Jus

Kan ikke kreve urimelig høy festeavgift

Tekst: Øivind Skorve, 28.6.16 Foto: Deloitte

Det er ikke alltid like lett å å bli klok på hvilke regler som gjelder for økning av festeavgift. Her gir advokat Knut Kallum i Deloitte Advokatfirma AS en overordnet oversikt over regelverket for festetomt.

.

Det gjelder et generelt forbud mot å kreve urimelig høy festeavgift. Videre er reglene til en viss grad bestemt av type festekontrakt og når den er inngått. Det kan maksimalt avtales årlige reguleringer, men er ikke noe annet avtalt kan avgiften kun reguleres hvert tiende år.

 

Hovedregelen for prisjustering av festeavgift


Som hovedregel må økning av festeavgiften under festetiden begrenses til endringen i konsumprisindeksen (KPI) fra forrige regulering.

 

Fjellhytte

Reglene for øking av festeavgift er til en viss grad regulert av type festekontrakt og når den er inngått.

 

Ved utløpet av festetiden er det nå blitt anledning til å øke den årlige avgiften med et såkalt engangsløft av festeavgiften, og deretter gjelder kun KPI regulering av festeavgiften og med ellers rett til feste på samme vilkår. (Lovendring 01.07.2015 med overgangsregler)

Som hovedregel må økning av festeavgiften under festetiden begrenses til endringen i konsumprisindeksen (KPI) fra forrige regulering

Ved engangsløftet kan den årlige festeavgift justeres til et nivå som svarer til 2 % av råtomteverdien av festetomten. Festeavgiften kan ikke oppreguleres til mer enn maksimalt kr 12.113 for hvert mål. (Maksimumsbeløpet KPI reguleres årlig.)

Skal gis fradrag for verdiøkning 


Ved vurderingen av råtomteverdien skal det i tomteverdien gis fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten, eller tilskudd til tiltak som er gjort av andre enn bortfester. Tomteverdien skal også baseres på det eller de hus som allerede er på tomten- og ikke på annen utnyttelse.

Ved vurderingen av råtomteverdien skal det i tomteverdien gis fradrag for verdiøkning som festeren har tilført tomten


I de tilfelle der det er avtalt rett for festeren til forlengelse av feste, og det følger av avtalen at bortfesteren ikke har rett til regulering utover KPI, gjelder ikke rett til engangsløft ved utløpet av festetiden. 

Engangsløftet må bortfester kreve innen 3 år etter at festetiden i følge kontrakten løp ut. Festekontrakter for bolig og fritidseiendom løper nå også automatisk videre uten at fester må kreve forlengelse.