Gå til innhold

Tosseviksetra panorama

, HØNEFOSS

Tosseviksetra panorama

, HØNEFOSS

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 5/10/2022 09:20

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Store flotte tomter med praktfull panoramautsikt, og fasiliteter som strøm, vei, vann og avløp!

Område

Adresse: Tosseviksetra panorama

Poststed: HØNEFOSS

Kommune: Ringerike

Kommunenummer: 3007

Prosjektnavn: Tosseviksetra panorama

Beliggenhet og adkomst

Tomtefeltet ligger i et populært hytteområde på Tosseviksetra på Vikerfjell ligger området åpent, solrikt og koselig til på et høydedrag med utsikt mot omkringliggende fjelltopper som bl.a. Høgfjell og Jøranfisen eller flotte naturskjønne omgivelser som f.eks. Sperillen. På vinteren spenner man på seg skiene med oppkjørte løypenett nesten rett utenfor døra, som strekker seg milevis rundt på fjellet og snaufjellet. Det er Vikerfjell Skiløyper som drifter de ca. 15 mil med flotte oppkjørte løyper. Her er det mulig å gå fine skiturer både for liten og stor. Skiløypene vedlikeholdes godt, vinteren gjennom. På sommerstid byr lokalområdet på fine turmuligheter, både i skogsterreng og på fjelltoppene, samt sykkelmuligheter på stier og veier. På Vikerfjell er det flere fiskevann og gode turmuligheter i nærområdet med fine bærtrakter. Mange små vann og mye urørt natur, passende både store og små. Foruten vannene er det muligheter for flotte badeopplevelser i Sperillen med bl.a. Sandvikstranda. Her er det mange små og større kulper som kan gi mulighet for friske bad. Elva har dessuten flotte svaberg som er morsomme å gå på og fine å sole seg på! Har du lyst til å prøve fiskelykken er det også enkelt. Vikerfjell Fisk gjør en flott innsats for at man skal kunne prøve fiskelykken i mange av vannene som ligger i kort gangavstand fra området, med gulmerket sti som går fra Tosseviksetra og til mange av fiskevannene. Vår, sommer og høst er det andre opplevelser. Turistforeningen har flere blåmerkede stier i området, så det er trygt og enkelt å kombinere en flott fottur med ett bad i for eksempel Sandvann. Langgrunt og med sandbunn/sandstrender. Det er også gode bademuligheter i tjernene og i Sperillen. På veien til eller fra hytta, kan du når det er sesong, plukke med deg blåbær, tyttebær eller multer for å få ett perfekt måltid med hva naturen har å by på. Er du en soppelsker så finner du også det i traktene i området. Har du golf som hobby, er det heller ikke langt ned fra hytta til golfbanen på Ringmoen (Ringerike golfklubb), de har bl.a. lansert "FOOTGOLF". Det er ca. 25 min fra hytta til 18-hulls golfbane. For ytterligere informasjon, se på deres hjemmeside. Vikerfjell er Oslos nærmeste høyfjell, med mindre enn 1 ½ times kjøring fra hovedstaden.

Prosjektet

Om prosjektet

Tosseviksetra panorama består av et tomtefelt på 33 tomter. Tomtene er romslige og får god standard med tanke på at det føres frem strøm, vei, vann og avløp frem til tomtegrensene. Flere av tomtene har en fantastisk panoramautsikt enten til fjellområder (så du nesten ser til de syv blåner) eller både fjellområder men også Sperillen. Antatt mulighet for overtagelse og klart for byggestart på tomtene vil være våren 2023.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: - åpning av byggelån for vann og avløpsanlegg - igangsettingstillatelse og utslippstillatelse på vann og avløpsanlegg i samsvar med søknad. - at det inngås kjøpekontrakter på minimum 5 tomter i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.04.2023. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer områdets eller tomtens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av fellesarealer, veinett og grøntområder, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at tomtens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte tomter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører tomteområdet, naboforhold, forpliktelser og rettigheter for området generelt, eller forhold pålagt av myndighetene. Avtaler som skal tinglyses på eiendommen utover det som følger med over fra hovedbølet, ligger vedlagt i salgsoppgaven, og kjøper bes sette seg nøye inn i disse. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte tomter. Selger forbeholder seg rettet til å fordele eventuelle stikkveier og avkjøringer. Selger tar forbehold om antall tomter i området.

Bebyggelsen

Boligtype

Tomt

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det gjøres oppmerksom på at tomteareal og eiendomsgrenser er usikre da tomten ikke er oppmålt. Det oppgitte arealet er basert på ca. beregninger fra vedlagte kart. Avvik på inntil +/- 5% må påregnes uten at kjøper kan kreve prisavslag. Selger kan ikke kreve priskorrigering. Tomteområdet vil bli opparbeidet med internveier, strøm, vann og avløp frem til tomtegrense. De enkelte tomter selges som naturtomt slik de fremstår ved visning, og vil ikke bli ytterligere opparbeidet av selger.

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering må opparbeides på egen tomt.

Økonomi

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2022 Hytterenovasjon: kr 1 487,- Feiing: kr 547,- I tillegg kommer strøm og driftsutgifter til privat vann- og avløpsanlegg for området. I forbindelse med søknad om bygging av fritidsbolig m.m. må kjøper påregne kostnader i forbindelse med byggesøknad til kommunen.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Ringerike kommune. Blir tomten stående ubebygd en periode får man eiendomsskatt på tomten. Ellers vil denne fastsettes etter ferdigstillelse av fritidsboligen.

Info formuesverdi

Formuesverdien av sekundærbolig skal beregnes av 95% av markedsverdien. For hytter skal formuesverdien beregnes ut fra ligningverdi for foregående år + 25% tillegg.

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte hytteeier kan fritt leie ut sin hytte til fritidsformål.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr, 29 000,- per enhet. I tillegg kommer tilrettelegging kr. 13 900,-. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 10 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Pasmos AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Hønefoss

Tosseviksetra panorama

Postboks 114

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr, 29 000,- per enhet. I tillegg kommer tilrettelegging kr. 13 900,-. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 10 000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

510225017

Salgsoppgavedato: 10/5/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_360 Detaljregulering for Tosseviksetra: Følgende er kun et utdrag fra reguleringsbestemmelsene. Komplett reguleringsplan med bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven, og kjøper bes sette seg nøye inn i disse. 2. Bebyggelsens utforming, materialvalg og farger a. Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht. material- og fargebruk, stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den inngår i. b. Fasader skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og kontrastfarger godkjennes ikke. c. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme takform som hovedbygningen. d. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Høyde på grunnmur/pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige 0,8 m. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og fylling. Fyllingen skal ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer enn 2,5 m fra yttervegg til fyllingsfot. e. Kjeller/underetasje er ikke tillatt. f. Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates takoppløft for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning. Blanke metallplater tillates ikke som taktekking. g. Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. h. Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde. § 1.1 Fritidsbebyggelse-frittliggende 1. Utnyttingsgrad På den enkelte tomt tillates en enkelt hytte med ett tilhørende uthus. Maks tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvorav 30 m2 er øremerka parkering. Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2. Tuntomter er merka TUN på plankartet. For tuntomter tillates inntil 3 bygninger samt ett uthus. Maks tillatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75 m2 er øremerka parkering. 225m2 BYA kan fordeles på hytter og uthus. 3. Byggehøyde Bebyggelse skal ligge lavest mulig i terrenget. Maks byggehøyde for gesims er 3,2 m og for møne 6,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For tomtene 118, 119, 120, 126, 127a, 131, 132, 133, 134, 135, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239 samt gnr/bnr 297/65 tillates høyder for ramloft/oppstugu. For disse tomtene er maks byggehøyde for gesims 4,4 m og for møne 6,3 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 4. Bebyggelsens plassering Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor hyttas grunnmur. Mindre justering av hytteplassering kan gjøres ved søknad om tiltak dersom det dokumenteres at endringer gir minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. 6. Samtidsarkitektur - Hyttekastberga Bebyggelse på tomtene 202-239 kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene harmonerer med tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. På disse tomtene kan det tillates avvikende takform og takvinkler i forhold til det som er fastsatt i § 1.0.2 pkt f. Enhver interessent oppfordres til å ta kontakt med kommunen for å forhøre seg om sine hytteplaner på den tomt de ønsker å kjøpe før bud inngis.

Vei, vann og avløp

Det vil bli opparbeidet vei, vann, avløp og strøm for hyttefeltet. Avløp: Det vil bli etablert eget renseanlegg for tomtefeltet, hvor den enkelte tomteeier vil bli deleier. Vann: Det vil bli etablert eget anlegg for vann (borrevann) for tomtefeltet, hvor den enkelte tomteeier vil bli deleier. Kjøper forplikter seg til å tilknytte seg vann og avløp, og delta på de løpende årlige driftskostnader og vedlikehold for drift av anlegget, og som vedtas av driftsselskapet for VA-anlegget. Private stikkledninger innenfor egen tomtegrense kostes av den enkelte tomteeier. Anleggsbidrag for vann og avløp er inkludert i tomteprisen. Tilknytningsavgift kommer i tillegg. Kjøper forplikter seg til å signere dokumentet "Etablering og vedlikeholdskontrakt vann og avløp", hvor også priser på tilknytning og årlig vedlikeholdskostnader fremgår. Kontrakten ligger vedlagt i salgsoppgaven, og kjøper bes sette seg nøye inn i denne. Strøm: Strøm vil bli lagt i grøfter frem til tomtegrense. Kjøper bærer kostnader for legging av strøm innenfor egen tomt. Tilknytningsavgift til kraftselskapet må påregnes. Vei: Det vil bli opparbeidet internveier for hyttefeltet frem til den enkelte tomtegrense. Parkeringsplass må opparbeides av kjøper selv på egen tomt. Deltagelse på kostnader til brøyting og vedlikehold av internveier på tomtefeltet må påregnes. Om ønskelig kan hver enkelt tomteeier avtale brøyting av gårdsplass/parkeringsplass på egen tomt.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3007/297/147: 17.06.1907 - Dokumentnr: 900354 - Bestemmelse om beiterett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:2 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.07.1913 - Dokumentnr: 904418 - Rettsbok Grensegangssak Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.09.1915 - Dokumentnr: 907560 - Bestemmelse om beiterett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:4 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.1935 - Dokumentnr: 900291 - Erklæring/avtale Grenseoppgang Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 10.06.1940 - Dokumentnr: 627 - Utskifting Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.08.1946 - Dokumentnr: 1325 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.02.1948 - Dokumentnr: 3419 - Elektriske kraftlinjer Rettet etter tinglysingslovens § 18. Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.11.1949 - Dokumentnr: 2462 - Skjønn BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Innløsning av årlig erstatning Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.01.1956 - Dokumentnr: 43 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:4 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.12.1956 - Dokumentnr: 3331 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:12 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.05.1957 - Dokumentnr: 1321 - Skjønn BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV Valdres herredsrett sak 29/49 B Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.06.1957 - Dokumentnr: 1682 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:14 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.1966 - Dokumentnr: 4220 - Skjønn BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV Valdres herredsrett sak 7/1959 B Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.1966 - Dokumentnr: 4221 - Skjønn BEST. OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV Valdres herredsrett sak 4/1962 B Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.01.1972 - Dokumentnr: 132 - Jordskifte Grensegangssak Sak 12/1970 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.06.1978 - Dokumentnr: 3248 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:17 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.03.1980 - Dokumentnr: 1277 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:69 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.08.1981 - Dokumentnr: 5114 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:70 Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.11.1981 - Dokumentnr: 7353 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:71 Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.02.1982 - Dokumentnr: 785 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:58 Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.1983 - Dokumentnr: 1146 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:73 Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.03.1989 - Dokumentnr: 1585 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:56 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.1989 - Dokumentnr: 6476 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:78 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.1999 - Dokumentnr: 4007 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:27 Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.11.1999 - Dokumentnr: 5335 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:66 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.12.1999 - Dokumentnr: 6543 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:19 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 26.01.2000 - Dokumentnr: 399 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:57 Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:58 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.02.2000 - Dokumentnr: 884 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:23 Bestemmelse om benyttelse Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.03.2000 - Dokumentnr: 1005 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:18 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.03.2000 - Dokumentnr: 1007 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:16 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.03.2000 - Dokumentnr: 1012 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:22 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.03.2000 - Dokumentnr: 1013 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:26 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.03.2000 - Dokumentnr: 1192 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:85 Bestemmelse om benyttelse Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.03.2000 - Dokumentnr: 1195 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:29 Bestemmelse om benyttelse Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.03.2000 - Dokumentnr: 1196 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:17 Bestemmelse om benyttelse Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.03.2000 - Dokumentnr: 1208 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om benyttelse Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2000 - Dokumentnr: 1425 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:82 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2000 - Dokumentnr: 1427 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:32 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2000 - Dokumentnr: 1428 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:30 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.04.2000 - Dokumentnr: 1716 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:31 Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.04.2000 - Dokumentnr: 1717 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:25 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.05.2000 - Dokumentnr: 1948 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:37 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2000 - Dokumentnr: 2703 - Best. iflg. festekontrakt Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:5 Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.08.2000 - Dokumentnr: 3755 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:35 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.08.2000 - Dokumentnr: 3756 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:36 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.08.2000 - Dokumentnr: 3923 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:40 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.08.2000 - Dokumentnr: 3924 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:39 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.09.2000 - Dokumentnr: 4145 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:38 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.09.2000 - Dokumentnr: 4146 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:27 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.09.2000 - Dokumentnr: 4172 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:33 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.04.2001 - Dokumentnr: 1634 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:20 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2001 - Dokumentnr: 2956 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:44 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.07.2001 - Dokumentnr: 3710 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:83 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.08.2001 - Dokumentnr: 4474 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:45 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.02.2002 - Dokumentnr: 962 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:30 Bestemmelse om garasje/parkering Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.09.2002 - Dokumentnr: 5359 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:84 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.02.2003 - Dokumentnr: 572 - Elektriske kraftlinjer Med flere bestemmelser. 22 kV linje Dupvika - Maristua Rettighetshaver:Ringeriks-Kraft AS Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.06.2003 - Dokumentnr: 2816 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:296 Bnr:90 Bestemmelse om veg Bestemmelse om garasje/parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.08.2003 - Dokumentnr: 4108 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.03.2004 - Dokumentnr: 1156 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:87 Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.03.2004 - Dokumentnr: 1237 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:86 Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.03.2004 - Dokumentnr: 1495 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:88 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.03.2004 - Dokumentnr: 1495 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:88 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.03.2004 - Dokumentnr: 1495 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:88 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.03.2004 - Dokumentnr: 1626 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:89 Bestemmelse om adkomstrett Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.03.2004 - Dokumentnr: 1626 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:89 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2005 - Dokumentnr: 4152 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:8 Bestemmelse om vannledning Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.12.2005 - Dokumentnr: 189102 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:81 Bestemmelse om benyttelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.12.2005 - Dokumentnr: 210363 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:97 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.12.2005 - Dokumentnr: 210363 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:97 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.02.2006 - Dokumentnr: 139572 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:61 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.12.2006 - Dokumentnr: 643299 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:98 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.12.2006 - Dokumentnr: 643299 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:98 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 23.04.2007 - Dokumentnr: 342985 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:95 Bestemmelse om vann og kloakkledning Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.02.2008 - Dokumentnr: 177581 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:48 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.10.2008 - Dokumentnr: 887790 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:93 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.05.2010 - Dokumentnr: 366739 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:103 Bestemmelse om årlig avgift for vedlikehold Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.02.2011 - Dokumentnr: 120372 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:33 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.02.2011 - Dokumentnr: 128260 - Jordskifte Jordskiftesak 0600-2007-0002 Rignerud Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.08.2011 - Dokumentnr: 667124 - Jordskifte Sak: 0600-2010-0041 Ringerud II Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.02.2012 - Dokumentnr: 103631 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:99 Bestemmelse om vedlikehold Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.10.2012 - Dokumentnr: 910266 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:90 Bestemmelse om vedlikehold Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.08.2013 - Dokumentnr: 718902 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:296 Bnr:106 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.11.2013 - Dokumentnr: 1020076 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:101 mot betaling av årlig avgift/andel i vegvedlikehold. Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.01.2015 - Dokumentnr: 16140 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Fnr:18 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.2015 - Dokumentnr: 1116713 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:298 Bnr:8 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.12.2015 - Dokumentnr: 1180294 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Føie AS Org.nr: 987 626 844 Avtale om rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsanlegg fra Tossevika småkraftverk til nettstasjonene T022 og T033 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 14.06.2016 - Dokumentnr: 530874 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:60 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.06.2016 - Dokumentnr: 542534 - Erklæring/avtale Forskrift om vern av Vikerfjell Naturreservat Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.2016 - Dokumentnr: 611007 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:109 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.2016 - Dokumentnr: 611122 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:110 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.2016 - Dokumentnr: 611152 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:107 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.09.2016 - Dokumentnr: 805738 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:106 Bestemmelse om parkering Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 27.10.2016 - Dokumentnr: 986514 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:112 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 09.12.2016 - Dokumentnr: 1146070 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:113 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.02.2017 - Dokumentnr: 153374 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:115 Bestemmelse om årlig avgift. Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.03.2017 - Dokumentnr: 251329 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:116 Bestemmelse om årlig avgift Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.03.2017 - Dokumentnr: 262667 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:29 Bestemmelse om årlige vedlikeholds- og brøytekostnader Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.05.2017 - Dokumentnr: 511730 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:111 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.08.2017 - Dokumentnr: 867060 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:118 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.08.2017 - Dokumentnr: 890569 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:121 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.01.2018 - Dokumentnr: 318474 - Jordskifte Jordskiftesak 15-203907RFA-JDRA Tossevika Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.02.2018 - Dokumentnr: 467226 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:117 Bestemmelse om årlige vedlikeholdskostnader Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.02.2018 - Dokumentnr: 467226 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:117 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.05.2018 - Dokumentnr: 809215 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:123 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 11.12.2020 - Dokumentnr: 3477790 - Bestemmelse om kloakkledning Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:105 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.04.2021 - Dokumentnr: 392583 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:139 Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om snøbrøyting/strøing Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.06.2021 - Dokumentnr: 676267 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:64 Bestemmelse om vedlikehold Pliktig årskort på Tossevikseterveien Bestemmelse om kjøring av biler over 3 500 kg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.09.2021 - Dokumentnr: 1102315 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:135 Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.2021 - Dokumentnr: 1236342 - Jordskifte Sak: 17-065988RFA-JVVI/JDRA Vikerfjell naturreservat VESTRE VIKEN JORDSKIFTERETT Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.2021 - Dokumentnr: 1610002 - Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.2021 - Dokumentnr: 1610002 - Bestemmelse om parkering Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.2021 - Dokumentnr: 1610002 - Erklæring/avtale Bestemmelse om terrengbehandling Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.12.2021 - Dokumentnr: 1610002 - Erklæring/avtale Bestemmelse im bebyggeøse i reguleringsområde Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 17.01.2022 - Dokumentnr: 62311 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:143 Bestemmelse om snøbrøyting/strøing Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 08.02.2022 - Dokumentnr: 152026 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:136 Bestemmelse om årlig vedlikeholdskostnader Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.06.2022 - Dokumentnr: 600991 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:132 Bestemmelse om årlige vedlikeholdskostnader, herunder brøytekostnader Overført fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.06.2022 - Dokumentnr: 644169 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3007 Gnr:297 Bnr:1 Elektronisk innsendt

Matrikkel

Kommunenummer: 3007

Gårdsnummer: 297

Bruksnummer: 147

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Eiendommen selges etter bestemmelsene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, eventuell tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom eiendommen har et mindre grunnareal (tomt) enn kjøperen har regnet med, er det likevel ikke en mangel hvis ikke arealet er vesentlig mindre enn det som fremkommer av salgsdokumentene, jf. avhl-3-3. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen Når kjøper ikke er forbruker: Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jfr. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

Arealer pr tomt fremkommer i vedlagte prisliste. Det oppgitte arealet er basert på ca. beregninger fra vedlagte kart. Avvik på inntil +/- 5% må påregnes uten at kjøper kan kreve prisavslag. Selger kan ikke kreve priskorrigering.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.