Gå til innhold

Jessheim Park, trinn 7

, JESSHEIM

Jessheim Park, trinn 7

, JESSHEIM

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 26/9/2022 09:01

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Jessheim Park - Hus K - 49 nye 1-, 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter. Byggingen er i gang!

Område

Adresse: Jessheim Park, trinn 7

Poststed: JESSHEIM

Kommune: Ullensaker

Kommunenummer: 3033

Prosjektnavn: Jessheim Park, trinn 7 (Hus K)

Beliggenhet og adkomst

Fra Jessheim sentrum; kjør Trondheimsvegen og ta til venstre inn Bekkestien, rett før Nordby ungdomsskole. Du kommer da inn mot Jessheim Park og vil få Idretten andre vei på din venstre hånd.

Prosjektet

Om prosjektet

Jessheim Park ligger et stenkast fra Jessheim Sentrum med alle de muligheter dette gir, men samtidig langt nok unna til kjenne på idyllen ved å bo stille og rolig til, og samtidig ha «alt» i nærheten. Leilighetene som nå legges ut for salg har samme gode kvaliteter som dette prosjektet allerede har blitt kjent for. Leilighetene i Hus K har mange flotte kvaliteter, det nevnes: - 1-, 2-, 3- og 4-roms leiligheter. - Størrelsen på leilighetene varierer fra 33-127 kvm BRA. - De fleste leilighetene har store balkonger/terrasser med vestvendt beliggenhet. - Integrerte hvitevarer medfølger på kjøkkenet. - Hvitlasert eikeparkett. - Takhøyde ca. 250 cm - Heis - Mulighet for kjøp av garasjeplass for 3- og 4-roms leiligheter Se også boligvelgeren som nå ligger ute på www.jessheimpark.no (se Prosjektets hjemmeside m/boligvelger). Her finner man enkelt plantegninger, pris og beliggenhet til de enkelte leilighetene. Byggetrinn 7, Hus K består av en frittstående blokkbebyggelse med til sammen 49 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg over to plan, som vil bli delt med kommende bebyggelse (Blokk I og J). Bygningene utføres med bærekonstruksjon i betong og stål. Etasjeskiller utføres med plasstøpt betong eller betongelementer. Takkonstruksjon i betong eller betongelementer utvendig isolert og tekket med folie eller papp. Fasader består hovedsakelig av puss, tre panel, glass og beslag. Se ellers vedlegget «Teknisk beskrivelse». Tilvalgs prosess Muligheten for å gjøre tilvalg på baderommene er nå avsluttet, og selger har foretatt oppgraderinger på leilighet K0208, K0210, K0211, K0308, K0507, K0508, K0607 og K0608. Badene i disse leilighetene får servantskap (60 cm) i matt hvit utførelse med to praktiske skuffer for oppbevaring. Horisontale håndtak i matt sølv. Over servanten monteres speilskap (60 cm) med 2 innvendige hyller og to speildører. Speildørene leveres med speil på begge sider av dørene. Speilskapet har også integrert lys på toppen av skapet, noe som gir et ekstra godt lys på badet. De av leilighetene som har 2 bad vil få disse oppgraderingene på begge badene. Øvrig tilvalgs prosess gjennomføres i løpet av høsten 22, og frist for kjøkkeninnredning er satt til 01.10.22, mens frist for elektrovalg og tilvalg kjøkkenkran, parkett, innvendige dører og veggfarger er satt til 01.11.22.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen ferdigstilles i perioden fra uke 46/2023 til uke 6/2024. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. Endelig overtakelsesdato, som vil ligge innenfor overtagelsesperioden, vil bli meddelt senest 8 uker før overtakelse. Overskridelse av denne datoen vil være å regne som endelig frist iht. Bustadoppføringslova. Ca. 14 dager før overtagelsen vil selger innkalle til en forhåndsbefaring hvor det føres protokoll. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: 50 % av eiendommens salgsverdi iht. prisliste ved salgsstart er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Det tas i tillegg forbehold om endelig beslutning om oppstart i utbyggingsselskapets styre. Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 01.04.2022 Dersom Selger gjør forbeholdene gjeldende har kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Dersom det på overtagelsen er usolgte parkeringsplasser og/eller boder i parkeringskjeller, beholder Selger den eksklusive bruksretten til disse plassene og bodene inntil de selges til seksjonseiere eller til naboeiendommen, eller det er inngått annen avtale om dette arealet. Videre har Selger rett til å omorganisere det ledige arealet på den for Selger mest hensiktsmessige måte. Prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte utformingen og fargevalg av enkelte enheter. Løse møbler er ment som forslag til møblering og ikke en del av leveransen. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Det tas forbehold om plassering og størrelser av sjakter, innkassinger og nedforinger knyttet til tekniske føringsveier. Utbygger tar forbehold om rett til endringer av den tekniske beskrivelsen forutsatt at den generelle standarden opprettholdes. Utbygger forbeholder seg retten til å endre sameiets størrelse, leie ut usolgte seksjoner, samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for Kjøper. Selger kan (må ikke) samtykke til direkteoverskjøting ved et videresalg av Boligen før overtakelse, for et gebyr stort kr. 50.000, -. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg fra opprinnelig kjøper. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller andre typer av kre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Ullensaker kommune gnr. 5 bnr. 161. Eiendommen skal sammenslås/fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 4 700 kvm og vil da omfatte Hus K. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge ved overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering er ikke inkludert i oppgitte priser, men kan kjøpes i tillegg. Det er kun mulig å kjøpe en parkeringsplass pr bolig i felles garasje og gjelder kun 3- og 4-roms. Kjøp av biloppstillingsplass i garasjeanlegget koster kr. 300 000,- pr stk.

Boder

Det medfølger en utvendig bod til hver leilighet plassert på fellesareal (garasjeanlegg).

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet for hus K er planlagt å bestå av totalt 49 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Videre er det årsmøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens-/trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert til i snitt ca. kr 43,- pr kvm BRA pr måned, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, heisservice, vedlikehold ventilasjon og garasje, vaktmestertjenester som snømåking, kabel-TV, akonto fjernvarme (stipulert til kr 10,-/BRA), parkering og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Bori som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for fellesutgifter. Kommunale avgifter faktureres seksjonseiere individuelt fra kommunen og er ikke tatt med i stipulerte fellesutgifter. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til ca. kr 125,- pr måned pr plass for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp og eventuell renovasjon (evn medtatt i felleskostnader) direkte til kommunen. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og avløp vil avhenge av reelt forbruk. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang og består av grunngebyr + forbruksgebyr. Grunngebyr ca. kr 1808,- inkl. mva. + Forbruksgebyr beholder størrelse 140 liter kr 1674,75 inkl. mva. Standard renovasjonsløsning utgjør da ca. kr 3.500, - for hver seksjon. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2021 (årstall). Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er pr. d.d. ingen eiendomsskatt i Ullensaker kommune.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.000, - eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Selger

Jessheim Stadion Bolig AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Romerike

Jessheim Park, trinn 7

Kanalveien 18

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Denne kontrakt kan ikke transporteres og gjelder individuelt for Kjøper. Selger kan (må ikke) samtykke til direkteoverskjøting ved et videresalg av Boligen før overtakelse, for et gebyr stort kr. 50.000, -. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg fra opprinnelig kjøper.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.000, - eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Oppdragsnummer

935215006

Salgsoppgavedato: 9/26/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen omfattes av reguleringsplan med bestemmelser for Søndre del av Jessheim park/Ringvegen – vedtatt 02.02.2016, med mindre vesentlig endring vedtatt 26.01.2021. Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Eiendommen ligger i et område for vei-/jernbanestøy. Bygningene skal tilknyttes fjernvarmeanlegg. Rammetillatelse for prosjektet foreligger, datert 23.06.2021. Det er gitt dispensasjon fra reguleringsbestemmelse § 6.2 byggehøyder. Det tillates at deler av bygg K får gesimshøyde 50 cm over maksimal regulert høyde. Rammetillatelsen omfatter blokkene K, I og J.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har adkomst til offentlig vei

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. 1955/990115 18.07.1955 Elektriske kraftlinjer Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 150 Bestilt, men ikke mottatt fra kartverket 09.09.2021. Bestiller på nytt. Kontakt megler 1976/2482 25.03.1976 Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 163 Rett til å bygge inntil en nærmere angitt avstand Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten omhandler oppføring av våninshus 2 meter fra grenselinje mot sør. Ny bebyggelse må plasseres i forskriftmessig avstand fra ovennevnte bygg, minimum 8.0 meter 1982/1467 18.02.1982 Skjønn Elektriske kraftlinjer Sak 13/81 B. Strekning Gjestad-Dal Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra: Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten bestilt, men kartverket har ikke dette dokumentet i sine arkiv 1997/4048 23.05.1997 Leieavtale Leie fra dato: 01.01.1997 Leietid: 10 år Leiebeløp: Kr 32.635, - pr år Rettighetshaver: Gardermoen Fjernvarme AS Rett til fremleie Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 151 Servitutten omhandler utleie av et mindre kontorlokale i bygg eid av Gjermå Energi AS 2008/273174 07.04.2008 Urådighet Rettighetshaver: Jessheim Stadion Bolig AS Org. Nr. 991 910 921 Matrikkelenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver. Servitutten omhandler retten til å råde over eiendommen 2010/517341 09.07.2010 utbyggingsavtale Rettighetshaver Ullensaker Kommune. Ullensaker kommune har forkjøpsrett, eventuelt tilvisningsrett for inntil 17 boliger. Utbygger sørger for å tinglyse pliktig medlemskap i sameiet/velforeningen på samtlige gnr./bnr. eller eierseksjoner som er bebygd eller som kan bygges. Servitutten omhandler avtale mellom kommunen og utbygger. Avtalen skal sikre at utbygging av områder i privat regi foregår i henhold til kommunens intensjoner i utbyggingspolitikken og sikre en helhetlig utvikling av bolig- og næringsområder med tilhørende infrastruktur. 2012/420248 30.05.2012 Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elvia AS Org. Nr.: 980 489 698 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bebyggelse Servitutten omhandler Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikkert kiosk) (stedsevarig rett) Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 2013/334205 25.04.2013 Bestemmelse om fellesareal Gjelder også fradelte eiendommer og seksjoner Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra Knr. 0235, Gnr., 0235, Bnr. 915 Servitutten omhandler retten til bruk av fellesareal, bekoste drift, vedlikehold og oppgradering av arealet. Bruksrettshaverne plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler for arealet. 2015/115288 09.02.2015 Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver Knr. 3033, Gnr. 135, Bnr. 882, Snr. 1-36 Rettighetshaver Knr. 3033, Gnr. 135, Bnr. 883, Snr. 1-36 Rettighetshaver Knr. 3033, Gnr. 135, Bnr. 884, Snr. 1-40 Rettighetshaver Knr. 3033, Gnr. 135, Bnr. 900 Rettighetshaver Knr. 3033, Gnr. 135, Bnr. 901 Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten omhandler adkomstrett over gnr. 135, bnr. 170 og frem til sine garasjeanlegg og gjelder for gnr. 135, bnr. 882, 883, 884, 900 og 901 2017/451944 02.05.2017 Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Elvia AS Org. Nr.: 980 489 698 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere Overført Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten omhandler Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikkert kiosk) (stedsevarig rett) 2017/451944 02.05.2017 Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver; Elvia AS Org.nr.: 980 489 698 Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten omhandler Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikkert kiosk) (stedsevarig rett) 2017/451944 02.05.2017 Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Elvia AS Org. Nr.: 980 489 698 Bestemmelse om beplantning Gjelder denne registerenheten med flere Overført fra Knr. 0235, Gnr. 135, Bnr. 915 Servitutten omhandler Rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikkert kiosk) (stedsevarig rett)

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3033

Sameiets Gårdsnummer: 5

Sameiets Bruksnummer: 161

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

(Hvis lite prosjekt kan arealene nevnes her) Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.