskap, antall boliger, endelig organisering og omfang av det enkelte byggetrinn. I salgstrinn 2 legger vi ut 60 båtplasser til de 82 leilighetene med fortrinnsrett for å leie båtplass, hvis du som kjøper ønsker båtplass.Vi fordeler båtplasser etter følgende fordeling. Av de 54 leilighetene som er 3- og 4/5 roms leiligheter får de 42 første som ønsker båtplass tildelt mulighet for båtplass i trinn 2. Vi tildeler også mulighet for båtplass til de 18 første som kjøper 2-roms leilighet. Totalt er det avsatt 60 båtplasser i trinn 2. Øvrige vil kunne stå på venteliste. Det blir innskudd ca. kr. 50 000 kr for båtplasser under 4 m bredde og ca. kr. 100 000 kr for båtplasser med over 4 m bredde. Innskuddet betales tilbake hvis plassen sies opp. Leie er estimert til mellom kr 10.000, - til kr. 25.000, - pr sesong. Båter over 4,5 meter i bredde må betale ekstra for båtplassen, da den opptar flere potensielle båtplasser. Priser for båtplass for båter over 4.5 meter og lange utstikkere blir satt senere av båtforeningen. Egne priser og alternativer for vinteropplag/vinterhavn er under planlegging. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av båthavnen vil bli. Båtplassene kan ikke videreselges, men tilhører båtforeningen og foreningens vedtekter

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en sportsbod til alle leiligheter. Disse er plassert i underjordisk garasjekjeller. Felles sykkelparkering. Parkering i felles garasjeanlegg under eiendommen. Det vil være mulighet for kjøp av parkeringsplass til kr 375.000, -, så lenge det er ledige plasser tilgjengelig. Se prisliste. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet for byggetrinn 1 er planlagt å bestå av totalt 130 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Økonomi

Prisinformasjon

Se vedlagt prisliste

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht.vedtektene. Månedlige felleskostnader er estimert til ca. kr. 35,- per BRA og kommer frem i prislisten per leilighet. Forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, drift av heiser, alarm, styrehonorar, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, kabel-TV/bredbånd, vedlikehold, forretningsfører og revisjon er inkludert. Fyring og varmtvann (estimert til kr 12,- per kvm) faktureres den enkelte seksjonseier direkte etter forbruk/egen måler. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har/vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader til garasje-/parkeringsanlegget er stipulert til kr 250,- per plass per måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasje-/parkeringsanlegget.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon direkte til kommunen. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen ca. kr 11.000, - til 16.000, - pr år avhengig av antall medlemmer i den enkelte husstand. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside/korrespondanse med kommunen og gjelder for 2021. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt per 2021, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Spro Havn AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Spro Havn Fagerstrand - Trinn 2

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste 2) Romskjema (vedlagt prospekt) 3) Leveransebeskrivelse (vedlagt prospekt) 4) Plantegning (vedlagt prospekt) 5) Fasade-, snitt- og etasjetegninger (vedlagt prospekt) 6) Situasjonsplan (vedlagt prospekt) 7) Utomhusplan (vedlagt prospekt) 8) Utkast sameievedtekter (fås ved henvendelse til megler) 9) Utkast budsjett (fås ved henvendelse til megler) 10) Salgsprospekt datert mai 2021 11) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler) 12) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler) 13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler) 14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler) Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000, -. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43.750, - inkl. mva. per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.250, - inkl. mva. i oppgjørstjenester og kr 5.000, - inkl. mva. for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 3.500, -. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

912215012

Salgsoppgavedato: 9/26/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til formål boligbebyggelse, offentlig og privat tjenesteyting, kombinert bebyggelse og anleggsformål i flere nivå, grønnstruktur og lekeplass, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, sikringssone og gjennomføringssone i reguleringsbestemmelser i tilknytning til plan for Spro Havn (plan nr. 20100138), vedtatt 26.04.2012 og kunngjort 21.08.2013. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Nesodden kommune. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 09.04.2021 og omhandler oppføring av boligbygg (130 boenheter på felt B2) med tilhørende parkeringsanlegg. Videre så følger det av reguleringsplanen at det skal bygges inntil 316 boenheter i felt B1-B4. Det gjøres her oppmerksom på at det vil være byggeaktivitet flere år fremover. Det gjøres ellers oppmerksom på at området nedenfor dette byggetrinn er avsatt til veg, parkeringsanlegg, lager (båtlagring m/servicefunksjoner) og offentlig/privat tjenesteyting (museum, svømmehall, grendehus) og boliger. Se vedlagt utenomhusplan vedlagt prospekt. Det er søkt om og gitt dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om lokk/tunnel over vei. I informasjon fra kommunen datert 22.03.2021 opplyses det om at ingen reguleringsplaner er under arbeid innenfor 500 meter fra eiendommen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er: 1908/9000050 13.01.1908 Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Nesodden kommune Servitutten fremstår som uleselig. Kan fås ved henvendelse til megler. 1920/900335 17.11.1920 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Knr. 3023 gnr. 26 bnr. 11 Servitutten fremstår som uleselig. Kan fås ved henvendelse til megler. 1922/900607 08.12.1922 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: knr. 3023 gnr. 26 bnr. 40 Servitutten fremstår som uleselig. Kan fås ved henvendelse til megler. 1926/900206 04.10.1926 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: knr. 3023 gnr. 26 bnr. 72, 77, 86 og 56. Servitutten omhandler retten til vann og gjelder kun til sommerbruk og til en husholdning 1935/900242 06.11.1935 Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: knr 3023 gnr. 26 bnr. 100 Servitutten omhandler retten til å ta ut vann fra Sprodammen for en tidsbegrenset tid. 1940/598 02.04.1940 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: knr. 3023 gnr. 26 bnr. 41 Servitutten omhandler retten til å ta ut vann fra Sprodammen for en tidsbegrenset tid. 1940/599 02.04.1940 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: knr 3023 gnr. 26 bnr. 43 Servitutten omhandler retten til å ta ut vann fra Sprodammen for en tidsbegrenset tid 1940/600 02.04.1940 Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Parsell A av bnr. 41 Servitutten omhandler retten til å ta ut vann fra Sprodammen for en tidsbegrenset tid 1994/9940 20.12.1994 Erklæring/avtale Rettighetshaver: knr 3023 gnr. 26 bnr 216 Byggeforbud på nærmere avstand/område Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Servitutten omhandler samtykke til bygging (av garasje) nærmere felles tomtegrense enn 4 meter 2008/978856 03.12.2008 Erklæring/avtale Rettighetshaver: Follo Nett AS Servitutten omhandler avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger. Bemerkning: Det er i rammesøknad oppgitt at det ikke er høyspentlinje/kabler etter nettstasjon/transformasjon i, over eller i nærheten av tiltaket. Eiendommens rettigheter: 1878/900027 29.06.1878 Erklæring/avtale Gjelder bestemmelse om benyttelse, oppdemning m.m. 1887/904439 31.10.1887 Erklæring/avtale Bestemmelse om benyttelse 1904/903267 25.03.1904 Erklæring/avtale Byggeforbud på nærmere angitt avstand. 1909/9000089 10.11.1909 Bestemmelse om veg Gjelder denne registerenheten med flere 1978/10998 20.12.1978 Bestemmelse om veg

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 3023

Sameiets Gårdsnummer: 26

Sameiets Bruksnummer: 3

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.